รอบรั้วการศึกษา

นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เมื่อ: 17:21 น. 17 ต.ค. 64   558 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Fantastic coconut oil

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี

นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

ในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 – 2564 ได้รับเงินรางวัล

จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล

โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ"

เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไ

ป และรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มชุมชน

จากจำนวนนักศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 470 ทีม

และคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 64 ทีม

ซึ่งคณะกรรมการคัดกรองเหลือเพียง 30 ทีม

และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานเหลือเพียง 12 ทีม

เพื่อเข้าประกวดในรอบรางวัลสุดยอด (Best of the Best) 6 ทีม

สำหรับรางวัลในรอบสุดท้ายแต่ละประเภทๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ ประเภทกินดี

ประเภทอยู่ดี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภทรักษ์ดี และประเภทคิดดี

ตามที่สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ได้จัดกิจกรรมพิธีปิด

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นั้น

ซึ่งมีทีมนิสิตเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 – 2564

ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 ทีม

คือ ทีมFantastic coconut oil ได้แก่ 1.นางสาวสุวัยบะห์ อาบู 2. นางสาวรอกีเยาะ การี

3.นางสาวอาดีละห์ อูมาเจะโด 4. นางสาวนูรอิน แวโดยี และที่ปรึกษาโดยอาจารย์

ดร.นิดา นุ้ยเด็น ซึ่งเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากวิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว

อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

มีการจัดกิจกรรมประกวดเวทีตัดสินรางวัล Best of the Best ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft

team โดยมีทีมนิสิตร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 12 ทีม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภทๆ ละ 1

รางวัล ได้แก่ ประเภทกินดี ประเภทอยู่ดี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภทรักษ์ดี

และประเภทคิดดี ซึ่งทีมนิสิต Fantastic coconut oil คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

เข้าร่วมการนำเสนอการประกวดผลงานรางวัล Best of the Best และได้รับรางวัลสุดยอด

Best of the best ประเภทใช้ดี

โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการ

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ"

เพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การทำงานให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไ

ป และรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แก่กลุ่มชุมชน

สำหรับผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ BEST OF THE BEST

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจําปี 2563-2564 ระดับประเทศ

ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 6 ประเภท

มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้

1. ประเภทกินดี ได้แก่ ทีม zabza Cricket (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)

วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ตําบลหนองพระ ผลงานน้ำพริกนรกจิ้งหรีด

2. ประเภทอยู่ดี ได้แก่ ทีมตะกร้า 3 ใบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุ ผลงานโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน

3. ประเภทสวยดี ได้แก่ ทีม Less Plastics (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา จังหวัดเชียงราย ผลงานกระเป๋าผักตบชวา

4. ประเภทใช้ดี ได้แก่ ทีม Fantastic coconut oil (มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขตพัทลุง) วิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว ตําบลเขาปู อําเภอศรีบรรพต

จังหวัดพัทลุง ผลงานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

5. ประเภทรักษ์ดี ได้แก่ ทีม Siamese Betta (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลากัดบ้าน (อ้อมพยศ) ผลงานปลากัดไทย

6. ประเภทคิดดี ได้แก่ ทีม MAI (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)

กลุ่มแม่บ้านชุมชนเคหะฉลองกรุง โซน 6 ผลงาน พรมเช็ดเท้าเพื่อสุขภาพ

และทีมสิงห์สะอาดโมเดล (มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านสิงห์สะอาด ผลงานกี่ทอผ้าพกพา


 
เมื่อ: 17:21 น. 17 ต.ค. 64   558 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา” ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีอาจารย์ผู้ได้รับ ปราชญ์ไทยภาคใต้
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง
ฝึกสหกิจศึกษาต่างแดน: โอกาสดีๆ สำหรับนิสิตปี 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1829 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1779 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1747 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1596 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1533 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1441 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1419 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1372 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1370 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1327 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง