รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ ปั้น นศ.ครุฯ สู่ครูมิติใหม่

เมื่อ: 16:37 น. 18 ต.ค. 64   545 ครั้ง

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา สัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ จับมือโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู หาแนวทางเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อยอดสู่ครูมิติใหม่

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อไม่นานมานี้ว่า ขอแสดงความชื่นชมในความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณภาพและสมรรถนะเพื่อไปประกอบวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด นับเป็นสิ่งน่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่มีโอกาสได้ทราบแนวทางการดูแลนักศึกษาในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ ร่วมกัน

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ความเข้าใจในมิติการผลิตและการพัฒนาครูในมิติใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตร 4 ปีให้แก่ครูสถานศึกษาเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสอนและการนิเทศ ตลอดจนรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูถือเป็นกระบวนการสำคัญที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนงานในหน้าที่ครูอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม เป็นโอกาสที่จะได้นำความรู้และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ และสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์และแก้ปัญหาในกระบวนการทำงาน โดยมีครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู และการเป็นครูมืออาชีพในอนาคต

ด้าน อาจารย์วรรณี กองพิธี รองคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า คณะครุศาสตร์มีภารกิจในการพัฒนานักศึกษาเพื่อไปประกอบวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม ในเรื่องการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 8 สาขาวิชา จำนวน 880 คน และเข้าฝึกในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ใน จ.สงขลา พัทลุง สตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ ภูเก็ต ที่เป็นเครือข่าย มรภ.สงขลา มีคุณภาพเป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด จำนวน 75 โรงเรียน

ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ในการจัดครูพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษา และเป็นแบบอย่างหรือ Model Teacher ให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 5 ได้เข้าไปรายงานตัวที่สถานศึกษา และเริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

อาจารย์วรรณี กล่าวอีกว่า โครงการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 300 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการผลิตพัฒนาครูในปัจจุบัน และทศวรรษหน้า” การบรรยายเรื่อง “การผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร์” โดย ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา การบรรยาย เรื่อง “สอนออนไลน์อย่างไรให้เข้าถึงใจของผู้เรียน” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชุติมา จันทรจิตร ผศ.ดร.เพ็ญพักตร นภากุล และ ดร.เพชร รองพล อาจารย์คณะครุศาสตร์ นอกจากนั้น ยังมีการแนะนำอาจารย์นิเทศก์ประจำวิชาและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน สัมมนากลุ่มย่อยผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ตามสาขาวิชาเอก ในประเด็นที่กำหนด 3 ประเด็น คือ 1. ความพร้อมของนักศึกษา 2. ระบบกระบวนการส่งนักศึกษา 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกปฏิบัติการสอนของนักศึกษา

 
เมื่อ: 16:37 น. 18 ต.ค. 64   545 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

“เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง ร.10
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1830 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1787 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1751 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1597 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1537 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1443 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1420 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1374 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1370 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1328 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง