รอบรั้วการศึกษา

ม.ทักษิณส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ ผลผลิตจากโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา” ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อ: 13:06 น. 24 ต.ค. 64   844 ครั้ง

มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการสร้างสุขภาวะในองค์กร (Happy Workplace :

Happy Work-Life) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นำไปสู่การขับเคลื่อนเรื่องข้าวในงานบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพคนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาส

ตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้สนองงานพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในการจัดและดําเนินโครงการให้กับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43

โดยที่ผ่านมาได้จัดทําโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา” เพื่อนําไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน ในการดําเนินกิจกรรมเป็นการ สอดแทรก

กิจกรรมเกี่ยวกับความบันเทิง ความรู้ทางวิชาการ และความรู้ภูมิ ปัญญาชุมชนในการทํานา

และทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้ไปต่อยอดในการ ประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี

และสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ใน

พื้นที่ห่างไกลความเจริญ ทุรกันดาร มีความจำกัดในทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของนักเรียน

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

ซึ่งใช้แนวคิดการจัดสมดุลชีวิตตามมิติการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของ สสส. ด้วย happy 8 หรือความสุขแปดประการ

คือ สุขภาพดี น้ำใจงาม ผ่อนคลาย ใฝ่รู้ ทางสงบ/มีคุณธรรม ปลอดหนี้/ใช้เงินเป็น ครอบครัวดี และสังคมดี

นอกเหนือจากการสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยแล้ว การสร้างความตระหนักแก่บุคลากรและนิสิตให้เห็นความสำคัญ

และเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยขยายพื้นที่ไปยังชุมชนรอบรั้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการตามพระราชดาริให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา

ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้โครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข ได้จัด 2 โครงการ

คือโครงการกิจกรรมแปลงผักเพื่อน้อง และโครงการกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อน้อง สําหรับโครงการกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อน้อง

มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุ์ อนุรักษ์และขยายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านภาคใต้ที่ปลอดภัย

เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ พัฒนาชุมชน

และเพื่อสร้างเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับภาคีเครือข่าย

อาจารย์สายพิณ วิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมส่งมอบข้าวพื้นถิ่นพัทลุงปลอดสารพิษ จำนวน 550 กิโลกรัม ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ที่เข้าร่วมโครงการ “แปลงนารวมเพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา”

โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกเสกสรร อินทรสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 และพันตำรวจเอก

สถาพร แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เป็นตัวแทนรับมอบข้าวโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ

ห้องประชุมพนมไพร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา

เพื่อนำแจกจ่ายให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งสบายใจ,

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร

เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันนักเรียนต่อไป

 
เมื่อ: 13:06 น. 24 ต.ค. 64   844 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีอาจารย์ผู้ได้รับ ปราชญ์ไทยภาคใต้
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม ดับชั้น ล้อมวงกินข้าว เล่าสู่กันฟัง
ฝึกสหกิจศึกษาต่างแดน: โอกาสดีๆ สำหรับนิสิตปี 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1831 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1787 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1751 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1597 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1537 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1443 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1420 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1374 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1370 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1328 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง