รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา พาทัวร์ 8 ฐาน “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” เยี่ยมชมนวัตกรรมศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อ: 15:19 น. 19 พ.ย. 64   783 ครั้ง

งานสื่อสารองค์กร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่วิทยาเขตสตูล ถ่ายทำสารคดีทุ่งใหญ่สารภีโมเดล พาทัวร์ 8 ฐานการเรียนรู้ นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ซึมซับวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร นำทีมงานลงพื้นที่ถ่ายทำสารคดีศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล ศูนย์เรียนรู้แห่งศาสตร์พระราชา ตั้งอยู่ใน มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล มีพื้นที่รวมกว่า 334 ไร่ และได้แบ่งสัดส่วนในการเปิดศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาภายในมหาวิทยาลัย 13.50 ไร่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แหล่งใหม่ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนด้านการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนให้แก่ผู้สนใจ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรสมัยใหม่ ประกอบด้วย 8 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

1. ฐานการบริหารจัดการพื้นที่รูปแบบ โคก หนอง นา หรือศาสตร์หลุมขนมครก คือ การบริหารจัดการน้ำโดยการเก็บกักไว้ในสวนไร่นาของตัวเอง เพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร ดังนั้น ต้องมีปริมาณน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ของตัวเอง 100% ตลอดทั้งปี

2. ฐานระบบโรงเรือนอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการในฟาร์มหรือในโรงเรือน เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและเวลาที่จะต้องเสียไปกับการจ้างบุคคลากรในฟาร์มที่เป็นงานที่เพิ่มผลผลิตได้น้อย

3. ฐานการทำปุ๋ยหมักและการปรุงดินระบบอินทรีย์ เป็นการพัฒนาดินที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรให้สามารถใช้ทำการเพาะปลูกให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ตามปกติ หรือ ปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีอย่างยั่งยืน หลักการปรับปรุงบำรุงดิน คือ การจัดการเพื่อทำให้ดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับพืชที่ต้องการปลูก ในดินเดียวกันหากปลูกพืชต่างชนิดกัน อาจจะมีรายละเอียดของการปรับปรุงดินต่างกัน ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบดินและวิเคราะห์ดินซึ่งจะนำไปสู่วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน

4. ฐานการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ต้องทำรังไม้ตีประกบเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ความสูงไม่ควรเกิน 45 ซม. หรือใช้ต้นไม้ที่เป็นโพรง ที่สำคัญคือ ต้องมีรูขนาดพอเหมาะให้ผึ้งโพรงบินเข้าออกได้สะดวก และต้องให้ผึ้งอาศัยอยู่เองตามธรรมชาติ อย่าไปรบกวนรังบ่อยนัก รักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมตามธรรมชาติ ไม่ตากแดดตากฝนตลอดทั้งวัน หากรังเลี้ยงผึ้งรังไหนที่มีรวงผึ้งเต็มแล้วนั้น สังเกตที่รูเข้าออกจะมีผึ้งบินออกมาอยู่นอกรังมากกว่าปกติ จึงเปิดฝาที่ปิดนั้นออก แล้วแกะหรือแคะรวงผึ้งที่ห้อยอยู่ภายในรังที่เลี้ยง ออกมาคั้นน้ำผึ้งไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายได้

5. ฐานธนาคารต้นไม้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนปลูกไม้ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกไว้กิน ไว้ใช้ ไว้ขาย และ รักษาสิ่งแวดล้อม ในที่ดินของตนเองและชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับครอบครัวและชุมชน

6. ฐานการเลี้ยงปูดำระบบคอนโด เป็นการเลี้ยงปูทะเลที่ไม่ใช้บ่อดิน แต่นำกล่องพลาสติกมาเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงปูทะเล ทำแบบซ้อนชั้นเป็นคอนโดระบบปิด ที่สามารถควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ได้ การเลี้ยงแบบคอนโดระบบปิดสามารถมองเห็นปูและเลี้ยงได้ 100% ไม่มีสูญหายยากต่อการขโมย แต่ต้องให้เวลาและเอาใจใส่มากขึ้น ซึ่งเนื้อปูที่เลี้ยงจะให้ความหวานและสะอาด ต่างจากปูธรรมชาติที่เนื้อจะแน่นกว่า

7. ฐานนวัตกรรมด้านการเกษตร (ระบบให้น้ำในแปลงเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบทุ่นลอยในการวัดคุณภาพน้ำแบบ real time) ระบบให้น้ำในแปลงเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบการให้น้ำด้วยปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 นิ้ว 2 hp เชื่อมต่อด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 340 วัตต์ จำนวน 16 แผง สามารถสลับปั๊มการทำงานได้ตามความเหมาะสม ประโยชน์สามารถให้น้ำครอบคลุมบนพื้นที่การเกษตร 13.5 ไร่ โดยไม่มีต้นทุนค่าไฟฟ้า ลดต้นทุนแรงงานและประหยัดเวลาในการทำงาน ส่วนระบบทุ่นลอยฯ สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบ real time รายงานผล On-site ผ่าน Smartphone โดยสามารถวัดค่า pH, DO และอุณหภูมิ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นขับเคลื่อนระบบ ไม่มีค่าไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

8. ฐานการอบแห้ง/แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนาการอบแห้งโดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ มาทดแทนความร้อนจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าปกติ เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้อย่างมาก ซึ่งความสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่ายนับเป็นต้นทุนการผลิตสำคัญที่สามารถกำหนดเรื่องผลการตอบแทนจากการประกอบการ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือลดต้นทุน ทำให้เกิดกำไรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เวลาในการตากแห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ให้เร็วขึ้นกว่าการตากแดดโดยตรงแบบทั่ว ๆ ไป อาหารหรือผลผลิตที่ได้มีความสะอาดปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ที่สำคัญ สามารถป้องกันแมลงโดยเฉพาะแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรคไม่ให้มารบกวน หมดห่วงเรื่องฝนตกแล้วจะเก็บผลผลิตที่ตากอยู่ไม่ทัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้วัตถุดิบไม่แห้งและเกิดความเสียหาย

 
เมื่อ: 15:19 น. 19 พ.ย. 64   783 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
​มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก เตรียมประเมินสถานการณ์เปิดการเรียนการสอนตามปกติ
​นิพนธ์ ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ มรภ.สงขลา และเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
​มรภ.สงขลา มอบรางวัลประกวดตั้งชื่อเรือยาวประเพณี “ทักษิณา-สลาตัน” ผลงาน เอกลักษณ์ รัตนโชติ คว้ารางวัลชนะเลิศ
ข่าวล่าสุด
​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
เมื่อ: 18:08ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
เมื่อ: 11:50รายงานพิเศษ
​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
เมื่อ: 10:38รอบรั้วการศึกษา
เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
เมื่อ: 09:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"อ่างเก็บน้ำคลองหลา" ใกล้ชิดธรรมชาติที่โครงการพระราชดำริ
  1830 ครั้ง
 2. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 1)
  1783 ครั้ง
 3. ​“นิพนธ์” ยันไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์รัฐมั่นใจไม่กระทบคุณสมบัติรัฐมนตรี
  1749 ครั้ง
 4. ฉายแล้ววันนี้ Dark World เกม ล่า ฆ่า รอด
  1596 ครั้ง
 5. ​พาไปแลแม่หมาเลี้ยงลูกแมว ที่วัดป่าคงคาเลี้ยว รัตภูมิ
  1534 ครั้ง
 6. สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS) ลงนาม MOU ด้านโลจิสติกส์ฮาลาล
  1443 ครั้ง
 7. ​ส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์” แก่ 23 โรงเรียนภาคใต้
  1419 ครั้ง
 8. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2564
  1373 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
  1370 ครั้ง
 10. ชายแดนใต้หลังโควิด เอกชนขานรับเวทีศอ.บต.ร่วมแก้เศรษฐกิจ
  1327 ครั้ง
 1. ​นิพนธ์ เตือนจังหวัดภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการปภ.ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลาออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.อย่างต่อเนื่องไม่หวั่นสายฝนตกเกือบทั้งวัน
  0 ครั้ง
 3. ​มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
  0 ครั้ง
 4. เตือนภัยฉบับใหม่ ฝนตกหนักคลื่นลมแรงพื้นที่ภาคใต้ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64
  0 ครั้ง
 5. ​โออาร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สื่อมวลชนสงขลา แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลา มอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 400 ถุง
  0 ครั้ง
 7. ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งนวัตกรรมระบบพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ในชุมชน
  0 ครั้ง
 8. มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
  0 ครั้ง
 9. มรภ.สงขลา เชิญร่วมอุดหนุนเสื้อที่ระลึก “เล่าขานตำนาน เรือยาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
  0 ครั้ง
 10. จังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้
  0 ครั้ง