รอบรั้วการศึกษา

​ชมรมศิษย์เก่าธิดานุเคราะห์ มอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอป้องกันโควิด-19

เมื่อ: 14:09 น. 2 ธ.ค. 64   3293 ครั้ง

"Spirit of Thida" โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Spirit of Thida ประสานสายใยในครอบครัวป้องกันภัยโควิด-19 ส่งเสริมนักเรียนตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19


(2 ธันวาคม 2564) ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล ชั้น 4 อาคารปีติมหาการุญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ โครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด–19 โดยมีซิสเตอร์ทองอยู่ กิจสกุล อธิการิณีโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ซิสเตอร์ศรีสุดา สุทธิรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห์ นางสาวอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่ได้รับรางวัลร่วมในพิธี

นางสาวอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ กล่าวว่าโครงการรณรงค์เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัยโควิด-19 เพื่อสร้างการตระหนักรู้ รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 แก่นักเรียน และสร้างความรักความสามัคคีจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว โดยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวร่วมกันถ่ายคลิปวีดิโอวิธีวิธีป้องกันและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และเผยแพร่คลิปวิดิโอสู่สาธารณะผ่านทางเฟสบุ๊ก อีกทั้งยังนำผลงานของนักเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการ บูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

โดยมีนักเรียนส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดจำนวน 2,854 คน และมีนักเรียนได้รับรางวัลจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ จำนวน 12 รางวัล ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจากการเผยแพร่ผลงานผ่านทางเฟสบุ๊กและมีผู้เข้าชมกดถูกใจและกดแชร์ จำนวน 4 รางวัล และรางวัลขวัญใจศิษย์เก่าจากผลงานการถ่ายทำและตัดต่อมิวสิกวีดิโอป้องกันภัยโควิด-19 จำนวน 1 รางวัล โดยมีรายละเอียดของแต่ละรางวัลดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (รายชื่อครูที่ปรึกษา)

- ชนะเลิศ เด็กหญิง เอมิกา มงคลธารณ์ ป.1/1 ครูชนกเนตร สงสุรินทร์

- รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง จิณัฐมาศก์ ไทยเจริญ ป.2/5 ครูธีรพร รัตนกุล

- รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง อธิษฐ์ชญาดา แสงจันทร์ ป.2/3 ครูตองหทัย เกื้อก่อบุญ

- ขวัญใจมหาชน เด็กหญิง อัณณ์ญาดา ตาแก้ว ป.2/2 ครูรจนีย์ มุกดา

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

- ชนะเลิศ เด็กหญิง ปุณยนุช ถาวรานุรักษ์ ป.4/5 ครูวชิรศรี สุวรรณสุโข

- รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง วริทธธร วรภาพรหมพัฒน์ ป.4/3 ครูพัชรี เทพสุริบูรณ์

- รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง พิมพ์นารา ศุกรเสพย์ ป.5/2 ครูอชิรญา พัฒธร

- ขวัญใจมหาชน เด็กหญิง วริทธิ์ธร วรภาพรหมพัฒน์ ป.4/3 ครูพัชรี เทพสุริบูรณ์

- รางวัลพิเศษ ขวัญใจศิษย์เก่า เด็กหญิง วริทธิ์ธร วรภาพรหมพัฒน์ ป.4/3 ครูพัชรี เทพสุริบูรณ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ชนะเลิศ เด็กหญิง พิมพ์ดารินทร์ ชัยกาญจนกิจ ม.3/2 ครูรัษฎ์นันท์ ภรภัทร์ธนะดุล

- รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง ณัฐปรียา เกิดเอียด ม.2/2 ครูสุวัลยา เอกพิทักษ์ดำรง

- รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ รัตนพันธ์ ม.3/4ครูมาลี จารุพงศา

- ขวัญใจมหาชน เด็กหญิง สุพิชญา เวชชาภินันท์ ม.2/1 ครูมนรัตน์ หมัดประสิทธิ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ชนะเลิศ นางสาว พัทธ์ธีรา สุวรรณละออง ม.4/2 ครูณัฐสุดา คงแป้น

- รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาว ณิชกานต์ สารกิจพันธ์ ม.4/1 ครูธาริณี ยืนตระกูล

- รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว ภาณุมาศ ปรมัตถมันต์ ม.4/3 ครูสุทธิกานต์ ทิศสักบุรี

- ขวัญใจมหาชน นางสาว ภาณุมาศ ปรมัตถมันต์ ม.4/3 ครูสุทธิกานต์ ทิศสักบุรี

นางสาวอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ มอบของที่ระลึกนายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่


โอกาสนี้ นายรัตน์นริศ สุวรรณรัตน์ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ได้มอบรางวัลและให้โอวาทเพื่อเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลว่า เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว โดยมีโรงเรียนและชมรมศิษย์เก่าเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ปัจจุบันโรคโควิด-19 เป็นสิ่งใกลัตัวอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อสังคนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง เศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม หรือแม้แต่บุคคลในครอบครัว และที่เป็นปัญหาที่สุดคือส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากเราขาดการดูแลสุขอนามัยที่ถูกต้องวิธี

จากผลงานและความสามารถของนักเรียนผนวกกับความร่วมแรงร่วมใจกันของผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านความรู้ความสามารถ ได้สร้างความตระหนักให้กับตนเอง บุคคลในครอบครัว และได้เผยแพร่สู่สังคมภายนอก นอกเหนือจากการได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังได้ให้ความรู้ต่อสังคม ได้สร้างความตระหนักถึงภัยของโรคติดเชื้อโควิด-19 และสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในรูปแบบการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่หรือนิวนอร์มอล ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เมื่อ: 14:09 น. 2 ธ.ค. 64   3293 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ธิดา - แสงทอง ร่วมจัดงานเรลลี่ครอบครัวดอนบอสโก
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา
​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อ: 16:00รอบรั้วการศึกษา
​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
เมื่อ: 14:16ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"สุภาพร กำเนิดผล" ผู้หญิงพลังบวกใช้ความขยันลุยหาเสียงแบบใกล้ชิดชาวบ้าน
  5809 ครั้ง
 2. ​เที่ยวตรัง-แวะเขาพับผ้า-นอนหาดปากเมง-ชมอะควาเรียมราชมงคล
  3553 ครั้ง
 3. ​ชาวจะนะตัวจริงออกโรงหนุนเรียกร้องรัฐบาลเดินหน้าโครงการนิคมจะนะ
  3334 ครั้ง
 4. "สงขลาเมืองกีฬา” พร้อ​มจัดไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ยกระดับกีฬาผู้สูงอายุ
  2822 ครั้ง
 5. ​เจาะเบื้องหลังชัยชนะ "สุภาพร กำเนิดผล" ว่าที่ส.ส.สุภาพสตรีคนแรกของสงขลา
  2749 ครั้ง
 6. ​ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการสถานที่จัดงานครบวงจร
  2691 ครั้ง
 7. ​Sky walk @ควนเจดีย์ เทพา พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ชูจุดเด่นทะเลหมอกยามเช้า มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ
  2656 ครั้ง
 8. "ประวิตร วงษ์สุวรรณ" กำหนดลงพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ 10 ม.ค.65
  2621 ครั้ง
 9. ​โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเขต 6 ปชป.-กล้า-ก้าวไกล จัดทัพใหญ่ลงพื้นที่ พปชร.ยังปล่อยโบ๊ตลุยเดี่ยว
  2496 ครั้ง
 10. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2564
  2329 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
  0 ครั้ง
 2. ​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  0 ครั้ง
 4. ​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
  0 ครั้ง
 5. เตรียมจัดโครงการจัดงานวันสงขลา 9-11 มี.ค.ร่วมสร้างสำนักรักบ้านเกิด
  0 ครั้ง
 6. เชิญเที่ยวงาน “ รักสงขลา รักเพลง รักแผ่นดิน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ”
  0 ครั้ง
 7. ​เปิดงาน "OTOP ทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19" อีเว้นท์แรกกระตุ้นเศรษฐกิจรับศักราชใหม่
  0 ครั้ง
 8. เตรียมพบกับ งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 10-13 ก.พ.ที่เซ็นทรัลเฟส หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 9. นมเย็นออนไลน์ (3) ​ประสบการณ์ 2 สาว ผู้ไม่ลังเลที่จะตัดทั้งเต้า
  0 ครั้ง
 10. ​นักวิชาการ หนุนให้รัฐบาลคงกฎหมาย ห้ามนำเข้า ขาย ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า
  0 ครั้ง