รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ผนึก 4 หน่วยงานจังหวัดสตูล ลงนามความร่วมมือสร้างนวัตกรรมจัดการขยะ

เมื่อ: 14:54 น. 4 ม.ค. 65   2350 ครั้ง

มรภ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาการศึกษารับศักราชใหม่ นำทีมบริหารสัญจร “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” พร้อมลงนามความร่วมมือ ทต.กำแพง วก.ละงู วท.สตูล วชช.สตูล ยกระดับการศึกษา กำหนดทิศทางพัฒนาหลักสูตรด้านท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ควบคู่สร้างวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร


รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา นำคณะกรรมการบริหารและบุคลากรร่วมศึกษาฐานการเรียนรู้ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “โคก หนอง นา ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการประจำสำนักงานวิทยาเขตสตูล ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านนวัตกรรมการจัดการขยะ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดสตูล รวม 4 องค์กร ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพละงู (วก.ละงู) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (วท.สตูล) วิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล) และเทศบาลตำบลกำแพง (ทต.กำแพง) จังหวัดสตูล

เพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รวมถึงด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร พร้อมเปิดระดมความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และสร้างแนวทางความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ จ.สตูล ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันดังนี้

1. ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลและอื่น ๆ ผ่านการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและสาขาวิชา

2. มรภ.สงขลา จะจัดส่งอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวนวัตกรรมการจัดการและอื่น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวและหลักสูตรบริหารธุรกิจ/การจัดการ/ธุรกิจดิจิทัลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

4. สร้างกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้แก่กันทั้งกับนักศึกษาและอาจารย์

5. ให้มีผู้แทนเป็นผู้ดำเนินงาน ประสานงาน และตกลงรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยจะได้มีการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขในการนำเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

6. มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาหลักสูตรความร่วมมืออื่น ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงร่วมจัดทำโครงการ/กิจกรรม และร่วมมือด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

7. บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีผลใช้บังคับระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันทำบันทึกข้อตกลง

อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือกับ ทต.กำแพง ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิของตนตามความเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนาระหว่างกัน ทั้งในและนอกราชการ ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น

การพัฒนางานวิจัยด้านการบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนภารกิจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กันและกัน ซึ่ง ทต.กำแพง จะให้การสนับสนุนแก่ มรภ.สงขลา ในการลงพื้นที่เพื่อการศึกษาและวิจัย ตลอดจนรับนักศึกษามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ และรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี

 
เมื่อ: 14:54 น. 4 ม.ค. 65   2350 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​นศ. มรภ.สงขลา ร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ “Startup Thailand League” รอบคัดเลือกภาคใต้
​“ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว” มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นจาก วชช.สตูล
​สาธิต มรภ.สงขลา จัดทัศนศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้” เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน
อาจารย์ประวัติศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ร่วมคณะทำงาน Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
เปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” ขนสินค้าภาคใต้อ่าวไทยมาขายกระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อ: 17:26เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดงาน Eat Pray Love @หาดใหญ่ กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่
เมื่อ: 11:09เศรษฐกิจบ้านเรา
​งาน Singora Festival เดินหน้าพลิกฟื้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย
เมื่อ: 10:58เศรษฐกิจบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ควายน้ำที่ระโนด
เมื่อ: 10:55ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีวิพากษ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาฯ ระยะ 5 ปี เทียบเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น
  3408 ครั้ง
 2. ​ส่องสนามเทศบาลตำบลสำนักขาม "สงครามตัวแทนศึกเลือกตั้งซ่อมนายกด่านนอก"
  3230 ครั้ง
 3. “ครัวคุณต๋อย ยกทัพ” 8-19 มิถุนายน ที่เซ็นทรัลหาดใหญ่
  1443 ครั้ง
 4. ปฏิญญา 4 ฝ่าย ปกป้อง”คลองอู่ตะเภา”
  1032 ครั้ง
 5. ​มันนี่ เอ็กซ์โป หาดใหญ่ 2022 ส่งตรงโปรโมชั่นแรงหนุนเศรษฐกิจภาคใต้
  734 ครั้ง
 6. Food Carnival @หาดใหญ่ "สวรรค์ของนักกิน" 22-26 มิถุนายน 2565
  713 ครั้ง
 7. ​MOU 4 ฝ่ายฟื้น ”คลองภูมี” ขจัดดูดทรายเถื่อน-ท้องถิ่นร่วมสร้างแหล่งเที่ยวใหม่
  708 ครั้ง
 8. ​มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  690 ครั้ง
 9. แจ้ง​ปิดแยกคูหารัตภูมิ เพื่อก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 24 มิ.ย.เป็นต้นไป
  689 ครั้ง
 10. ​"จากคลองภูมีสู่คลองอู่ตะเภา" ดึงเยาวชนร่วมปกป้องสายน้ำของคนสงขลารับวันสิ่งแวดล้อมโลก
  626 ครั้ง
 1. เปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ศรีวิชัย” ขนสินค้าภาคใต้อ่าวไทยมาขายกระตุ้นเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 2. เปิดงาน Eat Pray Love @หาดใหญ่ กิน เที่ยว ไหว้ วิถีมงคลของคนหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​งาน Singora Festival เดินหน้าพลิกฟื้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  0 ครั้ง
 4. ​จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ควายน้ำที่ระโนด
  0 ครั้ง
 5. ​นิพนธ์ ปลื้มแฟนคลับปชป.นครศรียังเหนียวแน่นเปิดตัวราชิต ลงทวงแชมป์เขต1
  0 ครั้ง
 6. ​ม.อ.จัดงานแสดงสินค้า DIGITAL World to Metaverse พัฒนากำลังคนสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
  0 ครั้ง
 7. ​นศ. มรภ.สงขลา ร่วมแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ “Startup Thailand League” รอบคัดเลือกภาคใต้
  0 ครั้ง
 8. ​HaadThip Open House เปิดบ้าน รับสมัครเพื่อนร่วมงานใหม่หลายอัตรา
  0 ครั้ง
 9. ​เริ่มแล้วงาน Food Carnival @หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. แจ้ง​ปิดแยกคูหารัตภูมิ เพื่อก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 24 มิ.ย.เป็นต้นไป
  0 ครั้ง