รอบรั้วการศึกษา

​มรภ.สงขลา ผนึก 4 หน่วยงานจังหวัดสตูล ลงนามความร่วมมือสร้างนวัตกรรมจัดการขยะ

เมื่อ: 14:54 น. 4 ม.ค. 65   1960 ครั้ง

มรภ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาการศึกษารับศักราชใหม่ นำทีมบริหารสัญจร “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” พร้อมลงนามความร่วมมือ ทต.กำแพง วก.ละงู วท.สตูล วชช.สตูล ยกระดับการศึกษา กำหนดทิศทางพัฒนาหลักสูตรด้านท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ควบคู่สร้างวัตกรรมจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร


รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา นำคณะกรรมการบริหารและบุคลากรร่วมศึกษาฐานการเรียนรู้ “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “โคก หนอง นา ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการประจำสำนักงานวิทยาเขตสตูล ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านนวัตกรรมการจัดการขยะ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดสตูล รวม 4 องค์กร ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพละงู (วก.ละงู) วิทยาลัยเทคนิคสตูล (วท.สตูล) วิทยาลัยชุมชนสตูล (วชช.สตูล) และเทศบาลตำบลกำแพง (ทต.กำแพง) จังหวัดสตูล

เพื่อร่วมกันยกระดับการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รวมถึงด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนและศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร พร้อมเปิดระดมความคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และสร้างแนวทางความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ จ.สตูล ได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันดังนี้

1. ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลและอื่น ๆ ผ่านการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและสาขาวิชา

2. มรภ.สงขลา จะจัดส่งอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวนวัตกรรมการจัดการและอื่น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวและหลักสูตรบริหารธุรกิจ/การจัดการ/ธุรกิจดิจิทัลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. ส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

4. สร้างกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้แก่กันทั้งกับนักศึกษาและอาจารย์

5. ให้มีผู้แทนเป็นผู้ดำเนินงาน ประสานงาน และตกลงรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ โดยจะได้มีการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขในการนำเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

6. มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาหลักสูตรความร่วมมืออื่น ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงร่วมจัดทำโครงการ/กิจกรรม และร่วมมือด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน

7. บันทึกข้อตกลงนี้ให้มีผลใช้บังคับระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันทำบันทึกข้อตกลง

อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือกับ ทต.กำแพง ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิของตนตามความเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการ และการพัฒนาระหว่างกัน ทั้งในและนอกราชการ ตามที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น

การพัฒนางานวิจัยด้านการบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนภารกิจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้กันและกัน ซึ่ง ทต.กำแพง จะให้การสนับสนุนแก่ มรภ.สงขลา ในการลงพื้นที่เพื่อการศึกษาและวิจัย ตลอดจนรับนักศึกษามาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ และรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี

 
เมื่อ: 14:54 น. 4 ม.ค. 65   1960 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
​มรภ.สงขลา เดินหน้าอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน พร้อมจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืช
สุดเจ๋ง ทีม นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา เข้ารอบ 5 ทีมต้นแบบประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 2)
เมื่อ: 10:47G-SPECIAL
​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
เมื่อ: 16:26รอบรั้วการศึกษา
​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา
​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อ: 16:00รอบรั้วการศึกษา

 1. ​"สุภาพร กำเนิดผล" ผู้หญิงพลังบวกใช้ความขยันลุยหาเสียงแบบใกล้ชิดชาวบ้าน
  5902 ครั้ง
 2. ​เที่ยวตรัง-แวะเขาพับผ้า-นอนหาดปากเมง-ชมอะควาเรียมราชมงคล
  3646 ครั้ง
 3. ​ชาวจะนะตัวจริงออกโรงหนุนเรียกร้องรัฐบาลเดินหน้าโครงการนิคมจะนะ
  3412 ครั้ง
 4. "สงขลาเมืองกีฬา” พร้อ​มจัดไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ยกระดับกีฬาผู้สูงอายุ
  2857 ครั้ง
 5. ​เจาะเบื้องหลังชัยชนะ "สุภาพร กำเนิดผล" ว่าที่ส.ส.สุภาพสตรีคนแรกของสงขลา
  2821 ครั้ง
 6. ​ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ พร้อมเปิดให้บริการสถานที่จัดงานครบวงจร
  2752 ครั้ง
 7. ​Sky walk @ควนเจดีย์ เทพา พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ชูจุดเด่นทะเลหมอกยามเช้า มนต์เสน่ห์ธรรมชาติ
  2734 ครั้ง
 8. "ประวิตร วงษ์สุวรรณ" กำหนดลงพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ 10 ม.ค.65
  2626 ครั้ง
 9. ​โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเขต 6 ปชป.-กล้า-ก้าวไกล จัดทัพใหญ่ลงพื้นที่ พปชร.ยังปล่อยโบ๊ตลุยเดี่ยว
  2546 ครั้ง
 10. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2564
  2354 ครั้ง
 1. ​จับเข่าคุย "นิพัฒน์ อุดมอักษร" เกิด เติบโต สร้างธุรกิจที่หาดใหญ่ ขออาสารับใช้บ้านเกิด (ตอนที่ 2)
  0 ครั้ง
 2. ​มรภ.สงขลา ผนึก 7 สถาบันเครือข่าย ​จัดประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ “HR Coaching”
  0 ครั้ง
 3. ​PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ติวเข้ม “SDGs” บทบาทมหา’ลัยกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  0 ครั้ง
 5. ​รับรองแล้วผลเลือกตั้งส.ส.เขต 6 สงขลา "สุภาพร กำเนิดผล" ผ่านฉลุย
  0 ครั้ง
 6. เตรียมจัดโครงการจัดงานวันสงขลา 9-11 มี.ค.ร่วมสร้างสำนักรักบ้านเกิด
  0 ครั้ง
 7. เชิญเที่ยวงาน “ รักสงขลา รักเพลง รักแผ่นดิน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ”
  0 ครั้ง
 8. ​เปิดงาน "OTOP ทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19" อีเว้นท์แรกกระตุ้นเศรษฐกิจรับศักราชใหม่
  0 ครั้ง
 9. เตรียมพบกับ งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง 10-13 ก.พ.ที่เซ็นทรัลเฟส หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 10. นมเย็นออนไลน์ (3) ​ประสบการณ์ 2 สาว ผู้ไม่ลังเลที่จะตัดทั้งเต้า
  0 ครั้ง