​55 ปี วิศวฯ ม.อ. เดินหน้าสู่ Smart Engineer


8 เม.ย. 2565

55 ปี วิศวฯ ม.อ. เดินหน้าสู่ Smart Engineer

ก้าวไปข้างหน้า Moving Forward PSU Engineer”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี ภายใต้คำขวัญ ก้าวไปข้างหน้า Moving Forward PSU Engineer” ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรรมศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมด้านวิชาการ ร่วมทั้งระดมทุนเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างตึก 55 ปี เพื่อมุ่งประโยชน์เป็นสถาบันการศึกษาของภาคใต้และแข่งขันได้ในระดับสากล

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า “ คณะฯ ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาซึ่งตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่อดีตทางคณะฯ ไม่ได้เป็นองค์กรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างวิศวกรที่มีศักยภาพและนวัตกรรมระดับสากลเพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศชาติ ทางคณะฯ มุ่งเน้นให้วิศวกรมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยุคใหม่ เช่น การสื่อสารแห่งทศวรรษหน้า (Next-Gen Communications) ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) และมุ่งเป้าให้วิศวกรของเราเป็น Smart Engineer ปัจจุบันคณะฯ มีศิษย์เก่ามากกว่า 26,000 คน โดยใน 55 ปี ที่มาถึง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมหลายด้าน ทั้งกิจกรรมประชุมวิชาการนานาชาติ และการเสวนาเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของภาคใต้และประเทศชาติ อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นให้ความรู้และทักษะระดับสากลบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาภาคใต้ให้เข้มแข็ง และเชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล ผลิตวิศวกรที่มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และเนื่องในโอกาสที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปี ที่ 55 ปี นอกเหนือจากนั้น ทางคณะฯ มีนโยบายในการก่อสร้างอาคาร 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมนวัตกรรม ใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน การถ่ายทอดผลงานระหว่างคณะฯและภาคเอกชนในงานวิจัยที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ตลอดถึงด้านไอที อันจะเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยที่ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ”

นายธรณินทร์ พิชญางกูร นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 13กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะและสมาคมฯ ก็ได้ร่วมผนึกกำลังจัดกิจกรรมสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 ระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่าจึงเป็นการส่งเสริมส่งผลไปถึงงานด้านวิชาการ การพัฒนาวิศวกร ม.อ. การช่วยเหลือกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง จึงเป็นภาพความร่วมมือที่เข้มแข็งเสมอมา ดังนั้นผมอยากเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านผ่านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกท่าน เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับทราบนโยบายและให้การสนับสนุนในกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้น และภายในงานวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565 จะมีงานคืนสู่เหย้า “ดงยางคืนถิ่น” ในวันที่ 16 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. จึงอยากเชิญชวนทุกท่านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ รวมถึงในโอกาสนี้ได้จัดมระดมทุนในการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารสำนักงานถาวรที่กรุงเทพฯ อาทิ วิ่งการกุศล การจัดแข่งกอล์ฟ และในคราวเดียวกันนี้ ได้รับความร่วมมือจัดกิจกรรม โครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ PSU BizMatch Program ขึ้นด้วยโดยในรายละเอียดจะมีศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23 เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินกิจกรรม”

นายสุเทพ คงเทศ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 23 และประธานคณะทำงานโครงการจับคู่ธุรกิจ หรือ PSU BizMatch Program กล่าวว่า “โครงการจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันอันแน่นแฟ้น การส่งต่อเรื่องราว ความคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันดีระหว่างพี่น้อง อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางด้านทรัพยกรมนุษย์และความก้าวหน้าของสถาบันฯ อีกทั้งจะเป็นการสร้างโมเดลกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาคมฯ และสร้างโอกาสและการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นสำหรับโอกาสการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปีนี้ “

โดยเป้าหมายในการจัดงานในครั้งนี้ จะสามารถจับคู่ธุรกิจได้มากกว่า 300 คู่ธุรกิจ เป็นการนัดหมายจับคู่ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และมีการพบปะกันในวันจัดงาน ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม มีการเชิญผู้ซื้อ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าในระดับผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมงานอย่างอย่างคับคั่ง และยังมีกิจกรรมอื่นในวันงาน อาทิ Business Luncheon และการพูดคุยเสวนาบนเวที “PSU Engineer Talk” ในหัวข้อ” การปรับตัวในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและสังคมไร้คาร์บอน”