​“Life Di Center” จุฬาฯ ผนึกศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน


6 พ.ค. 2565

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย จุฬาฯ ( Life Di Center CU) ลงพื้นที่ จ.สงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ผนึกกำลังส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน


รศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย รศ.ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต ศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ ผศ.ดร.เรวดี วัฒกโกศล พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะทำงานจากศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Psychology Center for Life-Span Development and Intergeneration - Life Di Center) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดี ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุ่ม รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนงานและการประกันคุณภาพ ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา นำโดย นางสุมนา จงรุ่งโรจน์ อดีตผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ทั้ง 3 ฝ่ายได้ประชุมหารือถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในการผสมผสานองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ (Integration) และต่อยอดไปสู่การทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนและสังคมในอนาคตอันใกล้ ซึ่ง Life Di Center จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย และมุ่งบูรณาการงานวิจัยกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ผ่านการอบรมให้ความรู้ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตแก่ผู้รับบริการ

นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนำองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ผสมผสานกับองค์ความรู้ในสาขาอื่น ๆ ต่อยอดไปสู่การบริการสังคม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเปิดให้บริการทางวิชาการในด้านจิตวิทยาพัฒนาการแก่บุคคลทั่วไป

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Life Di Center คลิกได้ที่ www.chulalifedi.com หรือ Facebook : Chulalifedi หรือสอบถามข้อมูลที่ Line ID : @chulalifedi