คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดคาราวานค่ายครูเพื่อศิษย์ สร้างเด็กยุคใหม่อ่านออกเขียนได้ 100%


22 ก.ค. 2565

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินหน้ายกระดับคุณภาพการ ศึกษาและ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียน 62 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัด เพื่อสนองพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ให้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียนห่างไกล เตรียมจัดคาราวานค่ายครูเพื่อศิษย์กระจายทุกพื้นที่ ดีเดย์ 23 ก.ค.นี้


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดงานแถลงข่าว "โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน" ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนที่เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน พัฒนาห้องแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผู้เรียน ผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนานักศึกษาครู ให้มีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนรู้ เตรียมพร้อมเป็นครูที่มีศักยภาพดีในอนาคตอีกด้วย

ผศ.คร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า "จากการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 ที่ผ่านมา คณะทำงานมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านวิชาการ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกัน มีการจัดค่ายวิชาการ และเดิมเต็มเนื้อหาด้านการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

จนนำมาสู่ "โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์ พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน" ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน เพื่อสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน" โดยปัจจุบันทักษะการอ่านของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบดีขึ้นอย่างมาก มีบ้างบางส่วนที่อยู่ห่างไกลหรือไม่ได้ใช้ท้องถิ่นที่เป็นภาษาไทย ตรงจุดนี้ต้องเข้าไปส่งเสริมให้มากเป็นพิเศษ

สำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ มีจำนวน 62 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ของ จ.สงขลา พัทลุง สตูล และตรัง แบ่งเป็น โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 44 โรงเรียน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 15 โรงเรียน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน โดยในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 จะมีพิธีเปิด "โครงการค่ายครูเพื่อศิษย์พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน" อย่างเป็นทางการ พร้อมปล่อยคาราวานรถตู้คณาจารย์ ครู นักศึกษาครู และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการยังโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 62 โรงเรียน และจะจัดเป็นโครงการต่อเนื่องตามรูปแบบและความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละปีต่อไป