​นักศึกษา ม.หาดใหญ่ คว้า 2 รางวัล การประกวดขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์


6 ก.ย. 2565

นายสายัณห์ จันทร์ภูธร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวนัสริน บูละ นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงการ "ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ด้วย BCG Model" จากหัวข้อ "Smart Market Organic"

นอกจากนี้ นายภูมิพัฒน์ เอี้ยวสกุล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวปาลิตา ลำปัง นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 "Phum Phuang" ความมั่งคนอาหารของคนเมือง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.จุฑามาศ พรหมมนตรี ผศ.ดร.เธียรชัย พันธ์คง และอาจารย์จิตรพงษ์ เจริญจิตร จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนสงขลา