“พลศึกษา” มรภ.สงขลา ส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษฯ


8 ก.ย. 2565

สสส. หนุนงบ “สาขาวิชาพลศึกษา” มรภ.สงขลา ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ประยุกต์ใช้หลักการด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ มาใช้ร่วมกับการออกกำลังกายที่เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย และน่าสนใจ สร้างประสบการณ์จริงแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา” โดยสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 8 สัปดาห์ ณ ในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ต้องขังผ่านกิจกรรมทางกาย และเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มรภ.สงขลา ได้มีประสบการณ์จริงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ สาขาวิชาพลศึกษา มรภ.สงขลา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ และฝึกปฏิบัติการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายแก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ประมาณ 200 คน โดยอาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ภายในงานมีการแสดงการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมกีฬาปันจักสีลัตและกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งที่ผู้ต้องขังได้รับการถ่ายทอดความรู้จากโครงการนี้

ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาในครั้งนี้ ได้นำหลักการด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพมาประยุกต์ใช้ ผ่านทางกิจกรรมการออกกำลังกาย ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย และน่าสนใจ มีผู้นำกิจกรรมที่ความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง