รอบรั้วการศึกษา

​อาจารย์ มรภ.สงขลา ร่วมคณะทำงาน Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

เมื่อ: 13:45 น. 13 มิ.ย. 65   118 ครั้ง

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก จับมือองค์กรพันธมิตรถ่ายทอดข้อมูลวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) แก่คณะผู้เชี่ยวชาญจาก ICOMOS Paris เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นเมืองมรดกโลกของ UNESCO


ผศ.วสิน ทับวงษ์ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เล่าถึงโครงการ Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ว่า จังหวัดสงขลามอบหมายให้ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มีผู้เชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาจากอิโคโมส ปารีส (ICOMOS Paris) คือ ศ.ดร.โยฮันเนส วิโดโด้ (Prof. Dr.Johaness Widodo) ชาวอินโดนีเซีย จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และ มร.ดันแคน มาร์แชล (Mr.Duncan Marshall) จากออสเตรเลีย เข้าประเมินศักยภาพเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2565 พื้นที่เมืองเก่าสงขลาและพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตนและ ผศ.ดร.ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) ที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ร่วมด้วยคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ อาทิ สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

ข้อมูลที่นำเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นผลจากการประมวลงานวิชาการต่าง ๆ ที่สั่งสมมา ตลอดจนกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ถูกนำเสนอจากดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-25 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของอาจารย์ ดร.เชน เพชรรัตน์ ชาวจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผนวกกับประสบการณ์จากการนำนักศึกษาในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย สังคมไทยกับสภาวการณ์โลก พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาเรียนรู้ภาคสนาม ณ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเสริมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเหล่านั้น

ประกอบกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม ดำเนินการสนับสนุนพันธกิจของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เพื่อการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา) ระหว่าง 1. จังหวัดสงขลา 2. เทศบาลนครสงขลา 3. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 4. ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 5. บริษัท สงขลา เฮอริเทจ จำกัด 6. แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 7. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ลงนามเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จึงนับเนื่องว่าหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม ได้สนองพันธกิจที่ มรภ.สงขลา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ดังกล่าว ด้วยกำลังความสามารถและศักยภาพของบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่

เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับเตรียมการสอนและการวางแผนกำหนดเนื้อหา รวมถึงมอบหมายผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2565 มรภ.สงขลา อาทิ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมในประเทศไทย วิชาประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการสื่อสารสังคม วิชาการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วิชาประวัติศาสตร์ภาคใต้ วิชาวัฒนธรรม ความเชื่อ เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิชาสงขลาศึกษาและการสื่อสารสังคมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสู่มรดกโลก วิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษากับการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย วิชาประวัติศาสตร์เปรียบเทียบและปรากฏการณ์ทางสังคม วิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย วิชาความเป็นไทยในสังคมนานาชาติ

กิจกรรมเสริมในรายวิชาเหล่านี้อาศัยจุดเด่นของเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง ที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย มีความปลอดภัยสูง สะดวกต่อการเดินทางของนักศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพหลากมิติอันทรงคุณค่าที่นักศึกษาจะได้นำความรู้จากชั้นเรียน ประยุกต์กับสถานที่จริง แล้วสร้างสรรค์ผลงานประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม

การเตรียมข้อมูลและเตรียมพร้อมสำหรับการบรรยายครั้งนี้ ถูกกำหนดขอบเขตเนื้อหาและจับเวลาเสมือนจริงใน 6 วัน ก่อนหน้าที่จะนำคณะผู้เชี่ยวชาญฯ เข้าชมสถานที่จริง ซึ่งตนในฐานะที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี โครงการที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ได้นำคณะทำงานฝ่ายข้อมูลเข้าสักการะพระประธาน ชมประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม พระอุโบสถ ควบคู่กับเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนมุมมองอันเป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้เพื่อการนำชมในภารกิจสำคัญครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2565

นับเป็นการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ ทั้งยังสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ควบคู่กันไปกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม มรภ.สงขลา อย่างแท้จริง

------------------------------------------------------------------

เรียบเรียงข้อมูล : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม

เอื้อเฟื้อภาพประกอบ : อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา

 
เมื่อ: 13:45 น. 13 มิ.ย. 65   118 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา ประชุมเชิงเสวนาเครือข่ายการท่องเที่ยวอุทยานธรณีไทย เดินหน้ายกระดับสู่พื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
​มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมุนษยชาติ” ชิงเงินรางวัลรวม 18,000 บาท
​สถาบันมาตรวิทยาฯ ลงนามความร่วมมือ มรภ.สงขลา-ราชภัฏทั่วประเทศ จัดทำหลักสูตรด้านมาตรวิทยา
​มรภ.สงขลา จับมือ ศอ.บต.ภาคีเครือข่ายสตูล นำส่งต้นกระท่อม-น้ำผึ้งชันโรง หนุนเศรษฐกิจชุมชน
Tags: มรภ.
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
เมื่อ: 16:04รอบรั้วการศึกษา
​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
เมื่อ: 12:36เศรษฐกิจบ้านเรา
ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
เมื่อ: 15:30เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ชาวสวนปาล์มสงขลาบุกศาลากลาง เรียกร้องแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ-ปุ๋ยแพง
  2814 ครั้ง
 2. ​ตรุษจีนหาดใหญ่ จัดยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ฉลองครบรอบ 65 ปี มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
  2607 ครั้ง
 3. ​2566 ปีกระต่ายวิ่งฉิว การเมืองครึกครื้น & ท่องเที่ยวคึกคัก
  2170 ครั้ง
 4. ​กรรมาธิการแรงงานส.ส.ลงพื้นที่สะเดา สัมมนาการพัฒนาความร่วมมือแรงงานระดับท้องถิ่น
  2073 ครั้ง
 5. ​เชิญเที่ยวงาน เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
  1573 ครั้ง
 6. เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง
  1332 ครั้ง
 7. ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ
  1331 ครั้ง
 8. ร่วมต้อนรับทีมกลันตัน เอฟซี สู่สงขลาในการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่
  1090 ครั้ง
 9. ​มูลนิธิชูเกียรติฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือสังคมที่สงขลา ปีที่ 12
  1069 ครั้ง
 10. 15 ม.ค. ปราสาทสายฟ้ายกพลชนทีมดังมาเลเซีย ที่สนามติณฯ ในรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023
  1049 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
  0 ครั้ง
 4. ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
  0 ครั้ง
 5. ​คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ที่สงขลา
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ดูงาน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs
  0 ครั้ง
 8. "ดอกไม้เหล็ก ชายแดนใต้" แม่ทัพภาคที่ 4 ลงให้กำลังใจการฝึกกับหน้าที่และภารกิจรับใช้ชาติ
  0 ครั้ง
 9. ​สุดเจ๋ง มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ
  0 ครั้ง
 10. ม.หาดใหญ่ CATCH YOUR DREAM เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ
  0 ครั้ง