รอบรั้วการศึกษา

​ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

เมื่อ: 10:58 น. 19 ก.ย. 65   496 ครั้ง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 21 – 23 ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในปีการศึกษา 2562 - 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 2,018 คน จำแนกเป็น ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 498 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน ปริญญาโท จำนวน 30 คน และปริญญาตรี จำนวน 465 คน ปีการศึกษา 2563 จำนวน 723 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 3 คน ปริญญาโท จำนวน 88 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 178 คน ปริญญาตรี จำนวน 454 คน และปีการศึกษา 2564 จำนวน 797 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอกจำนวน 7 คน ปริญญาโท จำนวน 124 คน ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 179 คน ปริญญาตรี จำนวน 487 คน

สำหรับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ ราชบัณฑิต ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 2. อาจารย์ลักขณา ดิษยะศริน ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 3. คุณสมพร ใช้บางยาง ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ผู้ได้รับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 5. ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ผู้ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ในปี 2562 – 2564 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลากหลายด้าน ทั้งพันธกิจด้านการวิจัย โดยสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม และงานวิจัยเชิงประยุกต์ พันธกิจด้านการบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักด้านการบริการวิชาการ และการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมทั้งส่วนที่มีรายได้และไม่มีรายได้ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เกิดการขับเคลื่อนด้านกิจกรรมและภารกิจ

ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและองค์กรได้มากที่สุด พันธกิจด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยให้ความสำคัญต่อแนวคิด Green University เน้นความร่มรื่นด้วยพรรณ์ไม้นานาชนิด นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศเป็น Digital Campus Life ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งานระบบสารสนเทศ และการสื่อสารออนไลน์ วางระบบ Business Intelligence ที่ช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารการสร้างเสริมทักษะทางด้าน Digital Literacy ของบัณฑิต รวมถึงการเตรียมความพร้อม ประสิทธิภาพความปลอดภัยและเสถียรภาพทางด้าน ICT

พันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดบรรยากาศการเรียนการสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิซาการต่าง ๆ ที่จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ให้มากที่สุด โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2 ปีซ้อน จำนวน 7 รางวัล รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศด้านกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 รางวัล รวมถึงรางวัลระดับชาติ และท้องถิ่น จำนวน 12 รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 รางวัล

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดสอนรวม 7 คณะ ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 29 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ปัจจุบันมีนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษารวมทั้งสิ้น 4,207 คน

 
เมื่อ: 10:58 น. 19 ก.ย. 65   496 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.หาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 21-23
​รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา14 ส.ค.63
นักกีฬา ม.หาดใหญ่สุดเจ๋งคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงด้านกรีฑา
ข่าวล่าสุด
​นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ
เมื่อ: 22:30รอบรั้วการศึกษา
​รมต. อนุชา คิกออฟปล่อยคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” สร้างการรับรู้คนไทยภาคภูมิใจ – มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปค
เมื่อ: 22:21ข่าวสารบ้านเรา
ช่วยเหลือร้านสู้ชีวิต รีวิวร้านส่งฟรี
เมื่อ: 23:17Gimyong Style
วันพระราชทานธงชาติไทย ​๒๘ กันยายน ครบรอบ ๑๐๕ ปี
เมื่อ: 17:29รายงานพิเศษ

 1. ​โรงแรมบีอาร์ แกรนด์ ใช้ต้นทุนทางวิศวะฯ สร้างจุดเด่นด้วยจุดขายที่แตกต่าง
  2667 ครั้ง
 2. ​อำเภอหาดใหญ่ มีกี่ตำบล? กี่ท้องถิ่น?
  1444 ครั้ง
 3. ​เดอะแกรนด์ วังหงส์ "อาณาจักรกลางเมือง เพื่อคนมีระดับ"
  1375 ครั้ง
 4. ​HATYAI FLORA ดอกไม้และสายแสง " วัฒนธรรมที่เบ่งบาน กับดอกไม้งามที่หาดใหญ่ "
  1372 ครั้ง
 5. ครม.เห็นชอบ สงขลาเมืองเก่า ร่วมโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 60 ล้านบาท
  1352 ครั้ง
 6. ​พี่ไข่ กล้วยทอด มันทอด สับปะรดทอด ทอดที่ไม่ธรรมดา มาทุกครั้งต้องรอทุกครั้ง
  1290 ครั้ง
 7. น้องกอบัว นักร้องเยาวชนเสียงดีของหาดใหญ่
  1170 ครั้ง
 8. ​งานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565
  1147 ครั้ง
 9. ​6 วิธีง่ายๆ อยู่บ้านอย่างไรให้ประหยัดไฟ
  1119 ครั้ง
 10. ​แถลงข่าว Hatyai Hard Sale 2022 ลดสนั่นเมือง ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ โดยชูจุดเด่น "หาดใหญ่ เมืองแห่งการช้อปปิ้ง และสีสันยามค่ำคืน
  1096 ครั้ง
 1. ​นศ. มรภ.สงขลา นำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “ทีม Garci Fun” คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ พร้อมเป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ
  0 ครั้ง
 2. ​รมต. อนุชา คิกออฟปล่อยคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” สร้างการรับรู้คนไทยภาคภูมิใจ – มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปค
  0 ครั้ง
 3. ช่วยเหลือร้านสู้ชีวิต รีวิวร้านส่งฟรี
  0 ครั้ง
 4. วันพระราชทานธงชาติไทย ​๒๘ กันยายน ครบรอบ ๑๐๕ ปี
  0 ครั้ง
 5. ​เทศกาลแห่งความสุข “Festival of Faith” เชื่อมั่นในศรัทธา สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
  0 ครั้ง
 6. Campus Star 2022 โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันบนเส้นทางบันเทิง
  0 ครั้ง
 7. ​ม.อ.ตรัง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานเทคโนโลยีกิจการสนามบินและการวิจัยด้านยางพารา
  0 ครั้ง
 8. “The colorful wonders of the south” นักดีไซน์เนอร์ มทร.ศรีวิชัย โชว์ผลงานสุดประทับใจบนเวที Visionary Stage @Siam Center
  0 ครั้ง
 9. พิธีเปิดการแข่งขันวิ่งเทรลโครงการมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร “ AIR SEA LAND SOUTHERN SPORTS TOURISM FESTIVAL”
  0 ครั้ง
 10. ​เทศกาลกินเจ หาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยากาศคึกคัก นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาเที่ยว ยอดจองห้องพักเต็ม
  0 ครั้ง