​สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอด ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ สู่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล บ้านหัวเขา


21 ก.ย. 2565

วานนี้ 20 กันยายน 2565 ช่วงบ่าย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล บ้านหัวเขา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา เ ข้าร่วมศึกษาดูงาน ของหลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

โดย ผศ.ดร.ณัฐนียภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์หลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้การต้อนรับ ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ และคณาจารย์ นักศึกษาในหลักสูตร วิทยากรในการสาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และกลุ่มสมาชิกได้ร่วมปฏิบัติจริง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล บ้านหัวเขา ต่อไป