​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บ.HARUMI” มาเลเซีย เสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อำนวยความสะดวกด้านวิจัย รองรับการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์ นศ.


14 พ.ย. 2565

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บริษัท HARUMI BRANDS SDN BHD” ประเทศมาเลเซีย ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัย วางรากฐานเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม พร้อมเยี่ยมชมโรงแปรรูปและฟาร์มเลี้ยงไก่ รองรับการเรียนการสอน ฝึกประสบการณ์นักศึกษา

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเดินทางไปยังเมือง Sitiawan รัฐ Perak ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ บริษัท HARUMI BRANDS SDN BHD นำโดย Dato' Alex Ding Seng Huat ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสองฝ่าย และวางรากฐานสำหรับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมในระยะยาว ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของอุตสาหกรรม และเพื่อให้ มรภ.สงขลา สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมสำหรับกิจกรรมการวิจัยเชิงประยุกต์และเชิงปัญหา

สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและการทำงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างคู่สัญญา ภายใต้หลักการของผลประโยชน์ร่วมกัน และอาจรวมถึงความร่วมมือในเรื่องอื่น ๆ ได้แก่ 1. การฝึกงานและสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา มรภ.สงขลา 2. การดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางการวิจัยร่วมกัน 3. การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการวิจัย 4. การอภิปรายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์สำหรับการวิจัยร่วมกัน หรืออื่น ๆ ตามนโยบายของทั้งสองฝ่าย 5. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิชาการและการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ

นอกจากนั้น ผู้บริหารของทางบริษัทฯ ยังได้นำคณะจาก มรภ.สงขลา เยี่ยมชมในส่วนของโรงแปรรูปไก่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อรองรับการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ต่างๆ ของนักศึกษา ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย