​คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย Workshop ประเทศกัมพูชา


23 พ.ย. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำโดยผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม และอาจารย์ภาณุพันธ์นัดดา ดำนุ้ยราวัฒน์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คนคือ นายอนุวัต ศรีมณี และนางสาวทิชา เถาว์ชู เข้าร่วมกิจกรรม Workshop โครงการค่าย Vernadoc Cambodia ณ จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ระหว่าง วันที่ 30 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2565ที่ผ่านมามีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกว่า 30 คน ร่วมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Royal University of Fine Arts, Norton Universityและ National University of Battambong

โดยค่าย Vernadoc เป็นการเก็บบันทึกข้อมูลของอาคารเก่าที่ทรงคุณค่าและควรแก่การอนุรักษ์ ซึ่งในโครงการได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอาคารทั้งหมด 3 อาคารประกอบด้วย Khor Song Ancient House, Bun Roeung ancient house และ Lum Or ancient house และเข้าปฏิบัติงานเขียนหมึกในสตูดิโอ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม บรรยายเรื่องการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการใช้หมึกในการเขียนงานแก่ผู้เข้าร่วมโดยผลงานทั้งหมดถูกนำไปจัดแสดงยังสถานที่ในชุมชน Wat Kor และสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพระตะบอง ตลอดจนกรุงพนมเปญนับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนที่ได้แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ วัฒนธรรม มิตรภาพจากมหาลัยอื่น ๆ และเพื่อนร่วมค่าย