รอบรั้วการศึกษา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.สงขลา

เมื่อ: 13:00 น. 1 ธ.ค. 65   1306 ครั้ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561- มิถุนายน 2563 โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้จำนวน 3,457 คน มหาบัณฑิต 19 คน

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาต่างๆ ดังนี้ นายเศกพล อุ่นสำราญ ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก นักประพันธ์เพลงและนักดนตรีแซกโซโฟนผู้นำองค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทย ดนตรีลูกทุ่งไทย และดนตรีพื้นบ้าน มาสร้างสรรค์โดยเรียบเรียงเสียงประสานทางดนตรีแจ๊ส เป็นผลงานดุริยวรรณกรรมร่วมสมัย และได้จัดคอนเสิร์ตไปทั่วโลก

นางชนานันท์ สังข์ทอง ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหวัง ผู้เป็นแกนนำขับเคลื่อนชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลงานโดดเด่นด้านจิตอาสาจัดการขยะชุมชน จนเกิดรูปแบบนวัตกรรมการจัดการขยะ “อ่างทองโมเดล 3 Rs” คือการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี มีการติดตามผลระดับครัวเรือน เป็นผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของขยะตามบริบทของชุมชน ส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับชาติ

ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง กำหนดจุดมุ่งหมายด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ มีทักษะทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในพื้นที่ เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพระดับสากล เป็นผู้สืบสานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น นำเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน

ประการสำคัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้น้อมนำพระบรมราโชบายมาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน มุ่งจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีกับการลงปฏิบัติการในพื้นที่ และมีการศึกษาร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิต เชื่อมโยงกับส่วนการพัฒนาท้องถิ่น โดยระดมสรรพกำลังจากทุกสาขาวิชา ร่วมกับองค์กรเครือข่าย นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการตอบสนองความต้องการด้านปัจจัยสี่ ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

 
เมื่อ: 13:00 น. 1 ธ.ค. 65   1306 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มรภ.สงขลา รวมพลังจิตอธิษฐาน ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
​“เกษตร” มรภ.สงขลา ร่วมทำนาตามพ่อสอน พลิกฟื้นผืนนาร้าง อ.สิงหนคร
มรภ.สงขลา อบรมหลักสูตรระยะสั้น “แนวทางรวมวงเครื่องสายสากล สำหรับครูประถมฯ และมัธยมฯ”
มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร ใช้เป็นแหล่งข้อมูลนอกห้องเรียน สร้างการรับรู้สู่ประชาชนพื้นที่ 7 จว.ภาคใต้ตอนล่าง
ข่าวล่าสุด
​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
เมื่อ: 16:04รอบรั้วการศึกษา
​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
เมื่อ: 12:36เศรษฐกิจบ้านเรา
ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
เมื่อ: 15:30เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ชาวสวนปาล์มสงขลาบุกศาลากลาง เรียกร้องแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ-ปุ๋ยแพง
  2815 ครั้ง
 2. ​ตรุษจีนหาดใหญ่ จัดยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ฉลองครบรอบ 65 ปี มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)
  2608 ครั้ง
 3. ​2566 ปีกระต่ายวิ่งฉิว การเมืองครึกครื้น & ท่องเที่ยวคึกคัก
  2170 ครั้ง
 4. ​กรรมาธิการแรงงานส.ส.ลงพื้นที่สะเดา สัมมนาการพัฒนาความร่วมมือแรงงานระดับท้องถิ่น
  2073 ครั้ง
 5. ​เชิญเที่ยวงาน เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่
  1573 ครั้ง
 6. เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมบริการรถรับ-ส่ง
  1334 ครั้ง
 7. ยกระดับสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพ
  1331 ครั้ง
 8. ร่วมต้อนรับทีมกลันตัน เอฟซี สู่สงขลาในการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่
  1091 ครั้ง
 9. ​มูลนิธิชูเกียรติฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือสังคมที่สงขลา ปีที่ 12
  1071 ครั้ง
 10. 15 ม.ค. ปราสาทสายฟ้ายกพลชนทีมดังมาเลเซีย ที่สนามติณฯ ในรายการ ASEAN CHARITY SHIELD 2023
  1050 ครั้ง
 1. ​มรภ.สงขลา อบรม “ITA” ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ
  0 ครั้ง
 2. ​โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดพิธีสมโภชหลักศิลาจารึกสำโรงและพิธีทักษิณานุปทานแก่บรรพชน
  0 ครั้ง
 3. ​เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน สนับสนุนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่กักเก็บคาร์บอน
  0 ครั้ง
 4. ธ.อิสลาม เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สร้างโอกาสการเงินชาวใต้หวังโควิด-19
  0 ครั้ง
 5. ​คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ที่สงขลา
  0 ครั้ง
 6. ​จังหวัดสงขลาจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
  0 ครั้ง
 7. ​มรภ.สงขลา ดูงาน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs
  0 ครั้ง
 8. "ดอกไม้เหล็ก ชายแดนใต้" แม่ทัพภาคที่ 4 ลงให้กำลังใจการฝึกกับหน้าที่และภารกิจรับใช้ชาติ
  0 ครั้ง
 9. ​สุดเจ๋ง มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ
  0 ครั้ง
 10. ม.หาดใหญ่ CATCH YOUR DREAM เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ
  0 ครั้ง