​ม.อ.ตรัง โชว์ ‘ผ้าลายดอกย่านตาขาว-ผ้าทอนาหมื่นศรี’ ร่วมเดินแบบ ภูษาศิลป์ถิ่นเมืองตรัง


10 ธ.ค. 2565

วันนี้ (10 ธันวาคม 2565) ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรม (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ดร.พิเชตวุฒินิลละออ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมเดินแบบผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง “ภูษาศิลป์ถิ่นเมืองตรัง สวมผ้าตรัง ใส่ให้สนุก”

ภายในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 โดยได้นำเสนอผ้าพิมพ์ลาย ลายดอกย่านตาขาว พืชพื้นถิ่นของอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ลายใบยางพารา พืชเศรษฐกิจของภาคใต้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชนย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว ผลงานการวิจัยและออกแบบโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ้าทอนาหมื่นศรี ลายเสาวรสหยดน้ำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง