คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการผ้าไทยลายพระราชทาน


7 ม.ค. 2566

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการผ้าไทยลายพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ครบ ๓ รอบ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย