ม.อ.ตรัง จับมือ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ลงนาม MOU ทางวิชาการ


17 ก.พ. 2566

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน และองค์กรภาคเอกชน 3 องค์กรในจังหวัดตรังเข้าร่วมพิธี จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 มีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน และองค์กรภาคเอกชน 3องค์กรในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นประธานกลุ่มในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นาบินหลา) จังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยระหว่างสถาบันและองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันทำงานวิจัยระหว่างสถาบันและองค์กรภาคเอกชนให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ การจัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนสู่สังคม ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกันระหว่างสถาบัน และให้การส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2569