​อาจารย์-นศ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล


16 มี.ค. 2566

อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลดีมากนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย “การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ” เวทีประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5

อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส และ นายมะเตาเฟต มูซอ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) คว้ารางวัลดีมาก การนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มย่อยที่ 1: นักศึกษาระดับปริญญาตรี จากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ A Study on the Optimum Storage Time of Compound Rubber for Tire Manufacturing ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566