​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ


22 มี.ค. 2566

มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 พร้อมเปิดรับบทความวิจัย 6 สาขา ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบ Online โดยเปิดรับบทความวิจัยใน 6 สาขา ได้แก่ 1. สาขาศิลปกรรม (ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ) 2. สาขาศิลปวัฒนธรรม 3. สาขาประวัติศาสตร์ 4. สาขาเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหาร 5. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. สาขาศิลปวัฒนธรรมในลักษณะอื่นๆ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผ่านช่องทาง http://conference.skru.ac.th/Con23/index.php หรือ QR CODE ที่ปรากฏใน Banner โดยจะประกาศผลการพิจารณาบทความในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ข้างต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา 160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-260280 อีเมล [email protected] หรือ สายตรง 081-0994997 นายมานพ อ่อนแก้ว