มรภ.สงขลา อบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับ นศ.พิการ” เพิ่มทักษะ นำความรู้ประยุกต์ใช้ในการเรียน


21 ส.ค. 2566

มรภ.สงขลา จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ” มุ่งพัฒนาศักยภาพ หวังช่วยเพิ่มทักษะ ก้าวทันข้อมูลข่าวสาร พร้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน  

งานการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 และห้องส่งเสริมการเรียนรู้ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา วิทยากรโดย ผศ.นราธร สังข์ประเสริฐ และ ดร.เกสรา เพชรกระจ่าง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา โดยมี ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผศ.รักษิณา หยดย้อย ประธานคณะกรรมการบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพิการมีความรู้ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาพิการได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ในด้านการเรียนได้ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาเพื่อคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 44 คน ประกอบด้วย นักศึกษาพิการของ มรภ.สงขลา จำนวน 34 คน อาจารย์และบุคลากรงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 10 คน

ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีถือได้ว่ามีความสำคัญกับนักศึกษาพิการเป็นอย่างมาก เพราะระบบการศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า แต่ด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักศึกษาพิการอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ นักศึกษาพิการมีความจำเป็นต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพิการให้มีประสิทธิภาพในด้านการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากความสำคัญดังกล่าว งานการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาพิการ ขึ้นในครั้งนี้