มรภ.สงขลาประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหา’ลัย ขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติจริง


5 ต.ค. 2566

มรภ.สงขลา จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติจริง ควบคู่สร้างความรู้ความเข้าใจหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มรภ.สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ แผนปฏิบัติราชการ มรภ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ประมาณ 200 คน

โอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มรภ.สงขลา นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มรภ.สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ แผนปฏิบัติราชการ มรภ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อผู้ร่วมประชุม โดยมีรองอธิการบดี มรภ.สงขลา ทุกฝ่ายเข้าร่วมชี้แจง และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการประชุม