เด็กเก่งศรีสว่างวงศ์ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2566


13 พ.ย. 2566

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงธนัญญา ชูขันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 (SMP) ได้รับรางวัล การศึกษาไทย บุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2566 สาขา เด็กและเยาวชนด้านการศึกษาและวิชาการดีเด่น

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานการศึกษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย สภาองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ