มรภ.สงขลา จัดอบรม “การสอนภาษาไทยบูรณาการสู่ชั้นเรียน” ติวครู ตชด.


20 ก.พ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา ผนึกกำลังคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรม “การสอนภาษาไทยบูรณาการสู่ชั้นเรียน” เทียบเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ครูโรงเรียน ตชด. พร้อมฝึกปฏิบัติเขียนเรื่องตามจินตนาการ อ่านทำนองเสนาะ หวังช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาเด็กประถมตอนต้นอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสอนภาษาไทยบูรณาการสู่ชั้นเรียน” ณ ห้อง Social Entrepreneur Academy อาคาร 2 มรภ.สงขลา โดยมี ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดและต้อนรับผู้เข้าอบรม พร้อมด้วย อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช คณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ต.ต.เจริญ พรหมแก้ว ผบ.ร้อย ตชด.432 และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการสอนภาษาไทยสําหรับนักเรียนโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43

ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า คณะทํางานการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด. ตามพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมหลายประการ อาทิ การอบรมพัฒนาครู การจัดค่ายวิชาการ และการนิเทศติดตามการสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. 

ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลการเรียนการสอนของโรงเรียน ตชด. พบว่า นักเรียนบางโรงเรียนมีปัญหาด้านการอ่าน คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นบางคนอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ มีผลทําให้ไม่สามารถอ่านรับความรู้และเขียนสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2567 มรภ.สงขลา จึงมอบหมายให้หลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนภาษาไทยบูรณาการสู่ชั้นเรียน เพื่อให้ครูโรงเรียน ตชด. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนได้ต่อไป

ด้าน ผศ.นิดาริน จุลวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน ตชด. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถ นำโดย ผศ.นิตยา ธัญญพานิชย์ และ อาจารย์เอื้อนจิตร สัมมา อดีตอาจารย์ มรภ.สงขลา ถ่ายทอดความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการ และการอ่านทำนองเสนาะบูรณาการสู่ชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ให้สามารถอ่านออกอย่างคล่องและเขียนเป็น ถึงขั้นเขียนสื่อสารได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้รายวิชาอื่นด้วย