มรภ.สงขลา เดินหน้าสร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว สร้างความเข้าใจเกณฑ์ประเมิน “UI GreenMetric World University Rankings”


6 มี.ค. 2567

มรภ.สงขลา จัดอบรมสร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มรภ.สงขลา เทียบเชิญวิทยากรสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน UI GreenMetric World University Rankings พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้ 7 หน่วยงานที่ชนะการประกวดหน่วยงานสีเขียว 

วันที่ 6 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การสร้างจิตสำนึกเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์การประเมิน UI Green Metric Word University Rankings ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ และฝึกปฏิบัติการ เรื่อง นำเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

นอกจากนั้น ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ 7 หน่วยงานที่ชนะการประกวดหน่วยงานสีเขียว ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สถาบันวิจัยและพัฒนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รางวัลชมเชย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม , คณะเทคโนโลยีการเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric Word University Rankings ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต การรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และบริหารจัดการองค์กรให้เอื้อต่อวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประสบความสำเร็จ เกิดการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ตลอดจนการปฏิบัติงานของบุคลากร มรภ.สงขลา 

ด้าน รศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานให้เกิดการลดการใช้พลังงานและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เพื่อการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวมาโดยตลอด เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การลดการเกิดของเสีย การประหยัดพลังงาน และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานในหน่วยงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน และยังเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลอีกด้วย