มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามกับโรงเรียนเกาะยาววิทยาส่งเสริมการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


8 มี.ค. 2567

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี และคุณวันเพ็ญ จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนเกาะยาววิทยา ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีนายสนอง คล่องสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น ให้ทุนกลุ่ม          นักเรียนที่ประกวดทำคลิป ซึ่งกลุ่มที่ได้รับรางวัลได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง tiktok (https://vt.tiktok.com/ZSFDWHT6e/) และยังให้ทุนในการผลิตสื่อดิจิตอลคอนเทนท์ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย รวมถึงมหาวิทยาลัยฯ ยังมีการยกระดับทักษะ (upskill) องค์ความรู้ในการผลิตสื่อให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะยาวน้อยด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง