คณะครุศาสตร์เทคโนฯ จัดโครงการ Connext IED.MC Shortfilm Contest 2024 สานความสัมพันธ์


20 มี.ค. 2567

วันนี้ (20 มีนาคม 2567) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นำโดย ผศ.อุดร

นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการจัดโครงการ Connext IED.MC Shortfilm Contest 2024 ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน คุณเอกชัย ศรีวิชัย นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ คุณกรวิทย์ จันทร์พูล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และคุณมนตรี เหมวุฒิสกุล กรรมการผู้จัดการ บ.เซเว่นทีน สตูดิโอ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับชม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ เกม สื่อ AR/VR บรรจุภัณฑ์ ภาพถ่าย และการแสดง เพื่อนำมาจัดแสดงให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับชมและรับทราบถึงผลงานที่นักศึกษาได้ผลิตและสร้างสรรค์ขึ้น และปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ได้เชิญชวนภาคีเครือข่ายอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาด้านสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์ ในพื้นที่ภาคใต้มาร่วมกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ Connext ถือเป็นเวทีที่สานความสัมพันธ์ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานของนักศึกษาและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาจากภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2.มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชน - นิเทศศาสตร์

จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคใต้ ในการส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น เกมส์ สื่อ AR/VR บรรจุภัณฑ์ ภาพถ่าย และการแสดง เพื่อนำมาจัดแสดงให้กับบุคคลภายนอกได้รับชม ผ่านการสร้างสรรค์จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในการส่งภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้