มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลพิเศษประกวดผลงาน นศ.สหกิจ ระดับเครือข่ายฯ ภาคใต้ตอนล่าง พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพปี 2568


6 พ.ค. 2567

มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลพิเศษประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาฯ ภาคใต้ตอนล่าง จากผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง” และ “การนำเสนอข้อมูลผ่าน KYL Library Dashboard” พร้อมรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2568

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้างานศูนย์สหกิจศึกษา บุคลากรสำนักฯ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาฯ ภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุม ดร.หะสัน หมัดหมาน อาคารสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี 

การประกวดแบ่งประเภทผลงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 5 ผลงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 11 ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ผลงาน และ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น 11 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 38 ผลงาน ผลปรากฏว่าตัวแทนนักศึกษาจาก มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลพิเศษ 2 รางวัล ดังนี้ 1. ผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋อง” จัดทำโดย นางสาวศศิกานต์ กาญจนเพ็ญ สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา 2. ผลงาน “การนำเสนอข้อมูลผ่าน KYL Library Dashboard” จัดทำโดย นายอชิตะ กานต์ประชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร จ.สงขลา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว

โอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนรับมอบธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพให้กับ มรภ.สงขลา ในการจัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาฯ ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2568 

ทั้งนี้ ภายในงาน ผศ.ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน คณะกรรมการ และคณะทำงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธ์ รองประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.อาสลัน หิเล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของนักศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การคิดค้น การพัฒนาผลงานและการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 

ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ยกย่องและชมเชยนักศึกษา บุคลากร บุคคล หรือหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานสหกิจศึกษาและศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมถึงเป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้เผยแพร่ แสดงผลงานและกระบวนการ นำไปสู่การเรียนรู้และการแบ่งปัน ก่อให้เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืน สำหรับการประกวดฯ มีการแบ่งห้องในการนำเสนอผลงานด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายแต่ละด้านมอบรางวัลผลงานนักศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละด้าน จะเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาฯ ในระดับชาติต่อไป