รอง ผอ.สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น


8 พ.ค. 2567

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม "ผศ.กมลนาวิน อินทนูจิตร" รอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2566

ผศ.กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (กลุ่มภาคีที่ 18 สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ สงขลา) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผศ.กมลนาวิน ได้ดำเนินงานและอุทิศตนเป็นที่ประจักษ์ในนามหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้รับหน้าที่มอบหมายทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาคีกลุ่มที่ 18 อย่างครบถ้วน มีผลงานและเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม อาทิ การจัดทำข้อมูลการประกาศพื้นที่ย่านชุมชนเก่าจังหวัด เป็นมรดกจังหวัด 5 แห่ง ได้แก่ ย่านชุมชนเก่าเกาะยอ ย่านชุมชนเก่าวิถีพุทธคลองแดน ย่านชุมชนเก่าย่านการค้าชุมทางรถไฟหาดใหญ่ ย่านชุมชนเก่าท่านางหอมและย่านชุมชนเก่าคูขุด ในพื้นที่จังหวัดสงขลา     

นอกจากนั้น ยังดำเนินโครงการ "มองสงขลาผ่านเลนส์กับแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์" สงขลา ร่วมขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในย่านชุมชนเก่าจังหวัดสงขลา ทั้งยังเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยในนาม “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา” และบรรณาธิการ คู่มือท่องเที่ยว แหล่งทุนวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมประชุมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ที่แต่ละกลุ่มจัดประชุม และส่วนกลางจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ