มรภ.สงขลา นำตัวแทนผู้นำ นศ. เข้าค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1


16 พ.ค. 2567

มรภ.สงขลา นำตัวแทนผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1” บ่มเพาะความเป็นผู้นำนักศึกษา มีทิศทางการทำงานเป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 


อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยตัวแทนจากกองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนผู้นำนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ ครั้งที่ 1” Rajabhat Young Leadership Program 2024 ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย รศ.มาลิณี จุโทปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบูรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 


พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการนำเอาตัวแทนผู้นำนักศึกษา ซึ่งได้แก่ ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษาหรือประธานสโมสรนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะความเป็นผู้นำนักศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความภูมิใจในอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เข้มแข็ง มีทิศทางการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้รับความรู้ตามหลักสูตรการฝึกแล้ว ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนานักศึกษาและรูปแบบกิจกรรมนักศึกษา เกิดความสัมพันธ์อันดี มีความรักสามัคคีระหว่างผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง ทั้งยังได้ฝึกฝนกระบวนการทักษะชีวิต การเสริมสร้างจิตอาสา นำไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ที่จะเกิดจากการพัฒนาตนเอง ดังพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี และจบออกไปทำหน้าที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป


ด้าน รศ.มาลิณี จุโทปะมา กล่าวว่า ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา จึงร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืนจัดทำโครงการค่ายผู้นำเยาวชน คนราชภัฏ 2567 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยดีทั้งจากองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์การมหาชน และมูลนิธิ ในการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 435 คน แยกเป็นผู้นำนักศึกษา 319 คน ผู้บริหารและบุคลากร 118 คน

ขอบคุณรูปจากเพจ Rajabhat Young Leadership 2024 และ เพจพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ