ม.อ.ตรัง ร่วมกับ Huawei นำร่องฝึกอบรม ภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy ขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล


12 มิ.ย. 2567

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ บริษัท Huawei เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมอบรมนำร่องภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy เตรียมเปิดหลักสูตรด้าน IT Infrastructure และเทคโนโลยี พร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ PSU-Huawei ICT Academy เพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อนกำลังคนด้านดิจิทัล          ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมกับ บริษัท Huawei เทคโนโลยี (ประเทศไทย) เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนด้านดิจิทัล โดยจะมีการเปิดหลักสูตรด้าน IT Infrastructure และเทคโนโลยี จำนวน 8 หลักสูตร (Modules) ซึ่งจะผนวกหลักสูตรของ Huawei ให้เข้ากับคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่บุคคลทั่วไปทั้งนักเรียนและนักศึกษาสามารถเรียนครบทั้ง 8 Modules พร้อมใบประกอบวิชาชีพ สามารถรองรับการทำงานได้ทั่วโลก และยังนำมาเทียบเป็น degree หรือ ปริญญาตรีได้ ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวส. และต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสามารถมาเรียนในหลักสูตรนี้และเทียบโอนวุฒิระดับปริญญาตรีได้ ถือเป็นการพัฒนากำลังคนด้านไอทีในรูปแบบหนึ่ง

         นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ยังร่วมกับ บริษัท Huawei เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ PSU-Huawei ICT Academy ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สังคม เพื่อเป็น Institution ระดับโลก โดยการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ และเพิ่มจำนวนนักศึกษา ทั้งนี้ ทางบริษัท Huawei จะมีการสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ไอทีซัพพอร์ทเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นแลปเซิร์ฟเวอร์ปฏิบัติการด้านไอทีของ Huawei นอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง          “ถือเป็นโอกาสสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลสำหรับคนยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากำลังคนในศาสตร์ใหม่ โดยความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2567 นี้ และคาดว่าจะมีเวทีไปนำเสนอโครงการนี้ที่กรุงเทพฯ และเซี่ยงไฮ้ จึงนับว่าเป็นโอกาสดีที่ทางจังหวัดตรังจะมีศูนย์เรียนรู้ชั้นนำทางด้านดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้แก่ประเทศต่อไป” รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าว

         ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง บริษัท Huawei เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมอบรมนำร่องภายใต้โครงการ Huawei ICT Academy เพื่อพัฒนาหลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน ICT และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทักษะดิจิทัล การใช้งานการติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติค ระบบการจัดการเส้นทางอินเตอร์เน็ต การจัดการระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย การใช้โซลูชั่นด้านเครือข่าย ให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีนายริโก้ ฉิน รองประธานธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรซ์ บริษัท Huawei เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง ผศ. ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผศ. อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจด้านไอทีกว่า 50 คนเข้าร่วม โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท Huawei โดยตรง เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการ Workshop และจำลองสถานการณ์ เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ก่อนที่ทาง บริษัท หัวเว่ย จะมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ไอทีซัพพอร์ทเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นแลปเซิร์ฟเวอร์ปฏิบัติการด้านไอทีของ Huawei นอกประเทศจีนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังต่อไป