รอบรั้วการศึกษา

อุดมการณ์สู่อนาคต : ปฐมบทวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา

เมื่อ: 10:56 น. 20 ก.ค. 59   1263 ครั้ง

อุดมการณ์สู่อนาคต : ปฐมบทวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา

 * ดร.อาชารินทร์  แป้นสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประสานงบประมาณดำเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ทุ่งใหญ่สารภี ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล มีเจตนารมณ์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาวิชาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

13626556_10153499148661580_7052913171956236018_n.jpg

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นวิทยาลัยแห่งใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ และเป็นหนึ่งในโครงการใต้สันติสุขในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ลดความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเป็นการแก้ปัญหาในเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและรัฐบาลได้มีนโยบายให้เร่งรัดให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างแท้จริง โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มุ่งการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันที อีกทั้งได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้อย่างจริงจัง

โดยได้ผลักดันบุคคลากรสายวิชาการในโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศ-ต่างประเทศ และหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ เพื่อให้โครงการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นสถาบันเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเข็มแข็งทางด้านวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสามฝ่ายประกอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการผลิตผลงานวิจัยในการแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคใต้และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ประการสุดท้ายเพื่อวางระบบบริหารโครงการที่มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การคิดและดำเนินวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จะต้องไม่ติดคุกอยู่กับอดีตและคร่ำเครียดอยู่กับปัจจุบัน หากมุ่งมั่นไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเสมอ ด้วยความรัก ด้วยความสุขและความภาคภูมิใจกับวิทยาลัยแห่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นสถานที่แห่งศาสตร์วิชาสากลที่สร้างความเชื่อมั่นและความใฝ่ฝันทีดีที่สุดในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สตูลเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มในการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่าง ๆ เช่นด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ดังนั้น ปัญหาที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมการสำหรับรองรับการขยายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจของสตูลและจังหวัดใกล้เคียงในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือ การพัฒนาให้คนมีศักยภาพและมีทักษะในการทำงาน รวมถึงประสบการณ์ เพื่อรองรับ ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสหพันธรัฐมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  การจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (The College of Innovion and Management ) ใน จ.สตูล ที่จะดำเนินการสอนใน พ.ศ.2561 นั้น  เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเรียนรู้ระดับสากลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสอดรับกับทิศทางแผนการก่อตั้งวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ดำเนินการในการผลิตบุคลากรและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาองค์ความรู้อันมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และศักยภาพคนในเขตพื้นที่ จ.สตูลและภาคใต้ เพื่อความเป็นเลิศในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคมต่อไปในอนาคต 

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมโอกาสต่อชุมชนรอบวิทยาเขตโครงการก่อสร้างวิทยาเขตที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ จะต้องก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประชากรในชุมชนเดิมรอบๆวิทยาเขต อย่างแน่นอนทั้งทางด้านบวกและลบ จึงควรเตรียมการประชาสัมพันธ์เพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันและวางกุศโลบายที่จะทำให้ชุมชนมีศรัทธาและให้ความร่วมมือในการดำเนินการทุกๆขั้นตอนด้วยดี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มเติม เช่นการจ้างแรงงานท้องถิ่น การลงทุนในธุรกิจบริการ เช่น บ้านพัก หอพัก ร้านค้าปลีก ฯลฯ ให้ความเอาใจใส่กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโดยไม่ชักช้าและยุติธรรม

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยแรงขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัฒน์และสังคมสารสนเทศ จำเป็นจะต้องอาศัยสร้างวิสัยทัศน์และ พันธกิจ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งจะต้องพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบหรือโอกาสทางการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมการสื่อสาร จึงสำคัญและจำเป็นจะต้องมีขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ เพราะการสื่อสารสามารถส่องแสงและชี้นำองค์การการศึกษาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้ 

.......................................................................................................................................

* ตัดทอนจากบทความเรื่อง อุดมการณ์สู่อนาคต : ปฐมบทวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เขียนโดย ดร.อาชารินทร์  แป้นสุข อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

13612333_10153499149111580_6915875874466266802_n.jpg13620988_10153499149011580_2234583980529307991_n.jpg13631451_10153499149116580_1191315923474200812_n.jpg13659108_10153499149021580_241692104672681850_n.jpg13680753_10153499148726580_5478263845838411380_n.jpg

 
เมื่อ: 10:56 น. 20 ก.ค. 59   1263 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-24 พฤษภาคมนี้
มรภ.สงขลา มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม
มรภ.สงขลา สานความร่วมมือด้านวิชาการ ม.ซายน์ มาเลเซีย
มรภ.สงขลา พาเหรดรับประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม
ข่าวล่าสุด
ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
เมื่อ: 17:12คอลัมน์แนะนำ
ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
เมื่อ: 17:05ประชาสัมพันธ์
​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
เมื่อ: 17:01ข่าวสารบ้านเรา
​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
เมื่อ: 16:55ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  716 ครั้ง
 2. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  584 ครั้ง
 3. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  519 ครั้ง
 4. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  512 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  472 ครั้ง
 6. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  449 ครั้ง
 7. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  407 ครั้ง
 8. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  359 ครั้ง
 9. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  339 ครั้ง
 10. ​เริ่มแล้วงาน “Summer Bitter Sweet 2020” เทศกาลความหวานที่คุณห้ามพลาด
  336 ครั้ง
 1. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  0 ครั้ง
 2. ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์
  0 ครั้ง
 3. ​"นิพนธ์" ติดตามการแก้ไขน้ำเสียคลองสำโรง พร้อมมอบถังดักจับไขมันแก่ชาวบ้านริมคลอง
  0 ครั้ง
 4. ​นิพนธ์-ถาวร นำพสกนิกรร่วมปลูกต้นไม้แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
  0 ครั้ง
 5. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและพี่น้องประชาชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ร่วมส่งคลิปวิดีโอ "ของดีบ้านฉัน" เข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท
  0 ครั้ง
 6. ปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ จัด Pre-sale 8-9 ส.ค. ที่สุดแห่งคุณค่าและความสมบูรณ์แบบ บนทำเลใหม่ใกล้แยกควนลัง
  0 ครั้ง
 7. เตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 9. รพ.สงขลา รับมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” นวัตกรรมป้องกัน Covid-19 จากเครือเอสซีจี
  0 ครั้ง
 10. ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
  0 ครั้ง