รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ดึงผู้บริหาร 7 คณะอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา

เมื่อ: 00:00 น. 30 พ.ย. 42   1152 ครั้ง

มรภ.สงขลา ดึงผู้บริหาร 7 คณะอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา เชื่อมโยงการสอนกับการวิจัยพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตตรงความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14-15 ธ.ค.นี้ มรภ.สงขลา จะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา ให้กับผู้บริหารงานระดับรองคณบดีจาก 7 คณะ รวมถึงผู้ช่วยคณบดี ประธานโปรแกรมวิชาและประธานหลักสูตร จำนวน 100 คน เพื่อให้รับทราบถึงกรอบและทิศทางการบริหารงานวิชาการ 

เนื่องจากบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องทำหน้าที่บริหารงานวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของแต่ละคณะ โดยคำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ประกอบกับนโยบายการบริหารของ มรภ.สงขลา พ.ศ.2556-2559 เน้นการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดในการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารวิชาการและกิจกรรมทุกชนิด ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตเป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น 

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังการบรรยายเรื่อง แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการอุดมศึกษาไทย และเรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย นายธนิตสรณ์ จิระพรชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ครวญ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การปรับปรุงกิจกรรม การเรียนการสอน สื่อ งานการควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

โดยเน้นจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นั้น แม้จะมีความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีบทบาทสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุจุดหมายของหลักสูตร การบริหารงานวิชาการ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

dr.JPG
ข้อมูลและที่มา
ลัดดา เอ้งเถี้ยว  (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 00:00 น. 30 พ.ย. 42   1152 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ผนึก รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” เปลี่ยนหอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน
“กฤษณพงศ์ สิทธิชัย” มรภ.สงขลา นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือแฟลช เอ็กซ์เพรส ปั้นบัณฑิตคุณภาพรองรับธุรกิจโลจิสติกส์
“อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ทุ่งหวัง สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เปิดแปลงสร้างแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรม ให้คนรุ่นใหม่ศึกษา
ข่าวล่าสุด
เปิดการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สเตจที่ 1 เส้นทางสงขลา-พัทลุง
เมื่อ: 17:27ข่าวสารบ้านเรา
​จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2
เมื่อ: 17:22เศรษฐกิจบ้านเรา
รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
เมื่อ: 17:15เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ สอวช.-ราชภัฏ 38 แห่ง สนับสนุนการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
เมื่อ: 06:24รอบรั้วการศึกษา