คอลัมน์แนะนำ

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562

เมื่อ: 12:54 น. 4 ก.พ. 62   1369 ครั้ง

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

002.jpg

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 27.10 และคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 39.60  เนื่องจากมองว่าอาจจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารงานด้านเศรษฐกิจ และน่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น  ในส่วนรายได้จากการทำงาน ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.80

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ในขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า รายได้จากการทำงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.90  ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ  ทั้งนี้ ประชาชนคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้ารายได้จากการทำงานจะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32.80 โดยประชาชนมีความคาดหวังว่านโยบายของรัฐบาลจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.10 โดยเป็นรายจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อเลี้ยงฉลองในช่วงปีใหม่  ในขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.70  ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงจากการประกอบอาชีพ จึงจำเป็นต้องประหยัดมากขึ้น 

ทั้งนี้ ประชาชนคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้ารายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัวจะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.60  นอกจากนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า รายจ่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.90  ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่และได้ใช้จ่ายเงินกับการท่องเที่ยว  และคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้ารายจ่ายด้านการท่องเที่ยวจะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.50 ทั้งนี้เพราะใน 3 เดือนข้างหน้ามีช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และได้วางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 

เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ประชาชนมีความคิดเห็นว่าดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.10  ในขณะฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ของประชาชนลดลง คิดเป็นร้อยละ 20.60  โดยประชาชนกลุ่มนี้มีรายได้ไม่เพียงกับรายจ่าย และมีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ  ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะมีฐานะการเงินดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32.40   นอกจากนี้ ประชาชนมีความเห็นว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในระดับลดลง คิดเป็นร้อยละ 26.50 โดยมองว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ยังไม่ตรงประเด็น แต่คาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.40  เมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

               

ในส่วนผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านสังคม ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ความสุขในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.60  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ทำงานประจำที่ได้ปรับเงินเดือน ได้รับโบนัส และได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น กับประชาชนที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่  และคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะมีความสุขเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 38.60 เนื่องจากคาดหวังว่าประเทศไทยน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.60 เป็นเพราะในช่วงปีใหม่มีประชาชนส่วนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 42.70  เมื่อพิจารณาถึงการแก้ปัญหายาเสพติด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 52.40 ในขณะที่ส่วนหนึ่งมองว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเริ่มดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.70  เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และทำการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง และคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าการแก้ปัญหายาเสพติดจะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.10  

นอกจากนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 35.30 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สังหารพระภิกษะสองรูป และได้รับบาดเจ็บอีกสองรูปในจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา แต่คาดการณ์ว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 37.10            

                ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพคิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ ราคาพืชผลทางการเกษตร และราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 23.90 และ 17.80 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตามลำดับ

 

 
เมื่อ: 12:54 น. 4 ก.พ. 62   1369 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เช็คผลโพล ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้ ต้องการร่วมฉลองปีใหม่กับ ตูน อาทิวราห์
ม.หาดใหญ่บินร่วมประชุมจีน เตรียมผลักดันคุณภาพการศึกษา ไทย-จีน
ม.หาดใหญ่ ผนึกกำลังสมาคมโรงเรียนเอกชนใต้ ร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวล่าสุด
​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา
เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
เมื่อ: 15:38ประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
เมื่อ: 15:26ประชาสัมพันธ์
ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
เมื่อ: 15:22รอบรั้วการศึกษา

 1. เก๋งเสียหลักพุ่งเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านคลองหวะ เกิดไฟไหม้ตามมาเสียหายทั้งหลัง
  19213 ครั้ง
 2. ชนระเนระนาดรวม 6คัน หน้าหาดทองแอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศเขต8 หาดใหญ่ เจ็บ 2ราย
  16216 ครั้ง
 3. เตรียมเปิดสงขลา Government Center ยก 7 หน่วยราชการมาบริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
  9998 ครั้ง
 4. เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
  8926 ครั้ง
 5. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหัวเขา สิงหนคร ยึดใบกระท่อม 70กก.ยาแก้ไอ 202ขวด
  7666 ครั้ง
 6. ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
  5512 ครั้ง
 7. รพ.ม.อ. พร้อมเป็น Smart Hospital เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ครบวงจร Check up Center
  5227 ครั้ง
 8. สยบข่าวมั่ว วิรัตน์ กัลยาศิริ ยืนยันแข็งแรงดีพร้อมลงสมัครสส.เขต3 เหมือนเดิม
  4761 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามเขต2 พื้นที่ไข่แดงแห่งสงขลาสมรภูมิของคนรุ่นใหม่เปิดศึกวัดใจชาวหาดใหญ่
  3751 ครั้ง
 10. ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
  2984 ครั้ง
 1. ​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
  0 ครั้ง
 2. เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
  0 ครั้ง
 4. ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลครบ 100 วันแห่งการมรณภาพพระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว
  0 ครั้ง
 6. ​ตั้งชุดสืบสวน 4 หน่วยคลี่คลายคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานดับคาบ้านที่ทุ่งหวัง สงขลา
  0 ครั้ง
 7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงาน วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก HU Green Day
  0 ครั้ง
 8. ฝ่ายปกครองบุกตรวจผับดังหาดใหญ่ พบนักเที่ยวฉี่ม่วง 41ราย เยาวชน 26 และยาเสพติดภายในร้าน
  0 ครั้ง
 9. เกิดเหตุคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิตภายในบ้านพักขณะที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่หน้าบ้าน
  0 ครั้ง
 10. เปิดใช้แพขนานยนต์ลำใหม่ อบจ.10 แก้ปัญหาการจราจรช่วงเร่งด่วน ข้ามฝั่งสงขลา-สิงหนคร
  0 ครั้ง