คอลัมน์แนะนำ

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562

เมื่อ: 12:54 น. 4 ก.พ. 62   1827 ครั้ง

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

002.jpg

ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมลดลง คิดเป็นร้อยละ 27.10 และคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 39.60  เนื่องจากมองว่าอาจจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารงานด้านเศรษฐกิจ และน่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น  ในส่วนรายได้จากการทำงาน ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.80

ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ในขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นว่า รายได้จากการทำงานลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.90  ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำ  ทั้งนี้ ประชาชนคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้ารายได้จากการทำงานจะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32.80 โดยประชาชนมีความคาดหวังว่านโยบายของรัฐบาลจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น อันจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว ประชาชนมีความคิดเห็นว่า เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 28.10 โดยเป็นรายจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อเลี้ยงฉลองในช่วงปีใหม่  ในขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 17.70  ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงจากการประกอบอาชีพ จึงจำเป็นต้องประหยัดมากขึ้น 

ทั้งนี้ ประชาชนคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้ารายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัวจะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.60  นอกจากนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า รายจ่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.90  ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่และได้ใช้จ่ายเงินกับการท่องเที่ยว  และคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้ารายจ่ายด้านการท่องเที่ยวจะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 36.50 ทั้งนี้เพราะใน 3 เดือนข้างหน้ามีช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ และได้วางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 

เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ประชาชนมีความคิดเห็นว่าดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.10  ในขณะฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) ของประชาชนลดลง คิดเป็นร้อยละ 20.60  โดยประชาชนกลุ่มนี้มีรายได้ไม่เพียงกับรายจ่าย และมีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ  ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะมีฐานะการเงินดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32.40   นอกจากนี้ ประชาชนมีความเห็นว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในระดับลดลง คิดเป็นร้อยละ 26.50 โดยมองว่ารัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ยังไม่ตรงประเด็น แต่คาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับที่ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.40  เมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

               

ในส่วนผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านสังคม ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ความสุขในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.60  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ทำงานประจำที่ได้ปรับเงินเดือน ได้รับโบนัส และได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น กับประชาชนที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่  และคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะมีความสุขเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 38.60 เนื่องจากคาดหวังว่าประเทศไทยน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.60 เป็นเพราะในช่วงปีใหม่มีประชาชนส่วนหนึ่งได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 42.70  เมื่อพิจารณาถึงการแก้ปัญหายาเสพติด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 52.40 ในขณะที่ส่วนหนึ่งมองว่าการแก้ปัญหายาเสพติดเริ่มดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.70  เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และทำการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง และคาดการณ์ว่าในอีก 3 เดือนข้างหน้าการแก้ปัญหายาเสพติดจะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.10  

นอกจากนี้ ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 35.30 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สังหารพระภิกษะสองรูป และได้รับบาดเจ็บอีกสองรูปในจังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา แต่คาดการณ์ว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 37.10            

                ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพคิดเป็นร้อยละ 28.50 รองลงมา คือ ราคาพืชผลทางการเกษตร และราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 23.90 และ 17.80 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตามลำดับ

 

 
เมื่อ: 12:54 น. 4 ก.พ. 62   1827 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

เช็คผลโพล ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้ ต้องการร่วมฉลองปีใหม่กับ ตูน อาทิวราห์
ม.หาดใหญ่บินร่วมประชุมจีน เตรียมผลักดันคุณภาพการศึกษา ไทย-จีน
ม.หาดใหญ่ ผนึกกำลังสมาคมโรงเรียนเอกชนใต้ ร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10488 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1891 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1667 ครั้ง
 4. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1603 ครั้ง
 5. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1579 ครั้ง
 6. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1535 ครั้ง
 7. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1483 ครั้ง
 8. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1424 ครั้ง
 9. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1413 ครั้ง
 10. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1399 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง