คอลัมน์แนะนำ

เช็คผลโพล ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย

เมื่อ: 16:05 น. 21 ม.ค. 62   2345 ครั้ง

สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  HATYAI  POLL เรื่อง “ ประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย”

page.jpg

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวใต้คิดอย่างไรกับสถานการณ์การเมืองไทย  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนใน 14  จังหวัดภาคใต้ จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จำนวน 100 คน และด้วยวิธีแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่  6 - 16 มกราคม 2562 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.50)  อายุอยู่ในช่วง 26-35 ปี (ร้อยละ 38.50)  รองลงมา  ช่วงอายุ 18-25 ปี (ร้อยละ 33.25) และช่วงอายุ  36-45 ปี (ร้อยละ 23.75) ตามลำดับ  กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา  (ร้อยละ 29.25) รองลงมา เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ        พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง และประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 28.50  28.25 และ 8.00  ตามลำดับ

51010.jpg

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผล    การสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งใจจะไปเลือกตั้ง (ร้อยละ 85.75)   ประชาชนร้อยละ41.25 เห็นว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดได้ อย่างอิสระและเหมาะสม  

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ  40.25 เห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มากที่สุด รองลงมา คือ  พรรคพลังประชารัฐ (ร้อยละ 30.75)  และพรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 29.00)  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ทุกช่วงอายุ     มีความเห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล มากที่สุด ยกเว้นช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล และร้อยละ 57.25 เห็นว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ จะมีพรรคที่ได้คะแนนเสียงเพียงพอต่อจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวได้  

ประชาชนร้อยละ  29.50   สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ร้อยละ 15.00)  คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ (ร้อยละ 12.50) และคุณหญิง  สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (ร้อยละ 12.25)  ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 36-45 ปี  มีความสอดคล้องกับภาพรวม ส่วนช่วงอายุ18-25 ปี  สนันสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์  ส่วนช่วงอายุ 26-35 ปี  สนันสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ   คุณหญิงสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  และ   คุณธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  นอกจากนี้ช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป พบว่า สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุด รองลงมา คือ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์  เตมียาเวช

ส่วนความคิดเห็นของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.25   เห็นว่านโยบายดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับปานกลางถึงมาก มีเพียง     ร้อยละ 19.75 เห็นว่านโยบายดังกล่าวส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับน้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุ 18-35 ปี เห็นว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับปานกลาง และ ช่วงอายุ 36 ปีขึ้นไปเห็นว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลต่อคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐในระดับมาก  นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 41.25 ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน มากที่สุด  รองลงมา คือ  ปัญหาราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ (ร้อยละ 14.25)  การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในแวดวงราชการ(ร้อยละ 12.75 ) ปัญหาความไม่สงบสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ร้อยละ 9.25) และปัญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกร (ร้อยละ 8.25)

 

 
เมื่อ: 16:05 น. 21 ม.ค. 62   2345 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนมกราคม 2562
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้ ต้องการร่วมฉลองปีใหม่กับ ตูน อาทิวราห์
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้เห็นด้วย พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
หาดใหญ่โพลเผยผลสำรวจ ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10474 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1887 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1663 ครั้ง
 4. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1596 ครั้ง
 5. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1575 ครั้ง
 6. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1530 ครั้ง
 7. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1483 ครั้ง
 8. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1420 ครั้ง
 9. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1413 ครั้ง
 10. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1399 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง