คอลัมน์แนะนำ

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2562

เมื่อ: 13:57 น. 3 ก.ย. 62   1387 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมโดยดัชนีที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ความสุขในการดำเนินชีวิต ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยปัจจัยลบส่วนหนึ่งมาจากรายได้ภาคเกษตรที่ลดลงจากราคายางพาราที่ตกต่ำอีกครั้ง ประกอบกับราคาผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมกันในเดือนสิงหาคมมีราคาตกต่ำแตกต่างจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเกษตรกร และสภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ตอบโต้มาตรการกีดกันทางการค้าของรัฐบาลจีนกับสหรัฐของซึ่งได้จัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่าราว 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งปรับลงค่าเงินหยวนให้อ่อนค่าที่สุดในรอบ 11ปี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะลุกลามสู่สงครามการเงินและสงครามการค้าของทั้งสองประเทศ

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วน เพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจ โดยออกมาตรการ 3 ด้าน คือ 1) การพักชำระหนี้ และลดอัตราดอกเบี้ย เป็นเวลา 1 ปี ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งใน 13 จังหวัด 2) กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนผ่านมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้ โดยจะแจกเงินให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 1 พันบาท เพื่อไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และ 3) มาตรการด้านค่าครองชีพ โดยการให้เงินแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้มีบุตร

อย่างไรก็ตามประชาชนภาคใต้ส่วนหนึ่งมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเป็นส่วน ๆ ซึ่งไม่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ที่ซบเซาให้กลับมาได้ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ที่ตกต่ำมาเป็นเวลานานจนเป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องได้รับการแก้ไขทั้งระบบและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เศรษฐกิจภาคใต้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง นอกจากนี้ดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวลดลงในด้านการแก้ปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเพราะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่ เช่นโจรใต้ปล้นร้านทองครั้งมโหฬารมูลค่ากว่า 85 ล้านบาท ที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คนร้ายวางระเบิดพร้อมกันหลายจุดที่จังหวัดยะลา เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนภาคใต้มองว่า ปัญหาความขัดแย้งยังไม่คลี่คลาย และยังเห็นเหตุการณ์การก่อความไม่สงบยังคงมีอยู่ อีกทั้งมีการปรับยุทธวิธีและสถานที่ก่อเหตุที่เปลี่ยนไป ซึ่งสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลทางด้านจิตวิทยาต่อการลงทุนและการเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34.70 และ 32.80 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ39.70 และ 26.30 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 29.40 , 39.60 และ 32.80 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 30.40 รองลงมา คือ ค่าครองชีพและราคาสินค้าสูง คิดเป็นร้อยละ 25.40 และ 12.30 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ตามลำดับ

 
เมื่อ: 13:57 น. 3 ก.ย. 62   1387 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
เมื่อ: 16:07เศรษฐกิจบ้านเรา
กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อ: 16:05ข่าวสารบ้านเรา
ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
เมื่อ: 16:01ข่าวสารบ้านเรา
เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
เมื่อ: 14:02ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดแล้ว ห้างดิวตี้ฟรีด่านนอก แห่งแรกในสงขลาพร้อมดึงดูดมาเลย์-ไทย ร่วมช้อปกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2704 ครั้ง
 2. ​Grand Opening MRC CLINIC ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้คุณสวยสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต
  1984 ครั้ง
 3. ​เปิดให้รถวิ่งแล้วสะพานข้ามคลองร.1 ลพบุรีราเมศวร์ หลังปิดจากเหตุสะพานทรุดมาแรมปี
  1804 ครั้ง
 4. ​จุรินทร์ นำทัพ 2 รมต.สงขลา ลุยแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ส่งฟรีผ่านเครื่อง-สร้างนักค้าออนไลน์-เปิดตลาดลองกอง
  1526 ครั้ง
 5. ​จุรินทร์ ลุยตรวจด่านสะเดาใหม่คืบหน้ากว่า 95% เร่งหาแนวทางแก้อุปสรรคค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย
  1524 ครั้ง
 6. ​เริ่มแล้ว...งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ ไทยแลนด์ 4.0 “Hatyai Healthy Life 2019 ”
  1449 ครั้ง
 7. หน่วยงานสนับสนุน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมจัดงานเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ 22 ก.ย.62
  1442 ครั้ง
 8. ​พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 26 กันยายน 2562
  1415 ครั้ง
 9. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนสิงหาคม 2562
  1388 ครั้ง
 10. มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
  1385 ครั้ง
 1. คลังจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ ชิมช้อปใช้ ”
  0 ครั้ง
 2. กาชาดสงขลา จัดหลักสูตรพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
  0 ครั้ง
 3. ไทย-มาเลเซีย หัวใจเดียวกัน ร่วมมอบหมวกกันน๊อคนักเรียนและเก็บขยะริมหาดสมิหลา
  0 ครั้ง
 4. เอไอเอส เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายแรกและรายเดียวในไทย ที่ได้รับรางวัล “องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย”
  0 ครั้ง
 5. ​ม.อ. ถวายปริญญาเกษตรศาสตร์ แด่พระสมเด็จราชาธิบดีเลโซโท
  0 ครั้ง
 6. ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย
  0 ครั้ง
 7. ​สดร. ขยายเวลารับสมัคร-ส่งผลงานเฟ้นหานักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์ ถึง 30 ก.ย. นี้
  0 ครั้ง
 8. ​วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย 3 มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์มวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา
  0 ครั้ง
 9. ​เส้นทางสู่ไทยลีก4 ดาร์บี้แมตซ์สงขลาชิงแชมป์กลุ่มเอ ส่วนนาทวีคงไม่ถึงฝัน
  0 ครั้ง
 10. ผู้ว่าฯ นำทุกภาคส่วนเดินเท้ารวมพลังปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าต้นน้ำผาดำ
  0 ครั้ง