คอลัมน์แนะนำ

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562

เมื่อ: 13:05 น. 2 ต.ค. 62   1480 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายนเปรียบเทียบเดือนสิงหาคม และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยดัชนีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยปัจจัยบวกส่วนหนึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ ในเดือนกันยายนเป็นช่วงเทศกาลทำบุญเดือน 10 ซึ่งคนใต้เรียกว่าประเพณีชิงเปรต โดยมี 2 วาระคือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 และ 28 กันยายน โดยคนภาคใต้ที่เป็นไทยพุทธจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกราบไหว้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และใช้จ่ายซื้อของทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ในวันที่ 28-30 กันยายน เป็นช่วงเริ่มต้นของประเพณีกินเจของคนไทยเชื้อสายจีนในหลายจังหวัดในภาคใต้ อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคนไทยเชื้อสายจีนได้ออกมาจับจ่ายใช้สอย ซื้ออาหารเจ และซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรุงอาหาร อีกทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและการท่องเที่ยว “ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจะให้สิทธิ์เงิน 1,000 บาทกับประชาชนจำนวน 10 ล้านคน เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวของประชาชน ทั้งนี้ประชาชนภาคใต้กล่าวว่าเป็นนโยบายที่ดี เพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในทุกระดับชั้น และทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดีขึ้น แต่ควรปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว เพราะที่ผ่านมาดำเนินการยากมากตั้งแต่ลงทะเบียน สแกนหน้า และจ่ายเงิน ในส่วนดัชนีความเชื่อมั่น ด้านความปลอดในชีวิตและทรัพย์สินปรับตัวลดลง เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างประสบปัญหาหมอกควัน PM 2.5 จากประเทศอินโดนีเซียที่พัดผ่านเข้ามา ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ฝุ่น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดประจำทุกปี และควรได้รับการแก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้อง


ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.60 และ 31.80 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.60 และ 32.60 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.60, 37.10 และ 36.60 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 29.70 รองลงมา คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและราคาสินค้าสูง คิดเป็นร้อยละ 23.10 และ 17.40 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ตามลำดั

 
เมื่อ: 13:05 น. 2 ต.ค. 62   1480 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
เมื่อ: 16:25ข่าวสารบ้านเรา
​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา
​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 16:21ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ปลากัดเนื้อเด็กที่แก่งหูแร่ บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง
  10356 ครั้ง
 2. ​ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและศึกษาข้อมูลพื้นที่จังหวัดสงขลา
  1835 ครั้ง
 3. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ผู้แทนกรมศิลปากร ร่วมประชุมวิชาการ "เมืองท่าและเส้นทางการค้าทางทะเลแห่งเอเชีย 2562" ที่จังหวัดสงขลา
  1613 ครั้ง
 4. ​ส่องความคืบหน้าโครงการขยายถนนสายในสนามบิน-คลองแงะ (ช่วงโคกม่วง-เขาวังชิง) 05-10-62
  1528 ครั้ง
 5. เตรียมตัวเลย! มาตรการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย เริ่มลงทะเบียน 11 พฤศจิกายนนี้
  1520 ครั้ง
 6. เชิญชมนิทรรศการศิลปะ ​​“Singora Comes Alive…ย้อนอดีตเมืองเก่าสงขลา”
  1482 ครั้ง
 7. ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562
  1481 ครั้ง
 8. ​เอไอเอส ฉลอง 30 ปี ยกขบวน 12 พรีเซนเตอร์สุดฮอตมอบความสุขสนุกครั้งประวัติศาสตร์
  1410 ครั้ง
 9. นักวิชาการ หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า ล่าสุดอินเดียประกาศห้ามด้วย
  1398 ครั้ง
 10. ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ลงพื้นที่เยี่ยมชมโบราณสถานย่านเมืองเก่าสิงหนคร-สงขลา
  1373 ครั้ง
 1. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) นาทวี
  0 ครั้ง
 2. ​ปภ.ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมความพร้อมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 3. หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการ
  0 ครั้ง
 4. ​ผู้ว่าฯ ประชุมหารือทุกฝ่ายเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. ​สพร.12 สงขลา สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2563
  0 ครั้ง
 6. ​ผู้ว่าฯ ขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  0 ครั้ง
 7. มทร.ศรีวิชัย ผนึกทรู ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
  0 ครั้ง
 8. เสี่ยอสังหาฯ แจ้งความเอาผิดสื่อหลังลงข่าวว่า "ไหว้ขอขมา พ.ต.อ.หน้าบัลลังก์ศาล"
  0 ครั้ง
 9. ​เกาะติดสถานการณ์ น้ำ ฟ้า ลม ฝน ประจำฤดูกาล 2562-63 (17-10-62)
  0 ครั้ง
 10. ​GRIP นิมิตรออโต้คาร์ ครบเครื่องเรื่องยางและการดูแลรถยนต์ที่ครบวงจร
  0 ครั้ง