คอลัมน์แนะนำ

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2562

เมื่อ: 13:05 น. 2 ต.ค. 62   1912 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายนเปรียบเทียบเดือนสิงหาคม และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม โดยดัชนีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยปัจจัยบวกส่วนหนึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ ในเดือนกันยายนเป็นช่วงเทศกาลทำบุญเดือน 10 ซึ่งคนใต้เรียกว่าประเพณีชิงเปรต โดยมี 2 วาระคือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 และวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 และ 28 กันยายน โดยคนภาคใต้ที่เป็นไทยพุทธจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกราบไหว้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และใช้จ่ายซื้อของทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ในวันที่ 28-30 กันยายน เป็นช่วงเริ่มต้นของประเพณีกินเจของคนไทยเชื้อสายจีนในหลายจังหวัดในภาคใต้ อาทิ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคนไทยเชื้อสายจีนได้ออกมาจับจ่ายใช้สอย ซื้ออาหารเจ และซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรุงอาหาร อีกทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในการสนับสนุนการใช้จ่ายสินค้าและการท่องเที่ยว “ชิม ช้อป ใช้” ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยจะให้สิทธิ์เงิน 1,000 บาทกับประชาชนจำนวน 10 ล้านคน เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวของประชาชน ทั้งนี้ประชาชนภาคใต้กล่าวว่าเป็นนโยบายที่ดี เพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในทุกระดับชั้น และทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดีขึ้น แต่ควรปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว เพราะที่ผ่านมาดำเนินการยากมากตั้งแต่ลงทะเบียน สแกนหน้า และจ่ายเงิน ในส่วนดัชนีความเชื่อมั่น ด้านความปลอดในชีวิตและทรัพย์สินปรับตัวลดลง เนื่องจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างประสบปัญหาหมอกควัน PM 2.5 จากประเทศอินโดนีเซียที่พัดผ่านเข้ามา ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ฝุ่น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดประจำทุกปี และควรได้รับการแก้ไขจากผู้ที่เกี่ยวข้อง


ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.60 และ 31.80 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.60 และ 32.60 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.60, 37.10 และ 36.60 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 29.70 รองลงมา คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและราคาสินค้าสูง คิดเป็นร้อยละ 23.10 และ 17.40 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ตามลำดั

 
เมื่อ: 13:05 น. 2 ต.ค. 62   1912 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
เมื่อ: 14:34ข่าวสารบ้านเรา
จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
เมื่อ: 14:23ข่าวสารบ้านเรา
อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
เมื่อ: 14:06ข่าวสารบ้านเรา
มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
เมื่อ: 13:28รอบรั้วการศึกษา

 1. ​แต่งตั้งผู้ว่าใหม่ "เอกรัฐ" ย้ายมาสตูล "ขจรศักดิ์" ขึ้นตรัง "เจษฎา" นั่งนราธิวาส
  3524 ครั้ง
 2. ​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา
  1416 ครั้ง
 3. ทน.หาดใหญ่ อัดงบ 6.2 ล.​ปรับโฉมใหม่ "ถนนเสน่หานุสรณ์ " ปิดถนน 9 ก.ย.-17 ต.ค.63
  965 ครั้ง
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3
  849 ครั้ง
 5. "​นิพนธ์" เช็คความพร้อมสวนสาธารณะเมืองสงขลาพร้อมเชื่อมโยงสนามติณสูลานนท์
  783 ครั้ง
 6. เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
  714 ครั้ง
 7. "ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง
  622 ครั้ง
 8. สงขลา จัดใหญ่ Hatyai Hard Sale 2020 ลดสุดแรงกระตุ้นท่องเที่ยวตลอดเดือนกันยายน
  591 ครั้ง
 9. ​ผู้ว่าฯ นำคณะร่วมพิธีประกาศเมืองไมซ์ซิตี้ใหม่ และรับมอบโล่ไมซ์ซิตี้อย่างเป็นทางการ
  571 ครั้ง
 10. เปิดกิจกรรม “ปั่นปันรัก พักภาคใต้ ” สร้าง Sport Tourism ส่งเสริมการออกกาลังกายและกระตุ้นการท่องเที่ยว
  525 ครั้ง
 1. บรูณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม)
  0 ครั้ง
 2. จังหวัดเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งสบายใจ อำเภอสะเดา
  0 ครั้ง
 3. อบจ.สงขลา เชิญรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
  0 ครั้ง
 4. มทร.ศรีวิชัย ให้ความรู้ใน “กิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพะโคะ
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชพื้นเมือง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 6. ​หาดทิพย์ (HTC) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  0 ครั้ง
 7. ​True มอบหุ่นยนต์ให้ วิศวฯ ม.อ. เพื่อต่อยอดให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชั่นภายใต้โครงการ “TRUE 5G ROBOT BOOT CAMP”
  0 ครั้ง
 8. ​เชิญร่วมโครงการ เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา
  0 ครั้ง
 9. สวท.สงขลา จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 10. อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park”
  0 ครั้ง