คอลัมน์แนะนำ

​ปากพะยูน อำเภอเก่าแก่ของพัทลุงที่เคยมีอาณาเขตปกครองถึงบางส่วนของสงขลา

เมื่อ: 15:05 น. 16 ต.ค. 62   2629 ครั้ง

พ่อบอกว่าแกเกิดปากยูนแต่โตมาเป็นคนบางแก้ว แต่เมื่ออ่านประวัติบางแก้วแยกจากเขาชัยสน แต่ทำไมพ่อเราไม่ใช่คนเขาชัยสน จากที่หาข้อมูลเจอจึงสรุปได้ว่า พ่อเกิดตำบลนาปะขอ ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปากพะยูน ก่อนจะถูกโอนมาขึ้นกับอำเภอเขาชัย และสุดท้ายมีการแยกจากเขาชัยสนมาจัดตั้งเป็นอำเภอบางแก้ว ในปัจจุบัน

อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เป็นอำเภอเก่าแก่และเป็นหัวเมืองสำคัญของจังหวัดพัทลุง เดิมชื่อ อำเภอทักษิณ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2445 ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่ออำเภอปากพะยูน ตามชื่อที่ราษฎรในท้องที่เรียก

"ปากพะยูน" หรือที่เรียกกันติดปากว่า "ปากยูน" เป็นอำเภอเก่าแก่ ที่ตั้งขึ้นในยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบจตุสดมภ์ หรือ ระบบกินเมือง เป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล การเป็นอยู่ของประชากร เดิมทีมีประชากรอาศัยอยู่น้อยมาก แต่เนื่องจากอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาในทะเลจำนวนมากทำให้ต่อมาเมื่อประชาชนเข้ามาอาศัยจับสัตว์น้ำได้รับผลประโยชน์อย่างมากทำให้ประชาชนจากถิ่นต่างๆ ก็เริ่มอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนตามริมฝั่งทะเลสาบมากขึ้น เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นมากแล้ว เจ้าเมืองพัทลุงจึงตั้งหัวหน้าคอยควบคุมดูแล เรียกว่า "หัวเมือง" มีหน้าที่ปกครองระงับทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตนี้ ทั้งมีหน้าที่เป็นนายด่านตรวจคนเข้าออกระหว่างเมืองพัทลุงกับเมืองสงขลา

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น ประกอบด้วย เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพัทลุง และหัวเมืองแขก 7 หัวเมือง ซึ่งเมืองพัทลุงได้แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอกลางเมือง อำเภออุดร และอำเภอทักษิณ และมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในเขตปกครอง ดังนี้

- พ.ศ.2435 ยกฐานะตำบลรัตตภูมิ อำเภอทักษิณ ขึ้นเป็น กิ่งอำเภอรัตตภูมิ ขึ้นกับอำเภอทักษิณ และโอนไปขึ้นกับจังหวัดสงขลา

- พ.ศ.2477 โอนพื้นที่ตำบลคูหาใต้ ตำบลกำแพงเพชร และตำบลท่าชะมวง อำเภอปากพะยูน ไปขึ้นกับอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

- วันที่ 25 กันยายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลหนองจีน อำเภอปากพะยูน เป็น ตำบลโคกทราย

- วันที่ 29 กรกฎาคม 2490 ตั้งตำบลเกาะนางคำ แยกออกจากตำบลเกาะหมาก ตั้งตำบลฝาละมี แยกออกจากตำบลปากพะยูน และตำบลป่าบอน ตั้งตำบลห้วยลึก แยกออกจากตำบลปากพะยูน และตำบลโคกทราย

- วันที่ 1 มกราคม 2496 โอนพื้นที่ตำบลนาปะขอ ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลตะโหมด ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอเขาชัยสน อำเภอเมืองพัทลุง

- วันที่ 14 เมษายน 2496 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลห้วยลึก อำเภอปากพะยูน เป็น ตำบลดอนประดู่

- วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลปากพะยูน ในท้องที่บางส่วนของตำบลปากพะยูน

- วันที่ 25 กันยายน 2522 ตั้งตำบลหนองธง แยกออกจากตำบลโคกทราย และตำบลป่าบอน

- วันที่ 23 กันยายน 2523 ตั้งตำบลหารเทา แยกออกจากตำบลฝาละมี

- วันที่ 26 เมษายน 2526 แยกพื้นที่ตำบลป่าบอน ตำบลหนองธง และตำบลโคกทราย อำเภอปากพะยูน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอป่าบอน ขึ้นกับอำเภอปากพะยูน

- วันที่ 20 กันยายน 2526 โอนพื้นที่หมู่ 1,2,3,4 (ในขณะนั้น) ของตำบลโคกทราย กิ่งอำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูน มาตั้งเป็นหมู่ที่ 12,13,14,15 ของตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน

- วันที่ 23 มิถุนายน 2530 ตั้งตำบลทุ่งนารี แยกออกจากตำบลหนองธง

- วันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอป่าบอน

- วันที่ 7 กันยายน 2533 ตั้งตำบลดอนทราย แยกออกจากตำบลดอนประดู่

- วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลปากพะยูน เป็นเทศบาลตำบลปากพะยูน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอปากพะยูนตั้งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัด ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 63 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมากที่สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางแก้วและอำเภอเขาชัยสน รวมทั้งอำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอสทิงพระ (จังหวัดสงขลา)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสทิงพระและอำเภอสิงหนคร (จังหวัดสงขลา)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนเนียง (จังหวัดสงขลา) และอำเภอป่าบอน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอป่าบอนและอำเภอบางแก้ว

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอปากพะยูน แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่ ปากพะยูน6 หมู่บ้าน ฝาละมี 11 หมู่บ้าน ดอนประดู่ 11 หมู่บ้านหารเทา 9 หมู่บ้าน เกาะนางคำ 9 หมู่บ้าน ดอนทราย 6 หมู่บ้าน เกาะหมาก 10 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง โดยตำบลปากยูน แบ่งเป็น 2 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลปากพยูน พื้นที่ใจกลางเมืองที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล และเทศบาลตำบลอ่าวพยูน ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตเทศบาลตำบลปากพยูน ส่วนตำบลอื่นๆ มี 1 ท้องถิ่นทั้งหมด

ต้อม รัตภูมิ รายงาน

 
เมื่อ: 15:05 น. 16 ต.ค. 62   2629 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
จับมือภาคเอกชนเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวสงขลา วางแผนจัดงานอีเว้นท์ยาวข้ามปี
เมื่อ: 14:25เศรษฐกิจบ้านเรา
พสกนิกรร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อ: 13:50G-SPECIAL
​แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวชายแดนและแผนการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เมื่อ: 14:39ข่าวสารบ้านเรา
ศธ.ขอความร่วมมือทดลองเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศทดลองเปิดเต็มรูปแบบ
เมื่อ: 14:33รอบรั้วการศึกษา

 1. ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี
  945 ครั้ง
 2. ​SILVANO ทาวน์โฮมสไตล์ลอฟท์ ตอบโจทย์เรื่องปลอดภัย บนทำเลใกล้ม.อ.หาดใหญ่
  787 ครั้ง
 3. ​​สตูล ชวนเที่ยวงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่ 14-23 ส.ค.63
  630 ครั้ง
 4. ถาวร เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา กระเเสสินธุ์-เขาชัยสน
  619 ครั้ง
 5. เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”
  587 ครั้ง
 6. นักมวยพร้อมคืนสังเวียน คณะทำงานตรวจความพร้อมสนามหาดใหญ่ในการจัดศึกรอบใหม่หลังโควิด-19
  553 ครั้ง
 7. ​ธปท.แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ ชี้เริ่มเห็นแสงสว่างหลังโควิด-19 คลี่คลาย
  548 ครั้ง
 8. ​ศึกษาอีกเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท เปิดแผนสร้างถนนใหม่เชื่อมสนามบิน-บางกล่ำ
  538 ครั้ง
 9. ​สงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ก้าวสู่เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ
  453 ครั้ง
 10. รพ.หาดใหญ่ เปิดศูนย์รักสุขภาพ...ห่างมะเร็ง ยกระดับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการ
  445 ครั้ง
 1. จับมือภาคเอกชนเดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวสงขลา วางแผนจัดงานอีเว้นท์ยาวข้ามปี
  0 ครั้ง
 2. พสกนิกรร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  0 ครั้ง
 3. ​แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวชายแดนและแผนการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
  0 ครั้ง
 4. ศธ.ขอความร่วมมือทดลองเปิดสถานศึกษาทั่วประเทศทดลองเปิดเต็มรูปแบบ
  0 ครั้ง
 5. ​สงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ก้าวสู่เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ
  0 ครั้ง
 6. รองผู้ว่าฯ สงขลา นำพสกนิกรชาวจังหวัดสงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  0 ครั้ง
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้
  0 ครั้ง
 8. ​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”
  0 ครั้ง
 9. ​มท. 2. เปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”
  0 ครั้ง
 10. ​จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสงขลาสู่เมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2563
  0 ครั้ง