คอลัมน์แนะนำ

​ปากพะยูน อำเภอเก่าแก่ของพัทลุงที่เคยมีอาณาเขตปกครองถึงบางส่วนของสงขลา

เมื่อ: 15:05 น. 16 ต.ค. 62   1789 ครั้ง

พ่อบอกว่าแกเกิดปากยูนแต่โตมาเป็นคนบางแก้ว แต่เมื่ออ่านประวัติบางแก้วแยกจากเขาชัยสน แต่ทำไมพ่อเราไม่ใช่คนเขาชัยสน จากที่หาข้อมูลเจอจึงสรุปได้ว่า พ่อเกิดตำบลนาปะขอ ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปากพะยูน ก่อนจะถูกโอนมาขึ้นกับอำเภอเขาชัย และสุดท้ายมีการแยกจากเขาชัยสนมาจัดตั้งเป็นอำเภอบางแก้ว ในปัจจุบัน

อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพัทลุง เป็นอำเภอเก่าแก่และเป็นหัวเมืองสำคัญของจังหวัดพัทลุง เดิมชื่อ อำเภอทักษิณ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2445 ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่ออำเภอปากพะยูน ตามชื่อที่ราษฎรในท้องที่เรียก

"ปากพะยูน" หรือที่เรียกกันติดปากว่า "ปากยูน" เป็นอำเภอเก่าแก่ ที่ตั้งขึ้นในยุคแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบจตุสดมภ์ หรือ ระบบกินเมือง เป็นระบบมณฑลเทศาภิบาล การเป็นอยู่ของประชากร เดิมทีมีประชากรอาศัยอยู่น้อยมาก แต่เนื่องจากอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาในทะเลจำนวนมากทำให้ต่อมาเมื่อประชาชนเข้ามาอาศัยจับสัตว์น้ำได้รับผลประโยชน์อย่างมากทำให้ประชาชนจากถิ่นต่างๆ ก็เริ่มอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนตามริมฝั่งทะเลสาบมากขึ้น เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้นมากแล้ว เจ้าเมืองพัทลุงจึงตั้งหัวหน้าคอยควบคุมดูแล เรียกว่า "หัวเมือง" มีหน้าที่ปกครองระงับทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตนี้ ทั้งมีหน้าที่เป็นนายด่านตรวจคนเข้าออกระหว่างเมืองพัทลุงกับเมืองสงขลา

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้น ประกอบด้วย เมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองพัทลุง และหัวเมืองแขก 7 หัวเมือง ซึ่งเมืองพัทลุงได้แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอกลางเมือง อำเภออุดร และอำเภอทักษิณ และมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในเขตปกครอง ดังนี้

- พ.ศ.2435 ยกฐานะตำบลรัตตภูมิ อำเภอทักษิณ ขึ้นเป็น กิ่งอำเภอรัตตภูมิ ขึ้นกับอำเภอทักษิณ และโอนไปขึ้นกับจังหวัดสงขลา

- พ.ศ.2477 โอนพื้นที่ตำบลคูหาใต้ ตำบลกำแพงเพชร และตำบลท่าชะมวง อำเภอปากพะยูน ไปขึ้นกับอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

- วันที่ 25 กันยายน 2482 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลหนองจีน อำเภอปากพะยูน เป็น ตำบลโคกทราย

- วันที่ 29 กรกฎาคม 2490 ตั้งตำบลเกาะนางคำ แยกออกจากตำบลเกาะหมาก ตั้งตำบลฝาละมี แยกออกจากตำบลปากพะยูน และตำบลป่าบอน ตั้งตำบลห้วยลึก แยกออกจากตำบลปากพะยูน และตำบลโคกทราย

- วันที่ 1 มกราคม 2496 โอนพื้นที่ตำบลนาปะขอ ตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลตะโหมด ไปขึ้นกับกิ่งอำเภอเขาชัยสน อำเภอเมืองพัทลุง

- วันที่ 14 เมษายน 2496 เปลี่ยนแปลงชื่อตำบลห้วยลึก อำเภอปากพะยูน เป็น ตำบลดอนประดู่

- วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลปากพะยูน ในท้องที่บางส่วนของตำบลปากพะยูน

- วันที่ 25 กันยายน 2522 ตั้งตำบลหนองธง แยกออกจากตำบลโคกทราย และตำบลป่าบอน

- วันที่ 23 กันยายน 2523 ตั้งตำบลหารเทา แยกออกจากตำบลฝาละมี

- วันที่ 26 เมษายน 2526 แยกพื้นที่ตำบลป่าบอน ตำบลหนองธง และตำบลโคกทราย อำเภอปากพะยูน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอป่าบอน ขึ้นกับอำเภอปากพะยูน

- วันที่ 20 กันยายน 2526 โอนพื้นที่หมู่ 1,2,3,4 (ในขณะนั้น) ของตำบลโคกทราย กิ่งอำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูน มาตั้งเป็นหมู่ที่ 12,13,14,15 ของตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน

- วันที่ 23 มิถุนายน 2530 ตั้งตำบลทุ่งนารี แยกออกจากตำบลหนองธง

- วันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอป่าบอน อำเภอปากพะยูน เป็นอำเภอป่าบอน

- วันที่ 7 กันยายน 2533 ตั้งตำบลดอนทราย แยกออกจากตำบลดอนประดู่

- วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลปากพะยูน เป็นเทศบาลตำบลปากพะยูน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอปากพะยูนตั้งอยู่ทางตอนล่างของจังหวัด ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 63 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่อยู่ห่างจากตัวเมืองมากที่สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางแก้วและอำเภอเขาชัยสน รวมทั้งอำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอสทิงพระ (จังหวัดสงขลา)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสทิงพระและอำเภอสิงหนคร (จังหวัดสงขลา)

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอควนเนียง (จังหวัดสงขลา) และอำเภอป่าบอน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอป่าบอนและอำเภอบางแก้ว

การแบ่งเขตการปกครอง อำเภอปากพะยูน แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่ ปากพะยูน6 หมู่บ้าน ฝาละมี 11 หมู่บ้าน ดอนประดู่ 11 หมู่บ้านหารเทา 9 หมู่บ้าน เกาะนางคำ 9 หมู่บ้าน ดอนทราย 6 หมู่บ้าน เกาะหมาก 10 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง โดยตำบลปากยูน แบ่งเป็น 2 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลปากพยูน พื้นที่ใจกลางเมืองที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล และเทศบาลตำบลอ่าวพยูน ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตเทศบาลตำบลปากพยูน ส่วนตำบลอื่นๆ มี 1 ท้องถิ่นทั้งหมด

ต้อม รัตภูมิ รายงาน

 
เมื่อ: 15:05 น. 16 ต.ค. 62   1789 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
เมื่อ: 16:12รอบรั้วการศึกษา
​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
เมื่อ: 15:48รอบรั้วการศึกษา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:44ข่าวสารบ้านเรา
ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
เมื่อ: 15:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัวชะลอลง คนว่างงานมากขึ้น ทุเรียน พระเอกช่วยภาคการเกษตรไตรมาส3
  2468 ครั้ง
 2. ​เงือกสมิหลา สงขลาเอฟซี กับการมาสู่เส้นทางลีกอาชีพภาคใหม่ของทีมประจำจังหวัด
  2209 ครั้ง
 3. ​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนตุลาคม 2562
  2177 ครั้ง
 4. เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทาน ไปวางหน้าหีบศพ สิบตรี พงษ์มิตร แก้วบัว
  2134 ครั้ง
 5. ​เกษตรเขต 5 แจ้งเกษตรกรภาคใต้ เฝ้าระวังสำรวจการระบาดโรคใบร่วงยางพารา
  2000 ครั้ง
 6. ลอยกระทงลงขัน ไอเดียใหม่จากม.ทักษิณ ได้บุญได้บริจาคต่อ ลดขยะให้โลก
  1841 ครั้ง
 7. ​เปิดฉากแข่งขันเรือยาวประเพณี ศึกชิงจ้าวสายน้ำคลองบางกล่ำ
  1789 ครั้ง
 8. ​มีประกันชั้น1 รถชนแล้วเป็นฝ่ายถูก อย่าลืมเรียกค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
  1784 ครั้ง
 9. ​ผลการศึกษาข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านเผย เมื่อไหร่ที่คุณจะซื้อ iPhone 11 ได้ในราคาน่าคบหาที่สุด
  1750 ครั้ง
 10. ​ล๊อตแรกได้เฮ กยท.ใต้ล่าง จ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกแก่ชาวสวนยางสงขลา 883 ราย
  1727 ครั้ง
 1. นักศึกษา มรภ.สงขลา ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  0 ครั้ง
 2. ​โรงเรียนวรนารีเฉลิม รับรางวัล "สถานศึกษาพระราชทาน" ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมหน่วยแพทย์พอ.สว. ให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 4. ป.ป.ช. ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
  0 ครั้ง
 5. ​รองผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
  0 ครั้ง
 6. ยุติความรุนแรงจากควันบุหรี่ เผยแม่บ้านไทยต้องการเห็นบ้านปลอดบุหรี่ 100%
  0 ครั้ง
 7. ​เตรียมพบกับโชว์รูมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิก Royal Enfield 23 พ.ย.นี้ที่หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​กิมหยงรีวิว โครงการบ้านปาล์มสปริงส์ บลิส ติดเทศบาลเมืองคลองแห
  0 ครั้ง
 9. เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะที่ได้รับบาดเจ็บ
  0 ครั้ง
 10. ทน.สงขลา ปักธงแดงตลอดแนวชายหาดสมิหลาและหาดชลาทัศน์เตือนห้ามลงเล่นน้ำทะเล
  0 ครั้ง