คอลัมน์แนะนำ

​Information-based lending โอกาสใหม่ของการกู้ยืมเงิน (บทความการเงิน)

เมื่อ: 10:57 น. 2 ธ.ค. 62   1778 ครั้ง

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คุณผู้อ่านคงได้ยินข่าว คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.50 ต่อปี เป็น ร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินต่างตอบรับนโยบายดังกล่าวด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงตาม เชื่อได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย SMEs

อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการ SMEs อีกจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจจากธนาคารได้ ทำให้ต้องหันไปพึ่งเงินกู้จากแหล่งอื่นๆ หรือสินเชื่อส่วนบุคคลมาใช้เพื่อการทำธุรกิจ ส่งผลให้ต้องแบกรับดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงกว่าเงินกู้เพื่อธุรกิจ หรืออาจเข้าถึงสินเชื่อได้แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่แพง โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการ SMEs มักถูกปฏิเสธสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้นคือ การขาดหลักประกัน หรือหลักประกันมีมูลค่าน้อยเกินไป การขาดความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ ได้แก่ ขาดเอกสารทางการค้า ไม่จัดทำงบการเงินของกิจการ ธุรกรรมการค้าไม่ผ่านบัญชีธนาคาร ทั้งที่แท้จริงแล้ว ผู้ประกอบการ SMEs เหล่านั้นอาจเป็นผู้ดำเนินธุรกิจจริงและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ แต่ก็ต้องเสียโอกาสจากธนาคารไป

ดังนั้นเพื่อให้ทั้งประชาชนและธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง จึงได้เกิดการปฏิรูปกฎเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะทำงานที่เป็นผู้แทนจากสถาบันการเงินและภาคธุรกิจต่างๆ โดยเป็นการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ ส่งเสริมให้เกิดการให้กู้เงินในลักษณะ Information-based lending นั่นหมายถึง สถาบันการเงินและผู้ให้บริการทางการเงินอื่น สามารถนำข้อมูลอื่นๆ หรือเรียกว่า alternative data ที่สะท้อนพฤติกรรมของผู้กู้ มาร่วมใช้วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ได้ เพื่อให้สะท้อนศักยภาพในการชำระหนี้ที่แท้จริง นำไปสู่การเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น ยกตัวอย่างข้อมูลทั่วไปเช่น ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภคทั้งในด้านมูลค่าการใช้ และประวัติการชำระว่าตรงเวลาหรือไม่ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการขายสินค้าออนไลน์ คะแนน Rating ร้านค้าจากผู้ซื้อ

ปัจจุบัน สถาบันการเงินบางแห่งเริ่มมีการให้บริการสินเชื่อธุรกิจในลักษณะ Information based lending แล้ว นำร่องด้วยธุรกิจที่มักมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อแบบเดิมๆ นั่นคือการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือกลุ่มอาชีพไม่มีรายได้ประจำ ได้แก่ (1) ธุรกิจค้าขายออนไลน์ โดยเป็นการปล่อยกู้ให้แก่ร้านค้าที่อยู่ใน e-Commerce platform รายใหญ่ ได้แก่ Lazada Shopee และ Amazon ซึ่งนอกจากข้อมูลรายได้การขายสินค้าแล้ว ยังใช้ข้อมูลพฤติกรรมค้าขายต่างๆที่อยู่บน platform เช่น การให้บริการลูกค้า และคะแนนการรีวิวร้านค้า มาเป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์เครดิตของร้านค้า (2) ธุรกิจผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยธนาคารจะเชื่อมต่อข้อมูลพฤติกรรมการทำงานของผู้กู้กับ Application ที่เป็นผู้ให้บริการ เช่น ผู้ขับขี่รถขนส่งสินค้าจาก Grab และ LALAMOVE ซึ่งจะทำให้ได้รับข้อมูลเช่น การรับงานของผู้ขับขี่ ความตรงเวลาในการขนส่ง คุณภาพในการขนส่งสินค้า และจำนวนรายได้ที่ผู้ขับขี่ได้รับจริงในแต่ละเดือนมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อได้

ประโยชน์ของการปล่อยกู้ในลักษณะ Information-based lending นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs โดยเฉพาะรายย่อยหรือรายที่ไม่มีหลักประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้แล้ว วงเงินที่ได้รับอนุมัติและเงื่อนไขการชำระเงินจะสอดคล้องกับวงจรการทำธุรกิจมากขึ้น รวมถึงยังได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลง และระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อก็จะรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมการทำงานเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการพิจารณาสินเชื่อ โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันการเงิน นอกจากนี้ ในปี 2563 ยังจะมีผู้เล่นรายใหม่ในการให้บริการทางการเงิน Peer to Peer Lending (P2P Lending) นั่นคือการให้กู้เงินออนไลน์ระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่าน platform

ทั้งนี้ กุญแจสำคัญที่สุดของผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือเข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐได้ คือการปรับตัวเอง สร้างเครดิตและรักษาเครดิตในการทำธุรกิจให้ดี ไม่ว่าจะเป็น การจดทะเบียนการค้าให้ถูกต้อง การจัดทำบัญชีของกิจการซึ่งต้องแยกจากบัญชีเงินส่วนตัวให้ชัดเจน การเดินบัญชีธุรกรรมผ่านธนาคารอย่างสม่ำเสมอ การชำระหนี้ต่างๆให้ตรงเวลาเป็นไปตามเงื่อนไข มีเป้าหมายและแผนการทำธุรกิจที่ชัดเจน เพียงเท่านี้ เชื่อได้ว่าการกู้เงินจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ที่มา : ข่าวธปท. ฉบับที่ 75/2561 เรื่องการปฏิรูปกฎเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n7561t.pdf


ผู้จัดทำ : ญาณิศรา ศตะรัต ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

 
เมื่อ: 10:57 น. 2 ธ.ค. 62   1778 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
เมื่อ: 14:49ข่าวสารบ้านเรา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ: 14:17G-SPECIAL
จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
เมื่อ: 14:13ข่าวสารบ้านเรา
กลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่สงขลาและชายแดนใต้
เมื่อ: 13:52ข่าวสารบ้านเรา

 1. รู้ยัง ลานจอดรถหน้าโรบินสันเก็บค่าจอดด้วยนะ
  5961 ครั้ง
 2. ​ส่อง 6 ว่าที่นายกนครหาดใหญ่ คาดแข่งสนุกมีลุ้นเข้าเส้นชัยทุกเบอร์
  3708 ครั้ง
 3. เรดาร์ตรวจฝน ดูคลื่นลมแรงได้ด้วยนะ
  3100 ครั้ง
 4. ทัณฑถานบำบัดพิเศษสงขลาปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 194 รายที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563
  2969 ครั้ง
 5. สคร.12 สงขลา ย้ำเตือน ปชช. เคร่งครัดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
  2859 ครั้ง
 6. ‘ศ. ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล’ ม.สงขลานครินทร์ 1 ใน 9 นักวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก 6 ปีซ้อน
  2790 ครั้ง
 7. ​นายกเล็กด่านนอก โพสเดือดโต้ชูวิทย์ ท้ามาชี้จุดมาเลย์ลักลอบข้ามมาเล่นพนัน ชี้ทุกวันนี้เงียบจนแทบเป็นเมืองร้าง
  2638 ครั้ง
 8. นายกชาย-ไพเจน นำทัพโต้ผู้การชาติ-สิระ มั่นใจชนะขาวสะอาด-พร้อมเตรียมฟ้องกลับทุกข้อกล่าวหา
  2387 ครั้ง
 9. ​"ดิโอทาวน์ คราฟท์" บ้านมีสไตล์ด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่างในราคาสุดคุ้ม
  2368 ครั้ง
 10. ​หาดทิพย์ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563
  2209 ครั้ง
 1. ​จังหวัดสงขลา กำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มข้นการลาดตระเวนในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว
  0 ครั้ง
 2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานยาชุดสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  0 ครั้ง
 3. จังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
  0 ครั้ง
 4. กลุ่มเซ็นทรัล มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่สงขลาและชายแดนใต้
  0 ครั้ง
 5. ​มทร.ศรีวิชัย ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อชุมชน ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  0 ครั้ง
 6. ​เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ภายใต้หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย และเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  0 ครั้ง
 7. ​ส่องข้อมูล 48 เทศบาลของสงขลา ที่จะมีการเลือกตั้ง 28 มี.ค.64
  0 ครั้ง
 8. ​เชฟรอน ช่วยชาวประมงป่วยกลางอ่าวไทยที่เจ็บป่วยกระทันหันส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
  0 ครั้ง
 9. ​รับสมัครแล้ว ต้นกล้า ทู โกล 64 พัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมโตทุกสถานการณ์
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรียมจับมือหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความร่วมมือทุกมิติ
  0 ครั้ง