คอลัมน์แนะนำ

​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนธันวาคม 2562

เมื่อ: 11:01 น. 4 ม.ค. 63   1864 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง


ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน และแตกต่างจาก 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมเดือนธันวาคมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเสมอ ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนภาคใต้ที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ความสุขในการดำเนินชีวิต รายได้จากการทำงาน ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

โดยปัจจัยลบมาจากสาเหตุที่สำคัญหลายปัจจัย อาทิ เป็นช่วงเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลง และหลายประเทศในภูมิภาคนี้ล้วนแต่ได้รับผลกระทบเช่นกัน ประกอบกับราคาพืชผลทางเกษตรที่ตกต่ำ เนื่องจากความต้องการของผู้ซื้อน้อยกว่าปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรที่ออกมา และเกษตรกรส่วนหนึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม การลงทุน และการส่งออกของธุรกิจเอสเอ็มอีภาคใต้ อีกทั้ง การนำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ผลิตในภาคใต้ของประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ จึงจำเป็นต้องปิดตัวลงจำนวนไม่น้อย

นอกจากนี้ ผู้ประกอบอาชีพประมงส่วนหนึ่งประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี เช่น ร้านขายอาหาร ร้านขายน้ำ และร้านค้าแผงลอย เป็นต้น ล้วนได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคมีน้อยกว่าปริมาณร้านค้า ทำให้ร้านค้าส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแข่งขันได้ต้องปิดตัวลง แม้ว่าภาครัฐได้ออกมาตรการต่าง ๆ มากมายเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจขาลง และได้ช่วยเหลือประชาชนในหลายภาคส่วนเพื่อให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่มาตรการต่างๆ ยังไม่สามารถช่วยผลักดันเศรษฐกิจโดยภาพรวมของภาคใต้ให้ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยประชาชนภาคใต้ส่วนหนึ่งมองว่ามาตรการของภาครัฐเป็นเพียงช่วยเหลือเบื้องต้น ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแค่ชั่วคราว แต่ไม่มีความยั่งยืน

นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจัยลบส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะเหตุเจ้าหน้าที่ยิงปะทะประชาชนซึ่งเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิต 3 ศพ บนภูเขาอาปี เทือกเขาตะเว ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ซึ่งภาครัฐได้เยียวยาให้กับผู้ได้รับความเสียหายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว

โดยปัจจัยบวกส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสจนถึงปีใหม่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีความสวยงาม เหมาะสมหรับการพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดยาว รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคเพื่อเลี้ยงฉลองกับญาติและเพื่อน อีกทั้งการซื้อของขวัญเพื่อมอบให้กับผู้ที่รักและเคารพในช่วงเทศกาลปีใหม่

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.60 และ 30.40 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.50 และ 38.60 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32.40 , 30.30 และ 39.70 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 28.40 รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง และราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ คิดเป็นร้อยละ 26.20 และ 19.50 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง ตามลำดับ

 
เมื่อ: 11:01 น. 4 ม.ค. 63   1864 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​บิ๊กคลีนนิ่งศาลากลาง พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดบริการประชาชน
เมื่อ: 14:18ข่าวสารบ้านเรา
​นักวิชาการเตือน “ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 ไปยังคนจำนวนมากได้”
เมื่อ: 10:46คอลัมน์แนะนำ
เทศบาลเมืองคอหงส์ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อ: 10:44ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ
เมื่อ: 10:23ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  1138 ครั้ง
 2. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  332 ครั้ง
 3. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  281 ครั้ง
 4. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  195 ครั้ง
 5. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  114 ครั้ง
 6. พิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ ร่วมสนับสนุน สู้ภัย COVID-19 แก่มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ 350,000 บาท​
  100 ครั้ง
 7. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  73 ครั้ง
 8. พิธีสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
  52 ครั้ง
 9. จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ
  34 ครั้ง
 10. เทศบาลเมืองคอหงส์ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  27 ครั้ง
 1. ​บิ๊กคลีนนิ่งศาลากลาง พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จุดบริการประชาชน
  0 ครั้ง
 2. ​นักวิชาการเตือน “ไอของบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงแพร่ระบาด COVID-19 ไปยังคนจำนวนมากได้”
  0 ครั้ง
 3. เทศบาลเมืองคอหงส์ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 100 โหล จากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
  0 ครั้ง
 4. จังหวัดสงขลา มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 16 อำเภอ
  0 ครั้ง
 5. ​01-04-63 COVID-19 สงขลา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3 รายรวมสะสม 29 ขณะที่ยังรอผลตรวจอีก 38 ราย
  0 ครั้ง
 6. คณะแพทย์ ม.อ. จับมือ รพ.ในจังหวัดสงขลา ดีเดย์ เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด – 19
  0 ครั้ง
 7. เชิญเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอป FARMBOOK พร้อมขยายเวลาชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม
  0 ครั้ง
 8. ​จังหวัดสงขลา ขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวถึง 30 เม.ย.และสั่งคุมเข้มร้านสะดวกซื้อ
  0 ครั้ง
 9. เปิดใช้อาคารรังสีรักษารพ.นาหม่อม รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง
  0 ครั้ง
 10. เชิญร่วมบริจาคช่วยรพ.ม.อ.สาขา2 ภายในสวนป๋าเปรม ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 หลังการรักษา
  0 ครั้ง