คอลัมน์แนะนำ

​พอเพียงอย่างไร...ในช่วงโควิด 19

เมื่อ: 15:04 น. 11 พ.ย. 63   6549 ครั้ง

พอเพียงอย่างไร...ในช่วงโควิด 19 โดย หทัยชนก อนันต์ทวีวัฒน์

เมื่อได้ยินคำว่า “พอเพียง” หลายคนมักจะนึกถึงภาพของการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง พออยู่พอกิน ใช้เท่าที่เรามี รวมถึงความรู้สึกที่ว่าแค่นี้คงพอแล้ว ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ จนบางครั้งกลายเป็นอยู่ในสภาวะที่ไม่ต้องการความท้าทายใดๆ ขอใช้ชีวิตเพียงเท่านี้ ไม่อยากดิ้นรน ไม่อยากขวนขวาย เพียงเพราะคิดว่าน่าจะพอเพียงแล้ว วันนี้เราจะชวนมากะเทาะเปลือกว่าจริงๆ แล้ว ความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร จะทำให้เราเข้าใจคำว่า “พอเพียง” มากยิ่งขึ้น เพราะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนแต่อย่างใดและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมา หลายคนได้เรียนรู้ว่าความพอเพียงและการมีเงินออมเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถช่วยให้รอดพ้นช่วงเวลายากลำบากมาได้อย่างไร

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนกลายมาเป็น เศรษฐกิจพอเพียง จนถึงทุกวันนี้

ที่ผ่านมาหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข กันมาบ้าง ดังนั้น เรามาทำความรู้จักกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันให้มากขึ้นด้วยคำว่า “2 เงื่อนไข 3 หลักการ และ 4 มิติ”[1]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกรอบแนวคิดที่ต้องใช้ 2 เงื่อนไข ด้วยคุณธรรมนำความรู้ คือ การมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจในการดำเนินชีวิตและมีความรู้ที่ถูกต้องและรอบคอบในการนำไปใช้ โดยคำนึงถึง 3 หลักการ ได้แก่ หนึ่ง...ความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีความพอเหมาะพอควรสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและความเป็นจริง สอง...ความมีเหตุผล โดยรู้ว่าเราเลือกทำสิ่งนี้เพื่ออะไร และ สาม...การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การจะทำอะไรก็ตามต้องคิดถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น คนในบ้านล้มป่วย เกิดอุบัติเหตุ และโดยเฉพาะในช่วงโควิด 19 ที่หลายคนอาจมีรายได้ลดลงหรือตกงานกะทันหัน จึงต้องเตรียมตนเองให้มีภูมิต้านทานที่จะคุ้มกันตัวเองได้ ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักขาดหลักการในข้อนี้หรือถ้ามีก็มีน้อย

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหัวใจหลักที่สำคัญเพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และเริ่มต้นพัฒนาจัดการตนเอง เมื่อได้นำคำสอนนี้ไปยึดถือปฏิบัติไม่ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัย คนนั้นจะมองเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เห็นความสำคัญของการร่วมมือ ปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของสังคมในการร่วมสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เหล่านี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนของผลลัพธ์สูงสุดปลายทางของกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ การก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมใน 4 มิติ ได้แก่ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม อย่างเป็นองค์รวม ถึงตรงนี้เรามาทดลองใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องกันดีกว่าว่าควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ดังนั้น ในการมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดก็ตามด้วยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เราเกิดความก้าวหน้าและสมดุล เช่น การใช้จ่ายอย่างพอเพียง คำนึงถึงความจำเป็น ควรมีการแบ่งสัดส่วนของเงินใช้จ่าย การออมและการลงทุน มีการออมในระยะสั้นเผื่อเหตุฉุกเฉิน การออมในระยะยาวเพื่อการเกษียณ รวมถึงการทำประกันในรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับความเสี่ยง เป็นต้น ถ้าเราสมดุล เราจะก้าวต่อไปได้เรื่อยๆ นั่นคือ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ชีวิตที่พอเพียง คือ ชีวิตที่ก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล...เริ่มวันนี้ที่ตัวเราด้วยการใช้ชีวิตพอเพียง


ผู้เขียน : หทัยชนก อนันต์ทวีวัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคใต้

บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย


[1] หลักสูตรการจัดการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ดร. ปรียานุช ธรรมปรีชา ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ และ ดร. ภริดา ภู่ศิริ

 
เมื่อ: 15:04 น. 11 พ.ย. 63   6549 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระลอกใหม่
เงินกู้ออนไลน์ ภัยที่ต้องระวัง (บทความการเงิน)
​ 3 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนกู้เงินผ่านแอปฯ ออนไลน์ (บทความการเงิน)
​ “คลินิกแก้หนี้ …ปรับเงื่อนไข เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19”
ข่าวล่าสุด
เดินหน้าเชื่อมโยงการระบายปลากระพงจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
เมื่อ: 15:48ข่าวสารบ้านเรา
​ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ ที่แรกของไทย
เมื่อ: 15:44รอบรั้วการศึกษา
การเเข่งตัดผมผู้ชายชิงแชมป์ภาคใต้
เมื่อ: 12:07ประชาสัมพันธ์
​"ไพร" เน้นเดินหน้าหาเสียงทำความเข้าใจชาวบ้าน-แจงผู้ช่วยหาเสียงลาออกเป็นเรื่องส่วนตัว
เมื่อ: 10:09รายงานพิเศษ

 1. ​ส่องสนามเมืองคอหงส์ สงครามตัวแทนรอบใหม่ สจ.หนอน สจ.เขียน รองฉลอง ลุ้นนายก
  7083 ครั้ง
 2. ​ส่องเทศบาลตำบลสำนักขาม บังเล็บ เกชา เบ็ญจคาร เดินหน้าป้องกันแชมป์แบบลืมเหนื่อย
  826 ครั้ง
 3. ​สถานการณ์โควิด-19 จ.สงขลา เป็น “ศูนย์” พ่อเมืองสงขลาย้ำทุกหน่วยยังคงปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด
  433 ครั้ง
 4. ขนส่งจังหวัดสงขลา เชิญร่วมประมูลทะเบียนสวยทางออนไลน์
  426 ครั้ง
 5. พบกับบูธบ้านปาล์มสปริงส์ & คอนโดซิตี้รีสอร์ท ที่ Big C Extra 1-7 มี.ค.64
  425 ครั้ง
 6. ​"ไพร" เน้นเดินหน้าหาเสียงทำความเข้าใจชาวบ้าน-แจงผู้ช่วยหาเสียงลาออกเป็นเรื่องส่วนตัว
  382 ครั้ง
 7. งานแสดงสินค้าแรกของปี 2564 งาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่ชายแดนใต้”
  351 ครั้ง
 8. ​มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง STRAWBERRY LOVER
  339 ครั้ง
 9. รองผู้ว่าฯ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดสงขลา
  317 ครั้ง
 10. ​Summer Bitter Sweet 2021 เทศกาลขนมหวานและเครื่องดื่มต้อนรับหน้าร้อน
  285 ครั้ง
 1. เดินหน้าเชื่อมโยงการระบายปลากระพงจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
  0 ครั้ง
 2. ​ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ ที่แรกของไทย
  0 ครั้ง
 3. การเเข่งตัดผมผู้ชายชิงแชมป์ภาคใต้
  0 ครั้ง
 4. ​"ไพร" เน้นเดินหน้าหาเสียงทำความเข้าใจชาวบ้าน-แจงผู้ช่วยหาเสียงลาออกเป็นเรื่องส่วนตัว
  0 ครั้ง
 5. พิธีสมโภชน์ห่มผ้าต้นเลียบ เนื่องในงานสมโภชน์ครบรอบ 439 ปี ชาตกาลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
  0 ครั้ง
 6. มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานแก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน จำนวน 33 ราย
  0 ครั้ง
 7. สงขลา ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ 5 จังหวัดภาคใต้
  0 ครั้ง
 8. ​ส่องเทศบาลตำบลสำนักขาม บังเล็บ เกชา เบ็ญจคาร เดินหน้าป้องกันแชมป์แบบลืมเหนื่อย
  0 ครั้ง
 9. ​สนามเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จ่ารูญ นายกเก่ายังมาแรงมีอดีตรองฯลงชิงชัย
  0 ครั้ง
 10. พบกับบูธบ้านปาล์มสปริงส์ & คอนโดซิตี้รีสอร์ท ที่ Big C Extra 1-7 มี.ค.64
  0 ครั้ง