คอลัมน์แนะนำ

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤศจิกายน 2563

เมื่อ: 16:52 น. 4 ธ.ค. 63   7435 ครั้ง

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤศจิกายน 2563

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤศจิกายน เปรียบเทียบเดือนตุลาคม และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนพฤศจิกายน พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมโดยดัชนีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ความสุขในการดำเนินชีวิต ฐานะการเงิน การออมเงิน และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเดือนนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบปี 2563 เป็นเพราะโครงการ “คนละครึ่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดในรอบ 6 ปีของรัฐบาลประยุทธ์ โดยเฉพาะในภาคใต้มีการจับจ่ายใช้สอยกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับข้อมูลจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ

ทั้งนี้เพราะโครงการนี้ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอยที่ประกอบอาชีพอยู่ในตัวเมืองทำให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และเมื่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจดีขึ้นย่อมส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นด้านอื่น ๆ ดีขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางที่ตกต่ำมาเป็นระยะเวลายาวนาน ให้มีรายได้ที่แน่นอนขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการช่วยเหลือของภาครัฐในภาคส่วนต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ภาครัฐควรจัดหารายได้เข้ามาด้วย ไม่ใช่ใช้แต่การกู้เงินเพียงอย่างเดียว มิฉะนั้นจะทำให้หนี้สินของประเทศท่วมท้น จนเกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา

ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน ด้านภาระหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นเพราะผู้ประกอบการต่าง ๆ ต้องหยุดกิจการในช่วงล็อกดาวน์ทำให้เกิดมีหนี้สิน ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนหนึ่งกู้เงินจากนอกระบบ ดอกเบี้ยสูง ส่งผลให้ภาระหนี้สินเพิ่มพูนสูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ปรับตัวลดลง อาจเป็นเพราะความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง การชุมนุมของคณะราษฎร 2563 ที่จะยกระดับการชุมชน และอาจจะประกาศชุมชนใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแถลงจุดยืนและข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ซึ่งทำให้ประชาชนภาคใต้กลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยได้ออกมาเคลื่อนไหว และมีการต่อต้านการหาเสียงของผู้สมัครในการเลือกตั้ง อบจ. ที่มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เข้ามาช่วยผู้สมัครในการหาเสียง จนเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย ทำให้เกิดการแบ่งแยกประชาชนออกเป็น 2 ฝ่ายที่มีความคิดเห็นแตกต่าง หากเหตุการณ์บานปลาย อาจจะเกิดการปะทะกันได้

จากการสัมภาษณ์ประชาชนภาคใต้ในหลายสาขาอาชีพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข และความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีดังนี้

1. ความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่พบผู้ป่วยเป็นหญิงไทย 1 คน เดินทางมาจากประเทศเมียนมา คาดว่าลักลอบเข้าประเทศทางแม่สาย จ.เชียงราย เดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้กักตัวเองและเดินทางเที่ยว ห้างสรรพสินค้า และเข้าสถานบันเทิงซึ่งพบประชาชนกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยกว่า 326 คน ที่จะต้องตรวจยืนยันผลการติดเชื้อโควิด -19 อีกทั้งมีแรงงานพม่าส่วนหนึ่งที่เดินทางมาทำงานในภาคใต้

2. รัฐบาลไทยลงนามในสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองล่วงหน้าจากบริษัทแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) บริษัทผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติอังกฤษ-สวีเดน จำนวน 26 ล้านโดส โดยมีบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน ซึ่งคาดว่าคนไทยจะมีวัคซีนโควิด-19 ใช้ในช่วงกลางปี 2564 ดังนั้น ภาครัฐควรมีแผนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19ได้อย่างทั่วถึง

3. การลงทะเบียนครั้งแรกในเว็บไซต์ คนละครึ่ง และแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ยังคงมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ประชาชนส่วนหนึ่งขาดความเข้าใจในการใช้งาน รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มรากหญ้าในชนบทจำนวนมากไม่มีสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ภาครัฐควรจัดหาวิธีง่าย ๆ ให้การเข้าร่วม เช่น จัดทำเป็นบาร์โค้ดให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

4. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งมีส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และมี E-Voucher แก่นักท่องเที่ยวนั้น พบว่า ในต่างจังหวัดมีผู้ประกอบการในชุมชนเข้าร่วมน้อยมาก ดังนั้นภาครัฐควรหาวิธีการให้ผู้ประกอบการในชุมชนเข้าร่วมมากขึ้น เพื่อกระจายเศรษฐกิจสู่ฐานราก รวมถึงให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้โดยอัตโนมัติ อีกทั้ง ภาครัฐควรต่อโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 2 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ จนกว่าจะมีการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 34.10 และ 33.40 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 37.10 และ 32.10 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 30.30 , 35.60 และ 36.50 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 26.10 รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง และการเมือง คิดเป็นร้อยละ 21.30 และ 12.50 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง ตามลำดับ


 
เมื่อ: 16:52 น. 4 ธ.ค. 63   7435 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สมัครเรียน ม.หาดใหญ่ 7 สาขาสุดฮิต! รับทุนการศึกษาทันที
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกันยายน 2564
​ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ DEK 65 พร้อมทุนการศึกษาสุดพิเศษ!
​ม.หาดใหญ่ MOU สอต.3, เทพไทย, ไดอาน่า ร่วมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
Tags: มญ.
ข่าวล่าสุด
มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับชุมชน
เมื่อ: 16:42รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ ปั้น นศ.ครุฯ สู่ครูมิติใหม่
เมื่อ: 16:37รอบรั้วการศึกษา
เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่สงขลาติดตามการจัดการน้ำและงานของกระทรวงเกษตร 2 วันเต็มๆ
เมื่อ: 13:56ข่าวสารบ้านเรา
​"เฉลิมชัย-นิพนธ์" ตรวจคลองอาทิตย์-ขยายคลองร.1 พร้อมระบายน้ำหน้าฝน-เก็บน้ำใช้หน้าแล้ง
เมื่อ: 07:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​"เจษฎา จิตรัตน์" ลูกหม้อชายแดนใต้ย้ายจากนราฯ เป็นผู้ว่าราชจังหวัดสงขลา คนใหม่
  16816 ครั้ง
 2. ​"นายกนัย ธัชพล หวังชูแก้ว" ขอสานต่อพัฒนาอบต.ทุ่งขมิ้น นาหม่อม เชื่อมั่นผลงานเดิมเป็นที่ประจักษ์
  2086 ครั้ง
 3. “เปลี่ยนโช้คอัพ ที่ธีระการช่าง” เดือน 10 ลด 10% ตลอดเดือนตุลาคมนี้เท่านั้น
  1777 ครั้ง
 4. ​ปชป.สงขลา จัดประชุมจัดตั้งกรรมการสาขาเขต 2 ดันนิพัฒน์ อุดมอักษร ลงสนามใหญ่เที่ยวหน้า
  1737 ครั้ง
 5. ​6 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลาทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด 666 ราย นาทีนี้ดูแลตัวเองสำคัญที่สุด
  1438 ครั้ง
 6. ​พบโปรปลดล็อคช่วยผ่อน 2.4 แสนกับคอนโดพร้อมอยู่ 2 ทำเลใจกลางเมืองในเครือศุภาลัย
  1357 ครั้ง
 7. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่
  1331 ครั้ง
 8. ​พบกับการประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขล ผ่านระบบออนไลน์ 31 ต.ค.วันเดียวเท่านั้น
  1210 ครั้ง
 9. ​รับสมัครเลือกตั้งอบต.คึกคัก-กกต.เตือนผู้ขาดคุณสมบัติอย่าฝืนระวังเจอโทษหนัก
  1163 ครั้ง
 10. ​ปชป.เขต 2 สงขลา ทำงานเชิงรุกจัดอบรมสร้างอาชีพแก่ชาวหาดใหญ่ร่วมสู้ภัยช่วงโควิด-19
  1155 ครั้ง
 1. มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบ เครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้กับชุมชน
  0 ครั้ง
 2. มรภ.สงขลา จับมือเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพฯ ปั้น นศ.ครุฯ สู่ครูมิติใหม่
  0 ครั้ง
 3. เฉลิมชัย ศรีอ่อน ลงพื้นที่สงขลาติดตามการจัดการน้ำและงานของกระทรวงเกษตร 2 วันเต็มๆ
  0 ครั้ง
 4. ​"เฉลิมชัย-นิพนธ์" ตรวจคลองอาทิตย์-ขยายคลองร.1 พร้อมระบายน้ำหน้าฝน-เก็บน้ำใช้หน้าแล้ง
  0 ครั้ง
 5. หาดทิพย์ ภาคเอกชนหนึ่งเดียวในภาคใต้ รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาคธุรกิจ (ขนาดใหญ่) ระดับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2564
  0 ครั้ง
 6. นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
  0 ครั้ง
 7. ​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.
  0 ครั้ง
 8. ​SCG HOME หาดใหญ่ จับมือ 2 โครงการบ้านดังเปิดตัว Q-CHANG HOME BUDDY
  0 ครั้ง
 9. เปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ พร้อมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (On Stop Service)
  0 ครั้ง
 10. ​ปล่อยคาราวานธงฟ้าช่วยประชาชน ฝ่าภัยโควิด-19 บรรเทาความเดือดร้อน
  0 ครั้ง