คอลัมน์แนะนำ

ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อ: 12:09 น. 6 มี.ค. 64   1822 ครั้ง

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือน กุมภาพันธ์ เปรียบเทียบเดือนมกราคม และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (42.60) ปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (43.40) แต่หากเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2564 ดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมรายได้จากการทำงาน รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครอบครัว รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ความสุขในการดำเนินชีวิต ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) การออมเงิน ค่าครองชีพ ภาระหนี้สิน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยปัจจัยบวกมาจากหลายปัจจัย ดังนี้

1. ราคาผลผลิตการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น อาทิ ยางพารา (60- 65 บาทต่อกิโลกรัม ) และปาล์มน้ำมัน (5-7 บาทต่อกิโลกรัม) และมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเกิดภัยแล้งในหลายจังหวัดภาคใต้ ทำให้ผลผลิตการเกษตรลดลง ประกอบกับสถาวะการตลาดที่มีความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ป่วยลดลงและสามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่จำกัดได้ ทำให้สถานประกอบการธุรกิจและบริการในพื้นที่เสี่ยงเริ่มกลับมาเปิดดำเนินธุรกิจเป็นปกติ อีกทั้ง รัฐบาลได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก จำนวน 2 ล้านโดส ซึ่งจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อสม. เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ประชาชนที่มีอายุ 18-59 ปี ที่มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ 18 จังหวัดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564

3. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ คนละครึ่ง เราชนะ เรารักกัน ลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า-ค่าเน็ต ลดเงินสมทบประกันสังคม พักเงินต้น-ยืดหนี้-ลดดอก และการปล่อยสินเชื่อซอฟต์โลนให้กับเอสเอ็มอี เป็นต้น ถึงแม้ว่าโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ดำเนินการจะพบปัญหาต่าง ๆ มากมาย และมีช่องโหว่ เกิดการทุจริตหลากหลายวิธี ซึ่งภาครัฐก็ไม่สามารถควบคุมได้ หากแต่โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ก็สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้าง

4. ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันตรุษจีน และเป็นวันหยุดยาวทำให้คนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก

มีการจับจ่ายใช้สอยทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการซื้อของเพื่อนำไปไหว้บรรพบุรุษ และเลี้ยงฉลองกันภายในครอบครัว อีกทั้ง ความต้องการของประชาชนที่ไม่ได้ฉลองในช่วงปีใหม่ ได้ปลดปล่อยออกมาหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวและการบริโภคเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในช่วงขาลง จำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว และยังต้องพึ่งพาเศรษฐกิจโลก โดยปัจจัยบวกที่เป็นแนวโน้มในทางที่ดีในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย มีดังนี้

1. จำนวนผู้ป่วยใหม่ทั่วโลกลดลงอย่างชัดเจน จากเดิมวันละประมาณ 6-7 แสนคน ปัจจุบันเหลือวันละ 3-4 แสนคน ในขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงเช่นกัน

2. รัฐบาลไทยมีแผนจะเปิด Vaccine Passport เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ และประชาชนคนไทยเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น อีกทั้ง เงินตราต่างประเทศที่เข้ามาจะหมุนเวียนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยให้ดีขึ้น

3. เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น

4. การเบิกจ่ายมาตรการรัฐที่ได้ประกาศไว้ ทั้ง พรบ. งบประมาณปกติ และ พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งหากนำไปดำเนินโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง โดยไม่ไปผ่านโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่จัดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคพวกและเครือญาติ ย่อมสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างแน่นอน

5. การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยการสร้างพันธมิตรกับนานาประเทศรวมถึงการขอยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าต่าง ๆ จะทำให้การส่งออกของไทยสามารถขยายตัวไปได้อย่างก้าวกระโดด

6. การดูแลและรักษาบรรยากาศทางการเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อย การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จะทำให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 35.70 และ 30.50 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33.50 และ 32.10 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.90 , 34.90 และ 32.80 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 26.40 รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.10 และ 18.70 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ค่าครองชีพ รองลงมา คือ ราคาสินค้าสูง ตามลำดับ

 
เมื่อ: 12:09 น. 6 มี.ค. 64   1822 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564
​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
​คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"
Tags: มญ.
ข่าวล่าสุด
​สงขลา เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบเป็น 12 ก.ค.64 หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดยังพุ่งไม่หยุด
เมื่อ: 15:14รายงานพิเศษ
อบจ. ทน.หาดใหญ่ ทม.คลองแห 3 ท้องถิ่นที่มีแจ้งจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19
เมื่อ: 15:00ข่าวสารบ้านเรา
​มิลเลนเนียม จัด Back On Track จัดแสดงครบครันทั้ง BMW ,MINI และ BMW Motorrad พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ
เมื่อ: 14:22เศรษฐกิจบ้านเรา
ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่
เมื่อ: 14:14รอบรั้วการศึกษา

 1. ​อบจ.-หาดใหญ่-คอหงส์ ประสานความร่วมมือสร้าง "เขาคอหงส์" สู่ขุมทรัพย์การท่องเที่ยว
  1859 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
  1351 ครั้ง
 3. คนเก่ง Bloomsbury ​เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ หาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับโลก
  1332 ครั้ง
 4. ​น้ำตกโตนลุงไข่ ที่เที่ยวใหม่รัตภูมิ
  1251 ครั้ง
 5. ​เลขานิพัฒน์ นำผู้ประกอบการสำรวจเกาะหนู ยกเป็นอันซีนใหม่รับการท่องเที่ยวสงขลา
  1214 ครั้ง
 6. ​พุ่งไม่หยุด สงขลาพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ทะลุหลักร้อย คลัสเตอร์ใหญ่ที่หาดใหญ่-สะเดา-เมือง
  1086 ครั้ง
 7. ​"สมพล ชีววัฒนาพงศ์" ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ หวังเห็นการพัฒนาสงขลาพร้อมรับการท่องเที่ยวรอบใหม่
  1069 ครั้ง
 8. 15 มิ.ย.วันไข้เลือดออกอาเซียน แนะหยุดอยู่บ้าน ยึดมาตรการ 3 เก็บ ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก
  1056 ครั้ง
 9. ขนมไข่กรอบท่ามะปราง เมนูคู่กาแฟยามเช้าของคนรัตภูมิ
  1003 ครั้ง
 10. หารือแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยวเกาะหนู เกาะแมว ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
  1002 ครั้ง
 1. ​สงขลา เลื่อนเปิดเทอมอีกรอบเป็น 12 ก.ค.64 หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิดยังพุ่งไม่หยุด
  0 ครั้ง
 2. อบจ. ทน.หาดใหญ่ ทม.คลองแห 3 ท้องถิ่นที่มีแจ้งจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19
  0 ครั้ง
 3. ​มิลเลนเนียม จัด Back On Track จัดแสดงครบครันทั้ง BMW ,MINI และ BMW Motorrad พร้อมแคมเปญสุดพิเศษ
  0 ครั้ง
 4. ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่
  0 ครั้ง
 5. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าหารือนโยบายท่องเที่ยวนายกเล็กเมืองสะเดา
  0 ครั้ง
 6. ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุกอย่างเข้มข้นพบผู้ติดเชื้อรวม 293 ราย
  0 ครั้ง
 7. ม.สงขลานครินทร์ มุ่งช่วยเหลือสังคม เปิดพื้นที่แบ่งปันต้นกล้า หนุนเกษตรในเมือง
  0 ครั้ง
 8. กลยุทธ์การเทรดรายวันสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นเดย์ เทรดเดอร์
  0 ครั้ง
 9. จิตอาสาร่วมเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงท่าบอนเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โซนระโนด
  0 ครั้ง
 10. แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกำหนดมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย
  0 ครั้ง