คอลัมน์แนะนำ

​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564

เมื่อ: 14:16 น. 1 พ.ค. 64   2208 ครั้ง


ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความ เชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน เปรียบเทียบ เดือนมีนาคม และคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ รายงานผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนโดยรวมเดือนเมษายน (41.70) ปรับตัวลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม (42.10) โดยดัชนีที่มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม รายได้จากการทำงาน รายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ความสุขในการดำเนินชีวิต ฐานะการเงิน (รายได้หักรายจ่าย) การออมเงิน ค่าครองชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยปัจจัยลบที่สำคัญมาจากสถานการณ์โควิด-19 เดือนเมษายน ซึ่งได้กลับมารุนแรงกว่าในระลอกก่อนหน้านี้ โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับหลักพันคนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยศูนย์กลางการระบาดในระลอก 3 นี้มาจากสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ และกระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสงกรานต์ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งในขณะนั้นภาครัฐไม่ได้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากนัก ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19 ไปสู่คนในทุกสาขาอาชีพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ทำให้ประชาชนมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่มองว่าภาครัฐซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีเป็นที่ยอมรับของคนไทยและนานาประเทศ แต่ในขณะนี้กลับมองว่า ภาครัฐไม่ได้เก่งอย่างที่คิด มุ่งเน้นแต่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และขาดมาตรการการป้องกันที่ดี ไม่ศึกษาบทเรียนที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศ รวมถึงปล่อยให้ข้าราชการตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองบางกลุ่มแอบรับส่วย และสินบนจากการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน การลักลอบเข้าประเทศ การเปิดสถานบันเทิงโดยขาดมาตรการป้องกันที่ปลอดภัย ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 นี้นับว่ารุนแรงที่สุด และทำให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำถึงขีดสุด ส่งผลต่อการขาดรายได้ และหนี้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนและภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก

จากการสัมภาษณ์ประชาชนภาคใต้ในหลายสาขาอาชีพ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข และความคิดเห็นต่อมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ มีดังนี้

1. รัฐบาลควรจะต้องเร่งออกมาตรการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจและภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะความชัดเจนในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เพราะหากปล่อยให้สถานการณ์แพร่ระบาดยืดเยื้อเนิ่นนานออกไป ไม่เพียงกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจ และการบริโภคภาคครัวเรือนเท่านั้น แต่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีนี้ที่จะเป็นความหวังในการช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย และขยายต่อเนื่องไปยังปีหน้าอีกด้วย

2. การเร่งปูพรมกระจายฉีดวัคซีนเป็นภารกิจเร่งด่วน เนื่องจากระบบสาธารณสุขไทยมีขีดจำกัดในการรองรับผู้ติดเชื้อ หากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันยังอยู่ในระดับสูงมากกว่าพันคนอย่างต่อเนื่องเป็นเดือน ๆ อาจเกิดภาวะระบบสาธารณสุขล่ม ซึ่งในปัจจุบันก็เริ่มเห็นหลายโรงพยาบาลเผชิญกับปัญหาเตียงผู้ป่วยเต็ม และขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อน ทำให้เกิดสภาวะผู้ป่วยตกค้าง ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันบูรณาการข้อมูลซึ่งกัน แบบ one stop service เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ต้นเหตุของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งแรกมาจากสนามมวยและสถานบันเทิง ส่วนการระบาดในระลอก 2 มาจากบ่อนการพนัน และสถานบันเทิง และในระลอก 3 ที่แพร่ระบาดมากที่สุด ก็มาจากสถานบันเทิง ทำให้เกิดการแพร่กระจายไปยังแหล่งชุมชนอื่น และคนในครอบครัว โดยประชาชนมองว่าภาครัฐแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำลงไปอีก ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แล้ว ขอให้พลเอกประยุทธ์ออกคำสั่งตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ปิดสถานบันเทิง พับ เธค บาร์ คาราโอเกะ และสถานการณ์บริการที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 เพื่อให้ธุรกิจอื่น ๆ ดำเนินต่อไปได้ จนกว่าประชาชนจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครอบคลุมทั้งประเทศ

ขณะที่ผลคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และรายได้จากการทำงานจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 37.10 และ 34.70 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน และรายจ่ายด้านการท่องเที่ยว ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.80 และ 39.70 ตามลำดับ ส่วนความเชื่อมั่นด้านความสุขในการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 34.60 , 33.50 และ 27.10 ตามลำดับ

ปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ามีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากที่สุด คือ ราคาสินค้า คิดเป็นร้อยละ 29.30 รองลงมา คือ ค่าครองชีพ และราคาพืชผลทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 25.20 และ 13.40 ตามลำดับ ขณะที่ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ราคาสินค้า

 
เมื่อ: 14:16 น. 1 พ.ค. 64   2208 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.หาดใหญ่ MOU สอต.3, เทพไทย, ไดอาน่า ร่วมพัฒนาศักยภาพบัณฑิต
​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนกรกฎาคม 2564
​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19
​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา
ข่าวล่าสุด
​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
เมื่อ: 12:06เศรษฐกิจบ้านเรา
ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
เมื่อ: 08:07ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
เมื่อ: 16:44เศรษฐกิจบ้านเรา
​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา

 1. เปิดมิติใหม่งานมหกรรมอาชีพสงขลาผ่านระบบ Online 1-10 ก.ย.64
  1702 ครั้ง
 2. ​เที่ยวแรกมาแล้ว "สนามบินหาดใหญ่" พร้อมรับผู้โดยสาร 5 สายการบินเปิดให้บริการเชื่อมเส้นทางสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง
  1505 ครั้ง
 3. ดันแนวคิด “หาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์พลัส” หวังเป็นต้นแบบกลไกการเปิดเมืองอย่างยั่งยืน
  1402 ครั้ง
 4. ​มทร.ศรีวิชัย คว้า 14 รางวัล ประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ
  1401 ครั้ง
 5. ​รับโล่จากผู้ว่าฯ "พิพิชชญะ ศรีดำ" นักเรียนบลูมส์เบอรี่ คว้าเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
  1340 ครั้ง
 6. ​"ครัววิวเขา"ปรับธุรกิจจากร้านอาหารมาขายขนมปังแบรนด์”โชกุปัง” ส่งร้านค้า-ออนไลน์ฝ่าวิกฤติโควิด-19
  1131 ครั้ง
 7. ​โดรนอัตโนมัติของ Corvus ทำสต๊อกคลังสินค้าได้เร็วกว่ามนุษย์
  1104 ครั้ง
 8. สธ.สงขลา พิจารณาแนวทางการขออนุญาตผลิตกัญชง หลังมีผู้ยืนคำขอแล้ว 4 ราย
  1099 ครั้ง
 9. ปรากฏการณ์ช้อปสนุกทั่วไทยสไตล์ใหม่ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้”
  1073 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
  1042 ครั้ง
 1. ​หน้าจอ รอกดเอฟรัว ๆ Live สดช่วยผู้ประกอบการใต้... โอกาสสุดท้ายของนักช้อป
  0 ครั้ง
 2. ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด-19 ส่งมอบกล่องความห่วงใย จำนวน 3,000 กล่อง แก่จังหวัดสงขลา และ 1,000 กล่อง แก่อำเภอสิงหนคร
  0 ครั้ง
 3. หาดทิพย์ มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ 1 ล้านบาท ให้น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโตเกียวเกมส์ 2020
  0 ครั้ง
 4. ​มรภ.สงขลา ใช้นวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต.เกาะแต้ว ประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มผลผลิตเกษตร ควบคู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  0 ครั้ง
 5. ​โควิด-19 สงขลายอดติดเชื้อใหม่ยังสูง ผู้ว่าฯสั่งขยายเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 ก.ย.
  0 ครั้ง
 6. ​สคร.12 แนะปชช. ยกระดับตนเอง ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
  0 ครั้ง
 7. ​เคาะแล้ววันเลือกตั้งอบต. 28 พ.ย.64 กติกาใหม่เหลือสมาชิกหมู่บ้านละ 1 คน
  0 ครั้ง
 8. ​โควิด-19 สงขลา ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง เตรียมขยายมาตรการควบคุมจนถึง 30 ก.ย.64
  0 ครั้ง
 9. ​พลาดไม่ได้!! โอกาสช้อปสุดท้าย กับ “มหกรรม Live สด ของดี ของเด่น 5 จังหวัดชายแดนใต้” ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 10. "นิพนธ์ บุญญามณี" ลงพื้นที่สะบ้าย้อย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
  0 ครั้ง