เปิดภาพโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองหาดใหญ่


3 ม.ค. 2566

แฟนเพจโครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำเสนอภาพพร้อมข้อมความว่า

"สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2566

Concept Design "เฟื่องฟ้ารุ่งเรืองเมืองสงขลา”

กลีบดอก 3 กลีบของดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลา มีความหมายถึง ความเบิกบาน สว่างไสว ความรุ่งเรื่องที่ก้าวไกลแห่งชีวิต ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแนวความคิดหอชมเมืองและสกายวอล์ค จังหวัดสงขลาในครั้งนี้

- ความหลากหลายสีของดอกเฟื่องฟ้าเปรียบเสมือนการอยู่ร่วมกันของชาวสงขลาที่ต่างเชื้อชาติศาสนาอย่างมีความสามัคคีและมีความสุข เปรียบเสมือนความเบิกบาน

- การพัฒนาเมืองจากอดีตให้มีความสงบสุขจนมาเป็นเมืองสงขลาที่มีคุณค่าควบคู่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนเพื่อเป็นเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก เปรียบเสมือนความสว่างไสว

- เมืองเก่าแก่ที่มีชุมชนโบราณ โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดถึงศิลปะพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน เปรียบเสมือนความรุ่งเรืองที่ก้าวไกลแห่งชีวิต"

ที่มา https://www.facebook.com/SongkhlaCityObservatory