​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"


8 มี.ค. 2566

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ตอน บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา


สำหรับพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรศ.ดร.พญ.รัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผศ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ 12สงขลา พ.ต.อ.บรรพต เดชมา รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาห้ามบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาดังนี้

"ในฐานะผู้แทนจากเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสุขภาพควบคุมยาสูบทั่วประเทศ ขอประกาศ ปฏิญญาห้ามบุหรี่ไฟฟ้า คือ

1. สนับสนุนให้คงกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า โดยไม่สนับสนุนพรรค การเมืองและนักการเมือง ที่มีจุดยืนให้ยกเลิกการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เร่งให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้กำหนดนโยบายโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติ และเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆ

2. ส่งเสริมให้การไม่สูบบุหรี่/ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นค่านิยมดูแลสุขภาพ เร่งรณรงค์ให้ประชาชน

โดยเฉพาะวัยรุ่นและเยาวชน รู้ถึงพิษภัยและการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งช่องทางของระบบการศึกษา และช่องทางอื่นๆ

3. สร้างความเข้มแข็งควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกระดับ โดยเฝ้าระวังและกระตุ้นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปราบปรามการโฆษณา การลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมาย เปิดโปงกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์การแทรกแซงนโยบายของเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านองค์กร บุคคล สื่อ ให้สังคมรับรู้ ทั้งหมดนี้เพื่อสุขภาวะของประชาชนไทย ทุกเพศทุกวัย อย่างทั่วถึง"


ต่อจากนั้นเป็นเวทีเวทีเสวนา "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ในประเด็นบทบาทของแต่ละหน่วยงานและสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในภาคใต้และประเทศไทย ผู้ร่วมเสวนาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

  • ผศ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) “สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยและบทบาทของศจย.ต่องานนโยบายบุหรี่ไฟฟ้า”
  • นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ 12สงขลา “สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในภาคใต้และอนาคตการควบคุมยาสูบของเขตสุขภาพที่ 12”
  • พ.ต.อ.บรรพต เดชมา รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 “สถานการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า”
  • รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. “บุหรี่ไฟฟ้ากับสุขภาพปอด”
  • รศ.ดร.พญรัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. “บทบาทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า”

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ 12 (สงขลา)

ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านได้เน้นย้ำถึงอันตราของบุหรี่ไฟฟ้าและไม่เห็นด้วยที่จะให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายในประเทศไทย วันนี้กลยุทธ์ของผู้ผลิตและผู้ขายเน้นเจาะตลาดที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเราต้องเร่งทำความเข้าใจให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีโทษทางสุขภาพมากกว่าบุหรี่มวนด้วยซ้ำ แต่มีการบิดเบือนข้อมูลว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่มวนได้ บุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายและยังช่วยคลาดเครียดได้อีกสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เป็นความจริง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน และกระตุ้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดที่สุด

นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย "อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และการรู้เท่าทันกลยุทธิ์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมยาสูบ" โดย ผศ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าในสังคมออนไลน์" โดย ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ นักวิชาการ หน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายจัดการปัจจัยเสี่ยง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ตอน “บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง” โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชาศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. การนำเสนอโครงการ TikTok สื่อสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัจจัย และผลกระทบของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าภาคใต้ ปี 2565 โดยนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  • รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.
  • คุณฟาตอนะห์ จารู สาขาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
  • คุณสุพมาส พรหมมาส เจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย จ.กระบี่
  • คุณนูรีย๊ะ สิการาเสาะ เจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย จ.ยะลา