G-SPECIAL

​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

เมื่อ: 10:54 น. 8 มี.ค. 66   1406 ครั้ง

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ตอน บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา


สำหรับพิธีเปิดการประชุมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรศ.ดร.พญ.รัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผศ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ 12สงขลา พ.ต.อ.บรรพต เดชมา รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาห้ามบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีเนื้อหาดังนี้

"ในฐานะผู้แทนจากเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสุขภาพควบคุมยาสูบทั่วประเทศ ขอประกาศ ปฏิญญาห้ามบุหรี่ไฟฟ้า คือ

1. สนับสนุนให้คงกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า โดยไม่สนับสนุนพรรค การเมืองและนักการเมือง ที่มีจุดยืนให้ยกเลิกการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เร่งให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้กำหนดนโยบายโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและกลยุทธ์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมยาสูบข้ามชาติ และเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆ

2. ส่งเสริมให้การไม่สูบบุหรี่/ บุหรี่ไฟฟ้า เป็นค่านิยมดูแลสุขภาพ เร่งรณรงค์ให้ประชาชน

โดยเฉพาะวัยรุ่นและเยาวชน รู้ถึงพิษภัยและการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งช่องทางของระบบการศึกษา และช่องทางอื่นๆ

3. สร้างความเข้มแข็งควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกระดับ โดยเฝ้าระวังและกระตุ้นหน่วยงานที่รับผิดชอบการปราบปรามการโฆษณา การลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมาย เปิดโปงกลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์การแทรกแซงนโยบายของเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านองค์กร บุคคล สื่อ ให้สังคมรับรู้ ทั้งหมดนี้เพื่อสุขภาวะของประชาชนไทย ทุกเพศทุกวัย อย่างทั่วถึง"


ต่อจากนั้นเป็นเวทีเวทีเสวนา "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ในประเด็นบทบาทของแต่ละหน่วยงานและสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในภาคใต้และประเทศไทย ผู้ร่วมเสวนาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

 • ผศ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) “สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยและบทบาทของศจย.ต่องานนโยบายบุหรี่ไฟฟ้า”
 • นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ 12สงขลา “สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในภาคใต้และอนาคตการควบคุมยาสูบของเขตสุขภาพที่ 12”
 • พ.ต.อ.บรรพต เดชมา รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 “สถานการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า”
 • รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. “บุหรี่ไฟฟ้ากับสุขภาพปอด”
 • รศ.ดร.พญรัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. “บทบาทของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้า”

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ 12 (สงขลา)

ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านได้เน้นย้ำถึงอันตราของบุหรี่ไฟฟ้าและไม่เห็นด้วยที่จะให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายในประเทศไทย วันนี้กลยุทธ์ของผู้ผลิตและผู้ขายเน้นเจาะตลาดที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเราต้องเร่งทำความเข้าใจให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีโทษทางสุขภาพมากกว่าบุหรี่มวนด้วยซ้ำ แต่มีการบิดเบือนข้อมูลว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่มวนได้ บุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายและยังช่วยคลาดเครียดได้อีกสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่เป็นความจริง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน และกระตุ้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดที่สุด

นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย "อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และการรู้เท่าทันกลยุทธิ์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงของอุตสาหกรรมยาสูบ" โดย ผศ.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และ เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าในสังคมออนไลน์" โดย ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ นักวิชาการ หน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายจัดการปัจจัยเสี่ยง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ตอน “บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง” โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชาศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. การนำเสนอโครงการ TikTok สื่อสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัจจัย และผลกระทบของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าภาคใต้ ปี 2565 โดยนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย

 • ผศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
 • รศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.
 • คุณฟาตอนะห์ จารู สาขาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
 • คุณสุพมาส พรหมมาส เจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย จ.กระบี่
 • คุณนูรีย๊ะ สิการาเสาะ เจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย จ.ยะลา
 
เมื่อ: 10:54 น. 8 มี.ค. 66   1406 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ม.อ.ชี้ฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุฯ เพิ่มโอกาสขยายตลาดกิจการฮาลาลไทย
​ม.อ. เปิดหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ที่แรกของภาคใต้ตอนล่าง
ศูนย์ประชุมฯ ม.อ.จัดให้ Eating Drinking Learning ที่เดียวเที่ยว 3 งาน มาได้ทั้งครอบครัว
​เชฟรอน มอบเงินสานต่อโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์การเรียนรู้เพื่อพลังงานฯ ม.อ. 500,000 บาท
ข่าวล่าสุด
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
เมื่อ: 17:52ข่าวสารบ้านเรา
เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
เมื่อ: 15:12ประชาสัมพันธ์
​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
เมื่อ: 14:53รอบรั้วการศึกษา
สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
เมื่อ: 14:38ข่าวสารบ้านเรา

 1. มหกรรมว่าวสงขลา เดินชิว กินลม ชมว่าว
  3702 ครั้ง
 2. ​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  1407 ครั้ง
 3. ​เปิดงาน “Songkhla Signature" เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลา
  1286 ครั้ง
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น
  1251 ครั้ง
 5. ​ซีแพค เปิดบ้านต้อนรับส.อสังหาฯ สงขลา โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’
  1149 ครั้ง
 6. ​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66
  1119 ครั้ง
 7. ​ประเดิมที่สงขลา "ทีเส็บ" จัดโรดโชว์โครงการ ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย
  1081 ครั้ง
 8. วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566
  1081 ครั้ง
 9. Festival Economy for Songkhla MICE CITY ยกระดับสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event
  976 ครั้ง
 10. ​ก.พาณิชย์ ลุยช่วยดันสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเปิดรับสมัครชิงรางวัลการันตีคุณภาพแบรนด์
  954 ครั้ง
 1. จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ภาคเอกชน แถลงข่าวการจัดงาน Venue Standards in Songkhla MICE City
  0 ครั้ง
 2. เทศกาลเที่ยวสงขลากินปลากะพง 3 น้ำ Songkhla Seafood Festival ครั้งที่ 3
  0 ครั้ง
 3. ​มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ-นานาชาติ
  0 ครั้ง
 4. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง) กิจกรรมน้ำคือชีวิต
  0 ครั้ง
 5. ​ม.ทักษิณ มุ่งอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดาหลา ส้มจุก และมะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ เพื่อยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ
  0 ครั้ง
 6. จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูคลองสำโรง (คลองสามกอง) เฉลิมพระเกียรติ
  0 ครั้ง
 7. OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่ชายแดนใต้ มหกรรม สินค้า OTOP & SMEs
  0 ครั้ง
 8. นศ. IBM คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand 60-Second Pitch 2023
  0 ครั้ง
 9. ​อบจ.สงขลา จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก"
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา เปิดโอกาสเด็กสถานสงเคราะห์บ้านสงขลา ฝึก “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”
  0 ครั้ง