คอลัมน์แนะนำ

“ประเทศไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้า” ล้วนเกิดวิกฤตระบาดในเยาวชน

เมื่อ: 13:41 น. 4 เม.ย. 66   1334 ครั้ง

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่ําวว่ํา ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ําเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพําะประเทศที่ขายบุหรี่ไฟฟ้ําได้อย่ํางถูกกฎหมาย ได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้ําในเยาวชน อาทิ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข อัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้ําของเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นแบบก้ําวกระโดด จากปี 2561 ถึง ปี 2564 โดยอายุ 15-17 ปี เพิ่ม จาก 2% เป็น 6% และอายุ 18-24 ปี เพิ่มจาก 5% เป็น 15% สาเหตุการแพร่ระบาดมาจากจำนวนร้ํานขายบุหรี่ ไฟฟ้ําเพิ่มขึ้นเกือบ 40% คือจาก 666 แห่งในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นมากกว่ํา 950 แห่งในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน และที่น่ําตกใจคือความหนาแน่นของร้ํานขํายบุหรี่ไฟฟ้ํา มีถึง 15 แห่งภายในรัศมี 1 กิโลเมตร บ่งชี้ว่ํากํารแพร่ระบําดของบุหรี่ไฟฟ้ําในกลุ่มเยาวชนเป็นเพราะร้ํานขํายบุหรี่ไฟฟ้ําอยู่แพร่หลํายทุกหนแห่ง และมีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ําให้เยาวชน

“ซึ่งนักวิจัยจํากมหาวิทยําลัยโอทําโกของนิวซีแลนด์ พบว่ําการเพิ่มขึ้นของเยาวชนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ําในนิวซีแลนด์ มีมากกว่ําจำนวนผู้เลิกสูบบุหรี่มวน ดังนั้นบริษัทบุหรี่จะอ้ํางไม่ได้ว่ําบุหรี่ไฟฟ้ําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยใน กํารเลิกสูบบุหรี่มวน นอกจากนี้ประเทศที่ให้ขํายบุหรี่ไฟฟ้ําอย่ํางถูกกฎหมําย เช่น สหรัฐอเมริกํา สหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ ล้วนเกิดปัญหําการแพร่ระบําดของบุหรี่ไฟฟ้ําในกลุ่มเยําวชน ซึ่งสําเหตุสำคัญคือการตลาดของบริษัทบุหรี่ที่มุ่งเป้ําไปยังกลุ่มเยาวชนให้เป็นลูกค้ําบุหรี่ไฟฟ้ํา ทั้งนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยจากทั่วโลก จำนวน 200ชิ้น พบว่ําเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ําที่ไม่เคยสูบบุหรี่มวนมาก่อนมีโอกําสเสี่ยงเพิ่มขึ้น 3 เท่ํา ที่จะสูบบุหรี่มวนในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่บุหรี่ไฟฟ้ํา” ผศ.ดร.นพ.วิชช์ กล่ําว

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ ยืนยันถึง ผลการสำรวจการบริโภคยาสูบระดับโลกในเยาวชน 75 ประเทศ ได้ชี้ชัดว่ําประเทศที่มีนโยบายแบนบุหรี่ไฟฟ้ํา มีอัตรํากํารใช้บุหรี่ไฟฟ้ําในเยาวชนน้อยกว่ําเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่มีนโยบํายแบนบุหรี่ไฟฟ้ําที่กำลังเกิดวิกฤตกํารแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ถึง 1.6 เท่ํา ดังนั้นประเทศไทยต้องคงกฎหมายห้ํามนำเข้ําห้ํามขายบุหรี่ไฟฟ้ําต่อไป และเร่งบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกมิติเพื่อปกป้องเยาวชนไทยอนาคตของชาติจากการเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้ํา

 
เมื่อ: 13:41 น. 4 เม.ย. 66   1334 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"
ข่าวล่าสุด
​พิธีลอดซุ้มประตูป่าวันวิสาขาบูชา หนึ่งเดียวในสยามประเทศที่ "วัดห้วยหลาด" รัตภูมิ
เมื่อ: 09:04รายงานพิเศษ
​กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ซั้งกอ สร้างความสมบูรณ์ท้องทะเลไทย"
เมื่อ: 21:31ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่านำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน“วันวิสาขบูชา”
เมื่อ: 21:25ข่าวสารบ้านเรา
​คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “ม.UNY” อินโดนีเซีย
เมื่อ: 16:17รอบรั้วการศึกษา