คอลัมน์แนะนำ

การวางแผนภาษี ด้วยกองทุนรวม LTF/RMF ( สาระน่ารู้จาก ธปท.ใต้)

เมื่อ: 00:00 น. 30 พ.ย. 42   1837 ครั้ง

ผู้เขียน คุณวิศรุต ตระกูลวีระยุทธ

ผู้วิเคราะห์ ส่วนคุ้มครองและให้ความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
 

LTF RMF.jpg

การวางแผนภาษี ด้วยกองทุนรวม LTF/RMF

หากกล่าวถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ท่านสามารถเลือกใช้สิทธิประโยชน์จากการออมและการลงทุนได้หลายรูปแบบ เช่น เบี้ยประกันชีวิตระยะยาว เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงการลงทุนผ่านกองทุนรวมประเภท LTF/RMF ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับกองทุนรวมทั้ง 2 ประเภทนี้กันครับ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เน้นลงทุนในหุ้นสามัญ จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง ถึงแม้จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง แต่ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งสามารถลงทุนได้ 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี หรือไม่เกิน 500,000 บาท โดยผู้ลงทุนต้องลงทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินจึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ คนส่วนใหญ่มักนิยมซื้อกองทุนรวม LTF ในช่วงปลายปี ซึ่งช่วงนั้นมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) อาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นแล้ว ทำให้ต้นทุนในการลงทุนสูงขึ้น 

ดังนั้นท่านอาจเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุน 2 รูปแบบนี้ คือ กลยุทธ์ Dollar Cost Averaging เป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยจำนวนเงินเท่า ๆ กัน ในช่วงเวลาเท่ากัน ซึ่งถือเป็นการซื้อเพื่อเฉลี่ยต้นทุน หรืออาจใช้กลยุทธ์ Market Timing เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมและดีที่สุดที่จะซื้อหรือขายกองทุน ซึ่งกลยุทธ์นี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีของ LTF ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี จากที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เป็น 31 ธ.ค. 2562 และปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องการถือครองสำหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อหลังวันที่ 1 ม.ค. 2559 ผู้ลงทุนต้องถือครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ดังนั้นช่วงนี้ถือเป็นช่วงปลายปี 2558 แล้ว หากใครมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็ควรใช้สิทธิจากการลงทุนในกองทุนรวม LTF เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 มีนโยบายการลงทุนที่มีความหลากหลายมากกว่า เช่น กองทุนรวมตราสารทุน/หนี้ กองทุนรวมทองคำ และกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ากองทุนรวม RMF มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย จึงรองรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับที่แตกต่างกัน สำหรับเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวม RMF สามารถลงทุนได้ 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และเมื่อนับรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /กบข. และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

ส่วนเงื่อนไขการขายคืนคือ ต้องลงทุนทุกปี หรือ ปีเว้นปี ในจำนวนไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี โดยผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและถือจนกระทั่งอายุ 55 ปีบริบูรณ์ จึงถือว่าเข้าเงื่อนไขทางภาษี โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของตราสารต่าง ๆ ที่กองทุนรวม RMF ไปลงทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2557 เช่น การลงทุนผ่านตลาดหุ้น เท่ากับ 13.04% ทองคำ เท่ากับ 8.84% พันธบัตรระยะยาวช่วงอายุ 3-7 ปี เท่ากับ 4.74% เงินฝากประจำ 1 ปี เท่ากับ 2.16% แต่อัตราเงินเฟ้อโดยเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน เท่ากับ 2.64% จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินฝากประจำ 1 ปีจะมีค่าติดลบ 0.48% 

โดยในปัจจุบันผู้ฝากเงินส่วนใหญ่เริ่มมีความรู้เรื่องการลงทุนมากขึ้นและย้ายฐานจากการฝากเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำมาลงทุนผ่านกองทุนรวม LTF/ RMF ที่แม้จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น แต่ก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าและยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย ทั้งนี้ท่านจะเลือกซื้อกองทุนรวมประเภทใดนั้นก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ สัดส่วนการลงทุน ณ สิ้นปี 2557 พบว่า มีการลงทุน LTF 60% และ RMF 40% คนส่วนใหญ่จะสนใจลงทุน RMF น้อยกว่าเพราะคิดว่าเป็นเงินออมเพื่อเกษียณ แต่จริง ๆ แล้วกองทุนรวม RMF นี่แหละคือการฝึกวินัยการออมอย่างแท้จริงครับ1213_logo_new.png
 
เมื่อ: 00:00 น. 30 พ.ย. 42   1837 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการพลิกโฉมเศรษฐกิจใต้ สู่ยุคดิจิทัล
เปิดงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของดีอำเภอหาดใหญ่ และงานวันเกษตรสร้างสุขตำบลท่าข้าม
ขอเชิญทุกท่านร่วมโหวต“We Love Hatyai” รักษ์หาดใหญ่คุณทำได้
31 ต.ค.59 โพธิ์ทองให้บริการฟรี รถตู้และรถสองแถว หาดใหญ่สงขลา (ดูคันที่มีป้ายนะครับ)
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20426 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5363 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2616 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2065 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2052 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1676 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1367 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1290 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1159 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง